Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013, Kazalo


MINISTRSTVA

3112. Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3113. Splošni akt o zaščiti otrok in mladoletnikov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo

OBČINE

Borovnica

3114. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012
3115. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2013
3116. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica
3117. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

3118. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
3119. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

Slovenska Bistrica

3120. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.

Zagorje ob Savi

3121. Sklep o novi izračunani povprečni ceni za gospodinjstva in ostale odjemalce

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

64. Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) (MPMCPB)

Vlada Republike Slovenije

65. Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje od 2013 do 2015

Ministrstvo za zunanje zadeve

66. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja
67. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola št. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja
68. Obvestilo o začetku veljavnosti Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Madžarske o sodelovanju na področju vojaške geografije in izmenjavi voješkega geografskega gradiva in podatkov
69. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič
AAA Zlata odličnost