Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3159. Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Sklepi

3122. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
3160. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2013/2014

MINISTRSTVA

3123. Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih
3124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
3125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
3129. Odredba o spremembi izobraževalnih programov gimnazije
3130. Odredba o dopolnitvi izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Avtoservisni tehnik in Tehnik mehatronike
3131. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
3161. Pravilnik o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi

USTAVNO SODIŠČE

3132. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira javno pot "Bistrica 37" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 862/2, k. o. Bistrica
3133. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira javni poti "Roženberk-Mali Cirnik 16" in "Roženberk-Mali Cirnik" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 242/0 in 438/0, obe k. o. Cirnik
3134. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani

OBČINE

Dobrepolje

3135. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012
3153. Sklep o prekvalifikaciji stanovanj v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

3136. Statut Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

3137. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
3138. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014

Ivančna Gorica

3139. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
3140. Sklep o soglasju k tarifnemu sistemu in višini tarifnih postavk za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«

Jesenice

3141. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

3154. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

Miren-Kostanjevica

3142. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica

Novo mesto

3143. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto

Oplotnica

3144. Sklepi o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Piran

3145. Odlok o dopolnitvi Odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998
3146. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Marička«
3147. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Ob Belokriški«
3148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sveti Jurij ob Ščavnici

3149. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3155. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3156. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Trebnje

3150. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
3151. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3152. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

3158. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost