Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3159. Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Sklepi

3122. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
3160. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2013/2014

MINISTRSTVA

3123. Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih
3124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
3125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
3126. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
3129. Odredba o spremembi izobraževalnih programov gimnazije
3130. Odredba o dopolnitvi izobraževalnih programov poklicno-tehniškega izobraževanja Avtoservisni tehnik in Tehnik mehatronike
3131. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (2. dopolnitev)
3161. Pravilnik o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi

USTAVNO SODIŠČE

3132. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira javno pot "Bistrica 37" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 862/2, k. o. Bistrica
3133. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11 in 31/12), kolikor kategorizira javni poti "Roženberk-Mali Cirnik 16" in "Roženberk-Mali Cirnik" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 242/0 in 438/0, obe k. o. Cirnik
3134. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani

OBČINE

Dobrepolje

3135. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012
3153. Sklep o prekvalifikaciji stanovanj v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

3136. Statut Občine Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

3137. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
3138. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014

Ivančna Gorica

3139. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
3140. Sklep o soglasju k tarifnemu sistemu in višini tarifnih postavk za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«

Jesenice

3141. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kočevje

3154. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje

Miren-Kostanjevica

3142. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica

Novo mesto

3143. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto

Oplotnica

3144. Sklepi o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Piran

3145. Odlok o dopolnitvi Odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov, ureditvenih načrtov, lokacijskih načrtov in prostorskih ureditvenih pogojev so v nasprotju s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 1998
3146. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Marička«
3147. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Ob Belokriški«
3148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sveti Jurij ob Ščavnici

3149. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3155. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3156. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
3157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Trebnje

3150. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
3151. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3152. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

3158. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti