Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 371-22/2013-2 Ob-3914/13 , Stran 2866
Št. 371-22/2013-2 Ob-3914/13
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 13/13) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnove občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Naročnik: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnove občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Izbrani koncesionar bo moral v času trajanja koncesije obnoviti določene odseke občinskih javnih cest v ocenjeni vrednosti 1 mio EUR. 2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga. 3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe. 4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/. 6. Način, kraj in čas oddaje prijave Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Koncesija za redno vzdrževanje in obnovo občinskih javnih cest in drugih prometnih površin.« Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Prijave je potrebno oddati najkasneje do 19. 11. 2013, do 11. ure. 7. Izdelava prijave Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave. 7.1 Pogoji za pravilnost prijave Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Prijava je popolna: – če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Samo Kristl, tel. 02/729-52-52, e-pošta: samo.kristl@obcinajurij.si. Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: samo.kristl@obcinajurij.si. Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/. 8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/ Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave. 9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne službe, – izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference), – rok za obnovo cest. 10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika. Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav. 11. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti