Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3146. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Marička«, stran 9461.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007, UPB) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Marička«
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Obravnavano območje se nahaja ob magistralni cesti proti Sečovljam. V naravi predstavlja delno pozidano območje z gostilno in posameznimi stanovanjskimi objekti ter osmimi nepozidanimi parcelami. Na zahodu je omejeno z magistralno cesto oziroma Sečoveljskimi solinami, na jugu in severu s kmetijskimi površinami, na vzhodu pa s stanovanjsko pozidavo. Površina območja znaša pribl. 15.500 m2.
Po planskih aktih Občine Piran je območje namenjeno za centralne dejavnosti. Prostorski izvedbeni akt, ki trenutno velja na navedenem območju, je Prostorski ureditveni pogoji za območja planskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-­Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/90) ter njegove spremembe (Uradne objave Primorskih novic, št. 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10), v nadaljevanju: PUP.
Namen izdelave akta je individualna stanovanjska zazidava (eno- do dvostanovanjske hiše). Na območju se nahajajo pozidana in nepozidana stavbna zemljišča, katerih lastniki bi želeli graditi dopolnilne stanovanjske objekte oziroma dograjevati obstoječe. Variantne rešitve bodo objekte skušale umestiti v prostor na najustreznejši način z namenom ohranjanja kulturne krajine, vedut in zazelenitve, vse s ciljem izboljšanja kakovosti prostora. OPPN bo opredelil tudi merila in pogoje za dograjevanje, dopolnjevanje in spremembe obstoječe zazidave na območju OPPN.
OPPN bo uredil status zemljišč na območju, ki so sicer stavbna in delno že pozidana s stanovanjskimi in gostinskimi objekti. Vendar je potrebno sprejeti prostorski izvedbeni akt, v katerem bi se preciziralo merila in pogoje za umestitev objektov v prostor in celotno območje uredilo v smiselno celoto.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah oziroma delih parcel št. 990/2, 991, 992/1, 993/4, 5457, 1295, 1296, 1297/1, 1298/2, 1298/1, 1291/3, 1293/3, 1294/3, 1294/1,1293/3, 995/2, 995/4, 995/11, 995/5, 995/8, 994/13, 993/6, 993/7, vse k.o. Sečovlje.
Del območja je že pozidano stavbno zemljišče, delno pa nepozidano. Na zahodu je omejeno z magistralno cesto oziroma Sečoveljskimi solinami, na jugu in severu s kmetijskimi površinami, na vzhodu pa s stanovanjsko pozidavo. Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnikov, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN, stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter stroške izdelave programa opremljanja krijejo pobudniki. Vsak pobudnik preskrbi izdelovalcu geodetski posnetek obstoječega stanja svojega zemljišča in idejno zasnovo predvidene gradnje. Pobudniki prav tako krijejo stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leti 2013 in 2014. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-------------------------------+----------------+--------------+
|FAZA              |NOSILEC     |ROK      |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN |UOP, župan,   |september   |
|                |načrtovalec   |2013     |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem    |župan, UOP   |oktober 2013 |
|glasilu in na svetovnem spletu |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Priprava osnutka        |načrtovalec   |november 2013 |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |načrtovalec   |30 dni    |
|prostora za pridobitev     |pripravi vlogo, |december 2013 |
|smernic, pridobitev smernic in |posreduje UOP  |       |
|pridobitev obvestila MKO za  |        |       |
|varstvo okolja o izvedbi    |        |       |
|celovite presoje vplivov na  |        |       |
|okolje             |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava   |načrtovalec   |januar 2014  |
|strokovnih podlag in      |        |       |
|dopolnitev osnutka OPPN    |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni    |župan, UOP   |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi |        |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN;   |        |javne     |
|objava na svetovnem spletu in |        |razgrnitve  |
|na krajevno običajen način   |        |februar 2014 |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |UOP, načrtovalec|marec–april  |
|dopolnjenega osnutka OPPN z  |        |2014     |
|evidentiranjem vseh pisnih   |        |       |
|pripomb            |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Priprava stališča do pripomb  |načrtovalec UOP,|april 2014  |
|in predlogov iz javne     |župan      |       |
|razgrnitve in javne obravnave |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Prva obravnava na OS      |občinski svet  |maj 2014   |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na  |UOP       |maj 2014   |
|krajevno običajen način, pisna |        |       |
|seznanitev lastnikov parcel na |        |       |
|območju OPPN          |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Oblikovanje predloga OPPN na  |načrtovalec   |maj 2014   |
|podlagi stališč do pripomb ter |        |       |
|predlogov javnosti       |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev   |UOP, načrtovalec|junij 2014  |
|urejanja prostora na dopolnjen |        |       |
|predlog OPPN in opredelitev  |        |       |
|pristojnih ministrstev o    |        |       |
|sprejemljivosti OPPN, če je  |        |       |
|potrebna celovita presoja   |        |       |
|vplivov na okolje       |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Priprava usklajenega predloga |načrtovalec   |julij 2014  |
|OPPN              |        |       |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Druga obravnava in sprejem   |župan, občinski |september   |
|odloka na občinskem svetu   |svet      |2014     |
+-------------------------------+----------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu |UOP       |september   |
|RS               |        |2014     |
+-------------------------------+----------------+--------------+
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik in OPPN je skupina lastnikov zemljišč.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Izdelovalec OPPN je: Studio Mediterana
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol, d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi na svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto il quinto comma dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), l'art 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 20ª seduta ordinaria del 24. 9. 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Marička”
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
La zona oggetto del PRC è rilevabile in corrispondenza della strada principale in direzione di Sicciole. Nello stato di fatto la zona risulta parzialmente edificata, con la presenza di un ristorante e di singoli edifici residenziali, inclusi otto lotti attualmente liberi – non edificati. Ad ovest è delimitata dalla strada principale ovvero dalle saline di Sicciole, a sud e a nord da terreni agricoli, ad est sorgono edifici residenziali. L' area interessata misura 15.500 mq circa.
Secondo i documenti di pianificazione del Comune di Pirano tale zona è destinata ad attività centralizzate. L’area è attualmente regolamentata dalle Condizioni di assetto territoriale per le zone delle unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro-Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano-Vignole-Sant’Onofrio (13) nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 4/91, 41/99, 54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10),in seguito per brevita’ denominate: le CAT.
Lo scopo del nuovo atto è poter realizzare costruzioni residenziali individuali (case mono/bi-familiari). Nella zona si rilevano terreni edificati e non edificati, sui quali tuttavia i rispettivi proprietari vorrebbero realizzare alloggi aggiuntivi o annessi a quelli esistenti, stante l’edificabilità dei medesimi. Le soluzioni adottate, inclusive di numerose varianti, tendono ad ammettere i nuovi fabbricati nella misura più sostenibile per l’ambiente, con ragione del contesto culturale, delle prospettive visuali e degli arredi a verde, in un’ottica di progressivo miglioramento qualitativo dello spazio.
Il PRPC definirà i criteri e le condizioni per la realizzazione di costruzioni complementari ed annesse, nonché le possibilità di ulteriori rettifiche alle strutture già presenti in zona (del PRPC).
Con il PRPC verrà regolamentato lo status dei terreni nella zona, che risultano attualmente fabbricabili ed in parte già edificati, con singoli edifici residenziali e di ristorazione. Risulta tuttavia necessario approvare un nuovo atto territoriale esecutivo, che stabilisca con precisione i criteri e le condizioni alle quali i fabbricati previsti possano essere posizionati sul territorio, includendo un percorso di rinnovamento ed urbanizzazione ragionata del territorio.
2. AREA D’INTERVENTO
La delimitazione dell’area d’intervento interessa le seguenti particelle catastali o parti delle stesse n. 990/2, 991, 992/1, 993/4, 5457, 1295, 1296, 1297/1, 1298/2, 1298/1, 1291/3, 1293/3, 1294/3, 1294/1,1293/3, 995/2, 995/4, 995/11, 995/5, 995/8, 994/13, 993/6, 993/7, tutte c.c. di Sicciole.
L’area risulta parzialmente costituita da appezzamenti di terreno già edificati, in parte altresì non è edificata. La zona in questione è delimitata sul lato occidentale dalla strada principale ovvero dalle Saline di Sicciole, a sud ed a nord da terreni agricoli, ad est da strutture residenziali.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche i termini dell’area d’assetto ammettono ulteriori variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Le analisi scientifiche saranno realizzate dal progettista individuato dai promotori, il quale sulla base di dette analisi provvederà alla predisposizione del piano particolareggiato in linea con le leggi e con gli atti di rango minore.
I costi complessivi di predisposizione del PRPC, le spese relative al procedimento di approvazione del PRPC (pubblicazione, traduzione, ecc.) e di realizzazione del programma delle opere di urbanizzazione sono a carico dei promotori. Ogni promotore procura all’esecutore la rilevazione geodetica dello stato di fatto dei propri terreni ed il progetto ideale delle previste opere di costruzione. I promotori si faranno ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, del progetto ideale delle infrastrutture, ecc.).
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC E PER OGNI FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2013 e 2014. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+---------------------------+----------------+----------------+
|FASE            |RESPONSABILI  |SCADENZA    |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Delibera d’avvio stesura  |U.A.T. (Ufficio |Settembre 2013 |
|del PRPC          |ambiente e   |        |
|              |territorio),  |        |
|              |Sindaco,    |        |
|              |progettista   |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione della    |Sindaco, U.A.T. |Ottobre 2013  |
|delibera attraverso i   |        |        |
|mezzi d'informazione    |        |        |
|ufficiali ed internet   |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della bozza   |Progettista   |Novembre 2013  |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Invito ai responsabili   |Il progettista |30 giorni    |
|della pianificazione    |prepara la   |Dicembre 2013  |
|territoriale in relazione |domanda,    |        |
|all’acquisizione delle   |l’U.A.T. la   |        |
|direttive, e ottenimento  |inoltra     |        |
|delle direttive e delle  |        |        |
|informazioni da parte del |        |        |
|Ministero Agricoltura e  |        |        |
|Ambiente, relative alla  |        |        |
|tutela ambientale e    |        |        |
|concernenti la necessita  |        |        |
|di esecuzione della    |        |        |
|revisione completa di   |        |        |
|tutti gli effetti     |        |        |
|sull'ambiente       |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Analisi delle direttive ed |Progettista   |Gennaio 2014  |
|integrazione della bozza  |        |        |
|del PRPC          |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Avviso pubblico      |Sindaco, U.A.T. |7 giorni prima |
|sull'esposizione in libera |        |dell’inizio   |
|visione e sul dibattito  |        |dell’esposizione|
|pubblico della bozza    |        |pubblica    |
|integrata del PRPC;    |        |Febbraio 2014  |
|pubblicazione su internet |        |        |
|e secondo prassi locale  |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Esposizione pubblica e   |U.A.T.,     |Marzo–aprile  |
|dibattimento della bozza  |progettista   |2014      |
|integrata del PRPC con la |        |        |
|rilevazione di tutte le  |        |        |
|osservazioni scritte    |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Presa di posizione in   |Progettista,  |Aprile 2014   |
|relazione alle proposte ed |U.A.T., Sindaco |        |
|osservazioni presentate  |        |        |
|all'esposizione pubblica e |        |        |
|al dibattito pubblico   |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Prima lettura del     |Consiglio    |Maggio 2014   |
|Consiglio comunale     |comunale    |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo   |U.A.T.     |Maggio 2014   |
|prassi locale, delle    |        |        |
|posizioni in merito alle  |        |        |
|osservazioni, informazione |        |        |
|scritta ai proprietari   |        |        |
|delle particelle nella   |        |        |
|zona del PRPC       |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della proposta  |Progettista   |Maggio2014   |
|di PRPC in osservanza   |        |        |
|delle posizioni relative  |        |        |
|alle proposte ed      |        |        |
|osservazioni espresse dal |        |        |
|pubblico          |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri da |U.A.T.,     |Giugno 2014   |
|parte dei responsabili per |progettista   |        |
|la pianificazione     |        |        |
|territoriale in merito   |        |        |
|alla proposta integrata  |        |        |
|del PRPC e dei pareri dei |        |        |
|ministeri competenti in  |        |        |
|merito alla compatibilita |        |        |
|del PRPC, ove sia     |        |        |
|necessaria una revisione  |        |        |
|completa degli effetti   |        |        |
|sull'ambiente       |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Stesura della proposta   |Progettista   |Luglio 2014   |
|armonizzata del PRPC    |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Seconda lettura e adozione |Sindaco,    |Settembre 2014 |
|dell’atto da parte del   |Consiglio    |        |
|Consiglio comunale     |comunale    |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione dell’atto  |U.A.T.     |Settembre 2014 |
|sulla Gazzetta ufficiale  |        |        |
|della R.S.         |        |        |
+---------------------------+----------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero Agricoltura e Ambiente si constata che è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale, l'intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l'approvazione dell'atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Promotore del PRPC è: un gruppo di proprietari dei terreni.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società Studio Mediterana.
I responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
4. Ministero per la Cultura, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, UO Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano;
6. Ministero Agricoltura e Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria,
7. Istituto per la protezione della natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arze 1b, 6330 Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, 6000 Capodistria,
12. Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero Agricoltura e Ambiente, Direttorato per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-6/2013
Pirano, 24 settembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti