Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 517/2013 Ob-3934/13 , Stran 2881
Št. 517/2013 Ob-3934/13
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Prevalje
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična št.: 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet javne dražbe so stavbna zemljišča: – parc. št. 27/2, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-27/2-0), travnik, v izmeri 1.742 m², – parc. št. 27/3, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-27/3-0), travnik, v izmeri 1.177 m², – parc. št. 38/2, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-38/2-0), poslovna stavba, v izmeri 547 m², – parc. št. 39/7, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-39/7-0), dvorišče, v izmeri 255 m², – parc. št. 39/8, k.o. 884 – Farna vas (ID znak 884-39/8-0), travnik, v izmeri 71 m². Skupna velikost stavbnih zemljišč, ki so predmet javne dražbe je 3.792 m². Zemljišča parc. št. 27/2, 27/3, 38/2, 39/7 in 39/8, k.o. Farna vas, predstavljajo v naravi objekt, ki se je uporabljal za potrebe vrtca Pod gonjami, skupaj s funkcionalnimi zemljišči. Lega zemljišča je v ravnini ter ob železniški progi v brežini. Po načelu pretežne namenske rabe je zemljišče opredeljeno kot območje za poselitev/ureditveno območje naselja. Nepremičnini parc. št. 27/3 in 39/8, obe k.o. 884 – Farna vas sta obremenjeni z nepravima stvarnima služnostma z naslednjo vsebino: – »Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi nepravih stvarnih služnostnih pravic – kanalizacija in vodovod, št. 478-0078/2012-24 se vknjiži služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja kanalizacije ter dovoza in dostopa ter njegovo javno rabo,« z ID pravice 15114004, ki je vknjižena v korist imetnika Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, mat. št. 1357719000; – »Na podlagi Pogodbe o ustanovitvi nepravih stvarnih služnostnih pravic – kanalizacija in vodovod, št. 478-0078/2012-24 se vknjiži služnostna pravica izgradnje, položitve, popravil in zamenjave javnega vodovoda (cevovoda) ter dostop zaradi izgradnje, vzdrževanja in popravil v skladu s situacijo IDZ, novogradnja, 3/2 – načrt vodovoda, št. risbe 3/2.5.2., št. načrta P10/12, z dne 5. 6. 2012,« z ID pravice 15214493, ki je vknjižena v korist imetnika Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, mat. št. 1357719000. Ostale nepremičnine so proste vseh bremen. Izklicna cena: 183.026,49 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davščin. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: 4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino. 4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, številka: SI56 0137 5010 0010 242, sklic na številko: 00722100, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 4. 11. 2013 na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 12. uri. Kandidati se bodo morali 45 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina: 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, številka: SI56 0137 5010 0010 242, sklic na številko: 00722100, z navedbo »plačilo varščine – vrtec Pod gonjami«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjskopravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/82-46-134, kontaktna oseba je Žiga Berložnik, univ. dipl. prav. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla komisija za javne dražbe v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti