Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3158. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo, stran 9481.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DB 2 – Dolgo Brdo
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11) je za enoto urejanja DB 2 – Dolgo Brdo načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Na območju predvidenih OPPN se načrtuje stanovanjska gradnja. Priporoča se izdelava variantnih rešitev.
– Med obstoječima naseljema in novo pozidavo se vzpostavi zeleni pas.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od 20 m do 30 m.
– Gradnja stanovanjskih stavb pod koridorji obstoječih daljnovodov ni dovoljena.
– Pri določitvi urbanističnih in arhitekturnih elementov v predvidenih OPPN se smiselno upoštevajo skupni pogoji o vrstah posegov v prostor, pogoji glede parcelacije, lege objektov ter glede velikosti in oblikovanja objektov, tega odloka.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda investitorjev, da pristopijo k izdelavi OPPN, kot izvedbenega prostorskega dokumenta za načrtovano novo naselje stanovanjskih hiš.
Enota urejanja z oznako DB 2 – Dolgo Brdo zavzema relativno veliko področje, katerega investitorji trenutno ne nameravajo v celoti predvideti za gradnjo, zato se OPPN pripravi le za smiselno zaokroženi del navedene enote urejanja.
V 53. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno izvesti v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN, pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Teren predviden za gradnjo je delno zaraščen travnik rahlo nagnjen proti severu. V osrednjem delu ureditvenega območja sta dve obstoječi stanovanjski hiši. Območje na severovzhodu omejuje obstoječa vaška pozidava vasi Dolgo Brdo, na severu travniške površine, na zahodu gozd, na južni strani pa obstoječa občinska cesta.
Območje je delno opremljeno s komunalnimi vodi. V območju že potekajo telekomunikacijski vod, vodovod in NN elektro priključek ter občinska cesta. Na vzhodnem delu je ob občinski cesti, izven območja OPPN, že obstoječi ekološki otok, ki bo služil tudi za novo pozidavo.
Na območju urejanja se načrtuje novo naselje sedemnajstih stanovanjskih hiš ter dveh garaž k obstoječima stanovanjskima objektoma.
Objekti so smiselno umeščeni v prostor glede na teren in željo investitorjev. Za štiri stanovanjske hiše se načrtuje možnost enokapne strehe, vsi ostali objekti pa imajo klasično dvokapno streho.
Na vzhodnem delu območja nad občinsko cesto je predvidenih dvanajst enostanovanjskih objektov dim. 12,00 x 8,00 m, višinskih gabaritov K+M+P, spodnje štiri hiše ob občinski cesti pa višine P+M, vse z dvokapno streho z naklonom strešine med 35 in 40 stopinjami.
Dovoz do stanovanjskih hiš je predviden z novo dvosmerno cesto širine 5,0 m, z dvema cestnima priključkoma na spodnjo obstoječo občinsko cesto. Spodnji cestni priključek se v tej fazi slepo konča cca 55,0 m od priključka na občinsko cesto in je že predviden za cesto, ki bo napajala celotno območje pozidave, ki je v tej fazi predviden kot idejna zasnova pozidave.
V osrednjem delu, kjer sta dve obstoječi stanovanjski hiši, je predvidena gradnja dveh dvojnih garaž dim. 7,80 x 7,20 m, oziroma 6,00 x 6,00 m.
Na zahodnem delu območja je predvidena gradnja petih stanovanjskih objektov. Štirje objekti so zasnovani z možnostjo enokapne strehe dim. 12,00 x 8,00 m, z višinskim gabaritom P+M. Po dva objekta imata skupni dovoz – priključek na obstoječo cesto širine 3,5 m. Dovoz do petega objekta dim. 12,00 x 8,00 m, z višinskim gabaritom P+M in dvokapno streho z naklonom strešine med 35 in 40 stopinjami je načrtovan preko novega direktnega priključka na obstoječo občinsko cesto.
Ureditveno območje bo opremljeno z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se v celoti nahaja v k.o. Kandrše in vključuje zemljišča parc. št. 979/2, 979/3, 979/1 – del, 967/1, 966/5, 967/4, 996/1 – del, 967/3, 967/2, 966/2, 966/3, 966/6, 965/1 – del, 965/2, 965/3 in 960/1.
Površina območja urejanja je 1,91 ha.
Za ostali del enote urejanja z oznako DB 2 – Dolgo Brdo, ki obsega zemljišče parc. št. 966/1, 966/4, 968 – del, 965/1 – del, 902 – del, 963 – del, 964 – del, 961/1 – del, 961/2, 960/1 – del in 960/2, vse k.o. Kandrše, je izdelana idejna zasnova pozidave. Površina območja je v naravi delno zaraščen travnik površine 2,2 ha. Na območju med novo predvideno pozidavo in obstoječo pozidavo vasi Dolgo Brdo je predviden zeleni pas. Vsi objekti imajo načrtovan priključek na krožno cesto, ki je podaljšek ceste, ki je predvidena v OPPN.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve. Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in so ga izbrali investitorji.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw, dwg (geolocirano) in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
– Telekom Slovenije, Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Zagorje ob Savi
– Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki so ga izbrali investitorji, je podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krijejo lastniki zemljišč oziroma investitorji Ana Marija in Gregor VOZEL, Mlinše 23A, Izlake, Mojca BOVHAN, Cesta Tončke Čeč 13A, Trbovlje, Simon ROGLIČ, Pretrž 2, Moravče, Franc ROTAR, Ples 11, Moravče, Berta in Anton MERVA, Cesta zmage 16, Zagorje ob Savi, Marija in Marjan RESNIK, Dolgo Brdo pri Mlinšah 12, Izlake, Tomaž RESNIK, Dolgo Brdo pri Mlinšah 12, Izlake, Rina STUŠNIK, Dolgo Brdo pri Mlinšah 2, Izlake, Peter PODLESEK, Kamniška cesta 18, Radomlje, Silvester VOVK, Trdinova cesta 23, Domžale, Roman BRODAR, Dolgo Brdo pri Mlinšah 5, Izlake, Edvard BRODAR, Kandrše 4, Vače, Marija RAZPOTNIK, Razpotje 6, Izlake, ki so podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi pooblastili za zastopanje pri izdelavi tega prostorskega načrta.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2013-2
Zagorje ob Savi, dne 15. oktobra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost