Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3138. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014, stran 9374.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 20. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 32/13) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Sprememba|
|   |                      |  proračuna|
|   |                      |    2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 25.330.081|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 16.077.446|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 12.140.078|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 10.098.208|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.570.870|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   471.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.937.368|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.926.960|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   33.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   134.550|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.830.858|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.434.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   65.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  1.369.600|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  7.818.035|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.644.681|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz|  5.173.354|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 29.891.368|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.281.201|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   893.680|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   145.034|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.980.137|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   109.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   153.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  6.451.244|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   203.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.914.100|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   989.174|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.344.470|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 18.809.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 18.809.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESICIJSKI TRANSFERI           |   348.950|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   181.950|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   167.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            | –4.561.287|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.         |   16.100|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.         |   16.100|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   14.970|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    1.130|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   249.600|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   249.600|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   249.600|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO.          |  –233.500|
|   |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  3.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  3.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  3.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |   625.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   625.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   625.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –2.419.887|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  2.374.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  4.561.287|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.419.887|
|   |DNE 31. 12. 2013              |      |
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Spremeni se 14. člen odloka, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 3.000.000 EUR.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2014.
Št. 4100-0001/2013
Grosuplje, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti