Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3155. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9475.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 – odločba US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, odločba US; U 1711/2011-r), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN, in 57/11), Zakona o prekrških (ZP-1-UPB8), (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 28. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
(1) S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih služb;
– vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostorska razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb;
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb;
– viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javnih služb;
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb;
– nadzor nad izvajanjem javnih služb;
– kazenske določbe;
– prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
– Povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omogočati) dostop do storitev javnih služb;
– Zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in predpisov s področja varstva okolja na ravni države in občin;
– Zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– Zagotavljati načelo, da stroške obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzročitelj in
– Zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. člen
Subjekti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so:
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina);
– Izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: izvajalec);
– Povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj);
– Imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– Odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči. Za odpadek se šteje takšna snov ali predmet, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, uvrščen v eno od skupin odpadkov.
– Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti, ki nastaja na območju občine in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: odpadki).
– Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, obdelava, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju.
– Obdelava odpadkov je predelava oziroma odstranjevanje odpadkov, kar je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo. Izločevanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov ne šteje za obdelavo odpadkov.
– Predelava odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikliranje snovi v odpadkih, njihov sežig ali sosežig z energetsko izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo.
– Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati.
– Odlagališče odpadkov je naprava ali več naprav za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.
– Finančno jamstvo so sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča za obdobje najmanj 30 let.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB, ZAČETEK IN TRAJANJE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici odda izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine neposredno skupnemu Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot to opredeljuje Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11) in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10).
8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08, 54/09 in 67/10) se med izvajalcem in občino sklene pogodba za izvajanje javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
9. člen
Izvajalec javnih služb po tem odloku opravlja za celotno območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici:
– javno službo obdelava mešanih komunalnih odpadkov;
– javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske infrastrukture, ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru Centra za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP);
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
10. člen
(1) Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Javni službi se zagotavljata za vse odpadke z območja občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni obdelavi in odlaganju ali drugi obliki odstranjevanja.
11. člen
(1) Določene storitve javnih služb (predelava odpadkov in druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javnih služb.
(2) Izvajalec javnih služb mora v primeru izvajanja javnih služb preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB, NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN JAVNA POOBLASTILA
12. člen
Javni službi po tem odloku obsegata:
a) Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki zajemajo:
– sortiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– obdelava komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja – predvsem bioloških odpadkov,
– mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov,
– oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi, – reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo) ločenih frakcij,
– pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo,
– odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
– skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču nevarnih odpadkov za določeni čas in njihova oddaja v uničenje in nadaljnjo obdelavo.
b) Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb.
13. člen
(1) Na operativni ravni storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja dela:
– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu z programom;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov;
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo predelavo;
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov;
– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov;
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje;
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam in ustanoviteljem.
(2) Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja odpadkov na odlagališčih.
(3) Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih služb, pa sodijo naslednje naloge:
– poročanje občini o izvajanju javnih služb na njihovem območju;
– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja javnih služb;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javnih služb;
– obračun storitev javnih služb;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z javnima službama, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javnih služb in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javnih služb.
14. člen
Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Uporaba storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javnih služb, za uporabnike obvezna.
15. člen
(1) Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče, neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje.
(2) Izvajalec lahko dovoli začasno skladiščenje zavrnjene pošiljke odpadkov na območju odlagališča največ za štiri mesece pod pogojem, da si povzročitelj odpadkov na lastne stroške uredi ustrezno dokumentacijo, s katero dokaže, da je takšne odpadke možno odložiti na tem odlagališču, kolikor si teh dokumentov v prej navedenem roku ne preskrbi, lahko izvajalec javnih služb na njegove stroške poskrbi za dokončno deponiranje teh odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpadkov se obvesti pristojno inšpekcijsko službo.
16. člen
(1) S tem odlokom prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi storitve vodenja katastra, povezanega z javnima službama in ostalih evidenc za celotno območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kot to izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov, vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov posameznih javnih služb v okviru CEROP se uredi s posebno pogodbo med izvajalcem in občino.
(3) Kataster javnih služb z vsemi zbirkami podatkov je last občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster mora biti voden ažurno.
17. člen
(1) Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javnih služb in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo soglasja seznaniti se z le-tem.
(4) Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih pooblastil, odloča župan.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB
18. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina neposredno oziroma preko skupnih organov Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvajalcu javnih služb zagotoviti:
– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi, kar zajema tudi sprejem Tehničnega pravilnika o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki (sprejme ga Svet ustanoviteljic);
– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb (sprejme jo Svet ustanoviteljic);
– v proračunu občine v skladu z predpisi, ki urejajo področje obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sredstva za delež eventuelnega subvencioniranja stroškov komunalne infrastrukture v ceni obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (sprejme občinski svet);
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja izvajalec (odloča občinski svet);
– nadzor nad izvajanjem javnih služb (izvajata Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
19. člen
(1) Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
(2) Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ali oddaji odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta okolje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
20. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja odpadkov (postopki D) predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB, OBČINE IN IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB
21. člen
(1) Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
(2) Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravljanja javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.
22. člen
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javnih služb,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalec javnih služb in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitve javnih služb se lahko v zvezi z izvajanjem javnih služb pritoži izvajalcu javnih služb in občini, če meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju s tem odlokom.
23. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javnih služb in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbiranja in prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na ta način (ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih prevzame izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter odložiti preostanek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim dovoljenjem,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb oziroma sporočiti izvajalcu javnih služb vsako spremembo,
– nuditi izvajalcu javnih služb potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
24. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javnih služb pogoje izvajanja vseh storitev predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o načinu izvajanja javnih služb;
– da zagotovi, da bodo vsi komunalni odpadki iz območja občine oddani izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme, da se lahko ohranja njihova vrednost;
– da izvajalcu javnih služb v okviru cene storitev ali iz sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finančnega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javnih služb izvajali storitve javnih služb na območju občine;
– pisno obveščanje izvajalca javnih služb o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov;
– da v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov zagotovi ločeno zbiranje in dostavo tako zbranih odpadkov izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (zbiranje odpadkov na izvoru v obliki in na način, ki bo omogočal čim večji obseg reciklaže – obdelave s pomočjo sortiranja – papir, plastika, steklo, kartoni … – pred mehansko biološko obdelavo in kompostiranja – biološki odpadki iz zelenih površin, gospodinjsko-kuhinjski odpadki …);
– da za namene sprotne izterjave zamudnikov plačevanja obveznosti iz prejšnje alineje omogoči oziroma zagotovi podatke o prejemnikih socialnih transferjev iz občinskih sredstev oziroma sredstev države, kolikor so med neplačniki tudi tovrstni uporabniki.
25. člen
(1) Dolžnosti izvajalca javnih služb so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu z predpisi;
– izvajati javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališčih, ki jih ima v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih;
– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb;
– pripraviti predlog programa odlaganja odpadkov;
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih vzorcev;
– izvajati redne preglede centra;
– izvajati storitve javnih služb s skrbnostjo, v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in drugih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti;
– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih postavk javnih služb ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi;
– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč, katerih upravljalec je izvajalec javnih služb;
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javnih služb;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javnih služb ali v povezavi z njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb;
– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov, kolikor je to vezano na izvajanje javnih služb;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javnima službama, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javnih služb, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati občini o izvajanju javnih služb;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije ….) o kršitvah.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s to pogodbo, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za izvajanje javnih služb, se mora izvajalec javnih služb ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.
26. člen
(1) Izvajalec javnih služb je najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javni službi za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje občine ter z njima seznaniti občinski svet.
(2) Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način, kot je to predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma področnim državnim predpisom.
(3) Poslovni načrt izvajanja javnih služb vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javnih služb s stroškovno oceno in cenikom,
– obseg in stroške zamenjave uničene in poškodovane opreme ter naprav,
– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture iz naslova amortizacije,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima izvajalec javnih služb v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnih služb,
– pritožbah uporabnikov storitev javnih služb in o reševanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju izvajalca javnih služb,
– škodnih dogodkih,
– vseh ostalih okoliščinah,
– vse elemente predpisane v področnem državnem predpisu.
27. člen
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov praviloma letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana s plačevanjem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino morebitnega subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture. Osnova za sklenitev pogodbe je potrjen poslovni načrt iz prejšnjega člena tega odloka.
28. člen
(1) Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javnih služb ter zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za odlaganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiralnikih nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih in napravah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo in skladiščijo nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku 12 ur po ugotovitvi napake oziroma po pisnem obvestilu uporabnikov.
(2) Izvajalec javnih služb je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju vse naprave, opremo in objekte predmetnih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Vse morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in varstva okolja, mora izvajalec javnih služb odpraviti v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila uporabnikov.
29. člen
Izvajalec javnih služb je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javnih služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali tretjim osebam.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB
30. člen
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva za izvajanje javnih služb iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih služb,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
31. člen
(1) Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cene storitev javnih služb so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec javnih služb obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom oziroma izvajalcem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
32. člen
(1) Zavezanci za plačilo storitev javnih služb po tem odloku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za plačilo storitev javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo javno službo.
(2) Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami in niso vključeni v sistem storitev javnih služb ravnanja z odpadki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, se za storitve javnih služb po tem odloku izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega odloka.
VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
33. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine, v sklopu CEROP.
34. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja predelavo in odstranjevanje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP, ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni občinski inšpekcijski organ.
36. člen
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti tudi opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po veljavnem zakonu, ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzorujejo.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
(1) Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili tega odloka, da:
– ne upošteva navodila izvajalca in onemogoča neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– redno ne plačuje storitev v skladu z veljavnimi tarifami javnih služb,
– izvajalcu ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb.
(2) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
38. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je fizična oseba.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega odloka, izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v skladu z določili Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11).
40. člen
(1) Izvajalec javnih služb bo zagotavljal odlaganje odpadkov na odlagališčih, ki jih upravlja, na ta način, da bo pred njihovim dokončnim odlaganjem v okviru objektov in naprav centra za ravnanje z odpadki Puconci, poskrbel za njihovo obdelavo in predelavo.
(2) Občina bo zagotovila, da bodo izvajalci javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov z okrepljenim ločenim zbiranjem odpadkov zagotovili takšno strukturo mešanih komunalnih odpadkov, v kateri bo ostalo le toliko biorazgradljivih odpadkov, kot je dovoljeno po uredbi.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-0001/2013
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti