Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3147. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Ob Belokriški«, stran 9465.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Ob Belokriški«
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Obravnavano območje se nahaja v Portorožu (Beli Križ, Šentjane), severno in južno od Belokriške ceste. Površina območja znaša pribl. 61.440 m2. Na območju se nahajajo pozidana in nepozidana stavbna zemljišča, katerih lastniki bi želeli graditi stanovanjske objekte.
Po planskih aktih Občine Piran je območje namenjeno za stanovanja in centralne dejavnosti. Prostorska izvedbena akta, ki trenutno veljata na navedenem območju, sta Zazidalni načrt za območje šol v Portorožu (pl. c. ZS 5/5), (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/89) ter njegove spremembe in Prostorski ureditveni pogoji za območja planskih celot Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 25/93) ter njegove spremembe.
Navedena prostorska izvedbena akta načrtovanih posegov ne omogočata. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je za gradnjo, kakršno želijo izvesti lastniki zemljišča, potrebna izdelava in sprejetje OPPN.
OPPN ureja status zemljišč na območju, ki so sicer stavbna, vendar je potrebno sprejeti prostorski izvedbeni akt, ki precizira merila in pogoje za umestitev objektov v prostor.
Območje je predvideno nameniti individualni stanovanjski gradnji. Na delu območja nad Belokriško cesto se predvidi interno dovozno cesto.
Skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora bo potrebno preveriti in obdelati vso komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, elektrika, telefon in po potrebi plin) tako, da bodo kapacitete ustrezale predvideni kapaciteti naselja.
Glede na rezultate strokovnih podlag se vsebina posegov lahko tudi spremeni.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Meja ureditvenega območja poteka po parcelah št. 7706/1, 870, 7705/2, 1060/1, 1066/1, 1066/13, 1066/14, 1066/10, 1380/8, 1380/2, 1380/3, 1379/1, 1378/2, 1377/12, 1375/1, 7723, 858/4, 857, 846/2, 842/14, 842/13, 842/15, 836/9, 836/10, 834, 830, 7716/1, k.o. Portorož.
Del območja je že pozidano stavbno zemljišče, delno pa nepozidano. Na zahodni strani območje meji na obstoječe stanovanjsko naselje Beli Križ, na severni strani na javno pot na parceli št. 855, k.o. Portorož, na vzhodni strani na stanovanjsko naselje ob Belokriški cesti. Na južni strani območje meji na območje šol in na ulico Sončna pot. Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnikov, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo OPPN krijejo pobudniki, stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, prevod itd.) ter program opremljanja pa krije Občina Piran. Vsak pobudnik izdelovalcu preskrbi geodetski posnetek obstoječega stanja svojega zemljišča in idejno zasnovo predvidene gradnje. Pobudniki prav tako krijejo stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN, idejne zasnove infrastrukture itd.).
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leti 2013 in 2014. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-----------------------------+------------------+--------------+
|FAZA             |NOSILEC      |ROK      |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN|UOP, župan,    |september 2013|
|               |načrtovalec    |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem   |župan, UOP    |oktober 2013 |
|glasilu in na svetovnem   |         |       |
|spletu            |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava osnutka       |načrtovalec    |november 2013 |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |načrtovalec    |30 dni    |
|prostora za pridobitev    |pripravi vlogo,  |december 2013 |
|smernic, pridobitev smernic |posreduje UOP   |       |
|in pridobitev obvestila MKO |         |       |
|za varstvo okolja o izvedbi |         |       |
|celovite presoje vplivov na |         |       |
|okolje            |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Analiza smernic, izdelava  |načrtovalec    |januar 2014  |
|strokovnih podlag in     |         |       |
|dopolnitev osnutka OPPN   |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni   |župan, UOP    |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi|         |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN;  |         |javne     |
|objava na svetovnem spletu in|         |razgrnitve  |
|na krajevno običajen način  |         |februar 2014 |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava|UOP, načrtovalec |marec–april  |
|dopolnjenega osnutka OPPN z |         |2014     |
|evidentiranjem vseh pisnih  |         |       |
|pripomb           |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava stališča do pripomb |načrtovalec UOP, |april 2014  |
|in predlogov iz javne    |župan       |       |
|razgrnitve in javne obravnave|         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Prva obravnava na OS     |občinski svet   |maj 2014   |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na |UOP        |maj 2014   |
|krajevno običajen način,   |         |       |
|pisna seznanitev lastnikov  |         |       |
|parcel na območju OPPN    |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Oblikovanje predloga OPPN na |načrtovalec    |maj 2014   |
|podlagi stališč do pripomb  |         |       |
|ter predlogov javnosti    |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev  |UOP, načrtovalec |junij 2014  |
|urejanja prostora na     |         |       |
|dopolnjen predlog OPPN in  |         |       |
|opredelitev pristojnih    |         |       |
|ministrstev o sprejemljivosti|         |       |
|OPPN, če je potrebna celovita|         |       |
|presoja vplivov na okolje  |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Priprava usklajenega predloga|načrtovalec    |julij 2014  |
|OPPN             |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Druga obravnava in sprejem  |župan, občinski  |september 2014|
|odloka na občinskem svetu  |svet       |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu|UOP        |september 2014|
|RS              |         |       |
+-----------------------------+------------------+--------------+
Če se na podlagi obvestila MKO ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pobudnik in OPPN je skupina lastnikov zemljišč in Občina Piran.
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Izdelovalec OPPN je: PIA Studio, d.o.o., Obala 26, 6320 Portorož
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, 6104 Koper;
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, 6310 Izola;
8. Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper;
9. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1/b, 6330 Piran;
10. Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, 6000 Koper;
11. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
12. Petrol, d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper;
13. Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi na svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-2/2013
Piran, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto il quinto comma dell’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), l'art 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 20ª seduta ordinaria del 24. 9. 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) “Ob Belokriški”
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
La zona in questione si trova a Portorose (a Croce Bianca presso Santiane), e si estende a nord ed a sud della strada di Croce Bianca. L’area interessata misura circa 61.440 mq ed è costituita da terreni edificati ed altri edificabili tuttora non edificati, sui quali i rispettivi proprietari vorrebbero costruire alloggi.
Secondo i documenti di pianificazione del Comune di Pirano tale zona è destinata a scopi residenziali e ad attività centralizzate. La zona è attualmente regolamentata dai seguenti atti territoriali esecutivi: dal Piano particolareggiato per la zona delle scuole a Portorose (Unità di pianificazione ZS 5/5) (Bollettino ufficiale delle Primorske novice n. 13/89) e s.m., nonché dalle Condizioni di assetto territoriale per le zone delle unità di pianificazione Strugnano (1), Fiesso – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5) Lucia (7) Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 25/93) e s.m.
Tuttavia detti atti territoriali presentano una serie di carenze e quindi non consentono l’esecuzione degli interventi programmati. In conformità alla Legge sulla pianificazione territoriale per la costruzione desiderata dai proprietari è necessario elaborare ed approvare un nuovo piano regolatore particolareggiato.
Il PRPC ha il compito di regolamentare lo status dei terreni nella zona, per i quali pur trattandosi di terreni edificabili è necessario approvare un atto esecutivo che stabilisca con precisione i criteri e le condizioni alle quali i fabbricati previsti possano essere posizionati sul territorio.
La zona sarà destinata a costruzioni residenziali individuali. Nella parte sovrastante la Strada di Croce Bianca è prevista la realizzazione di una strada d’accesso interno.
In conformità ai requisiti della pianificazione territoriale sarà necessario verificare e sottoporre al riesame tutte le infrastrutture comunali (fognature, acqua, luce, telefono e gas – se necessario) in modo che corrispondano alla prevista capacità del nuovo insediamento.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche gli interventi in oggetto sono suscettibili di ulteriori variazioni.
2. AREA D’INTERVENTO
La delimitazione dell’area d’intervento attraversa le seguenti particelle catastali n. 7706/1, 870, 7705/2, 1060 /1, 1066/1, 1066/13, 1066/14, 1066/10, 1380/8, 1380/2, 1380/3, 1379/1, 1378/2, 1377/12, 1375/1, 7723 858/4, 857, 846/2, 842/14, 842/13, 842/15, 836/9, 836/10, 834, 830, 7716/1, c.c. di Portorose.
In parte l'area è costituita da appezzamenti di terreno già edificati e in parte non è edificata. La zona in questione è delimitata sul lato occidentale dall’esistente zona residenziale di Croce Bianca, sul lato nord dalla strada pubblica tracciata sulla particella n. 855 c.c. di Portorose, e sul lato est dal complesso residenziale lungo la strada di Croce Bianca. Sul lato sud invece confina con la zona delle scuole e con la Strada del Sole.
In relazione ai risultati delle analisi scientifiche i termini dell’area d’assetto ammettono ulteriori variazioni.
3. METODO D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Le analisi scientifiche saranno realizzate dal progettista individuato dai promotori, il quale sulla base di dette analisi provvederà alla predisposizione del piano particolareggiato in linea con le leggi e con gli atti di rango minore.
I costi complessivi di predisposizione del PRPC sono a carico dei promotori. Le spese relative al procedimento di approvazione del PRPC (pubblicazione, traduzione, ecc.) e di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono invece a carico del Comune di Pirano. Ogni promotore procura all’esecutore la rilevazione geodetica dello stato di fatto dei propri terreni ed il progetto ideale delle previste opere di costruzione. I promotori si faranno ugualmente carico dei costi che potrebbero insorgere dalla potenziale produzione di studi scientifici che si rendano necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte dei responsabili per la pianificazione territoriale, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, del progetto ideale delle infrastrutture, ecc.).
4. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE DEL PRPC E PER OGNI FASE
La predisposizione del PRPC è prevista per gli anni 2013 e 2014. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+------------------------+---------------------+----------------+
|FASE          |RESPONSABILI     |SCADENZA    |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Delibera d’avvio    |U.A.T. (Ufficio   |Settembre 2013 |
|stesura del PRPC    |ambiente e      |        |
|            |territorio), Sindaco,|        |
|            |progettista     |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Pubblicazione della   |Sindaco, U.A.T.   |Ottobre 2013  |
|delibera attraverso i  |           |        |
|mezzi d'informazione  |           |        |
|ufficiali ed internet  |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Redazione della bozza  |Progettista     |Novembre 2013  |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Invito ai responsabili |Il progettista    |30 giorni    |
|della pianificazione  |prepara la domanda, |Dicembre 2013  |
|territoriale in     |l’U.A.T. la inoltra |        |
|relazione        |           |        |
|all’acquisizione delle |           |        |
|direttive, e      |           |        |
|ottenimento delle    |           |        |
|direttive e delle    |           |        |
|informazioni da parte  |           |        |
|del Ministero      |           |        |
|Agricoltura e Ambiente, |           |        |
|relative alla tutela  |           |        |
|ambientale e      |           |        |
|concernenti la     |           |        |
|necessita di esecuzione |           |        |
|della revisione     |           |        |
|completa di tutti gli  |           |        |
|effetti sull'ambiente  |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Analisi delle direttive |Progettista     |Gennaio 2014  |
|ed integrazione della  |           |        |
|bozza del PRPC     |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Avviso pubblico     |Sindaco, U.A.T.   |7 giorni prima |
|sull'esposizione in   |           |dell’inizio   |
|libera visione e sul  |           |dell’esposizione|
|dibattito pubblico   |           |pubblica    |
|della bozza integrata  |           |Febbraio 2014  |
|del PRPC; pubblicazione |           |        |
|su internet e secondo  |           |        |
|prassi locale      |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Esposizione pubblica e |U.A.T., progettista |Marzo–aprile  |
|dibattimento della   |           |2014      |
|bozza integrata del   |           |        |
|PRPC con la rilevazione |           |        |
|di tutte le       |           |        |
|osservazioni scritte  |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Presa di posizione in  |Progettista, U.A.T., |Aprile 2014   |
|relazione alle proposte |Sindaco       |        |
|ed osservazioni     |           |        |
|presentate       |           |        |
|all'esposizione     |           |        |
|pubblica e al dibattito |           |        |
|pubblico        |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Prima lettura del    |Consiglio comunale  |Maggio 2014   |
|Consiglio comunale   |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo |U.A.T.        |Maggio 2014   |
|prassi locale, delle  |           |        |
|posizioni in merito   |           |        |
|alle osservazioni,   |           |        |
|informazione scritta ai |           |        |
|proprietari delle    |           |        |
|particelle nella zona  |           |        |
|del PRPC        |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Redazione della     |Progettista     |Maggio2014   |
|proposta di PRPC in   |           |        |
|osservanza delle    |           |        |
|posizioni relative alle |           |        |
|proposte ed       |           |        |
|osservazioni espresse  |           |        |
|dal pubblico      |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri |U.A.T., progettista |Giugno 2014   |
|da parte dei      |           |        |
|responsabili per la   |           |        |
|pianificazione     |           |        |
|territoriale in merito |           |        |
|alla proposta integrata |           |        |
|del PRPC e dei pareri  |           |        |
|dei ministeri      |           |        |
|competenti in merito  |           |        |
|alla compatibilita del |           |        |
|PRPC, ove sia      |           |        |
|necessaria una     |           |        |
|revisione completa   |           |        |
|degli effetti      |           |        |
|sull'ambiente      |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Stesura della proposta |Progettista     |Luglio 2014   |
|armonizzata del PRPC  |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Seconda lettura e    |Sindaco, Consiglio  |Settembre 2014 |
|adozione dell’atto da  |comunale       |        |
|parte del Consiglio   |           |        |
|comunale        |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
|Pubblicazione dell’atto |U.A.T.        |Settembre 2014 |
|sulla Gazzetta     |           |        |
|ufficiale della R.S.  |           |        |
+------------------------+---------------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero Agricoltura e Ambiente si constata che è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale, l'intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l'approvazione dell'atto in questione.
5. RESPONSABILI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Promotori del PRPC: gruppo di proprietari dei terreni e il Comune di Pirano.
Responsabile della predisposizione del PRPC è: il Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
Elaboratore del PRPC è: la società PIA Studio, d.o.o.-s.r.l., Lungomare 26, 6320 Portorose.
Responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1. Ministero della Difesa, Direzione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
2. Ministero della Difesa, Direttorato per la logistica, Settore gestione immobili, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana,
3. Ministero Infrastrutture e territorio, DRSC, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria,
4. Ministero per la Cultura, Direttorato ai beni culturali, Maistrova 10, 1000 Lubiana,
5. Istituto per la tutela dei beni culturali, UO Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano;
6. Ministero Agricoltura e Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare Adriatico e Fiumi dell'Adriatico, Via del Porto 12, 6000 Capodistria,
7. Istituto per la protezione della natura della Repubblica di Slovenia, Unità territoriale di Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, 6310 Isola,
8. Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, 6000 Capodistria,
9. Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arze 1b, 6330 Pirano,
10. Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, 6000 Capodistria,
11. Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, 6000 Capodistria,
12. Petrol, d.d., OEV Capodistria, Via Ferrara 14, 6000 Capodistria,
13. Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per il settore delle strade locali.
In conformità al quarto comma dell’art. 58 della Legge in materia di pianificazione territoriale (ZPNačrt) il PRPC viene inviato anche al Ministero Agricoltura e Ambiente, Direttorato per l’Ambiente, Settore Impatto ambientale, Dunajska 22, 1000 Lubiana, il quale stabilisce se per l’intervento pianificato è necessario elaborare una relazione sull'impatto ambientale.
Se nel corso della predisposizione del PRPC si constata la necessità di includere anche altri organi ovvero portatori di pubbliche attribuzioni, gli stessi vengono opportunamente inseriti nel rispettivo procedimento.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente esecutiva.
N. 3505-2/2013
Pirano, 24 settembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti