Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 430-00022/2013-1 Ob-3910/13 , Stran 2866
Št. 430-00022/2013-1 Ob-3910/13
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 12. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 104/07) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) objavlja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
javni razpis
za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v letu 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali v letu 2013. II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 5.000 EUR. III. Upravičenci in osnovni pogoji: upravičenci oziroma končni koristniki učinka dodeljene pomoči so zavarovanci – kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, nosilci s stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v Občini Moravske Toplice, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter z zavarovalnico sklenejo zavarovalno polico s področja upravičenih stroškov v letu 2013. V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. IV. Upravičeni stroški: sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali, skladno z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za zavarovalno leto 2013. V. Višina sofinanciranja Za zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni: Občinski sofinancirani delež znaša razliko največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. VI. Splošni pogoji Podpis pogodbe o poslovnem sodelovanju med Občino Moravske Toplice in zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Državna pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da vlagatelj zahtevka pisno izjavi, koliko sredstev so upravičenci za sofinanciranje zavarovalne premije pridobili iz drugih javnih virov. VII. Vsebina vloge Vlagatelj, ki s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju pristopi k sodelovanju, mora v roku vložiti zahtevek in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani, www.moravske-toplice.si, kjer je objavljen tudi razpis. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak delovni dan od 8. do 14. ure na občinski upravi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice ali na tel. 02/538-15-19, kontaktna oseba je Aleksandra Sukič. VIII. Rok in način vložitve vloge Ne glede na način dostave morajo vloge na razpis prispeti najkasneje do 22. 11. 2013, do 12. ure. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z oznako »Ne odpiraj – Vloga« s pripisom »Državne pomoči – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij«. IX. Obravnava vloge Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija in bo naslednji delovni dan po zaključku javnega razpisa. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejema finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči tajnik občine s sklepom. O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Občine Moravske Toplice v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. X. Nenamenska poraba sredstev: v primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Moravske Toplice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti