Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 9344.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12 in 32/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika in način predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2, ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.«.
2. člen
V Prilogi 1 se v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.1. Splošna navodila, drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatke na predpisan način predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka (tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki opravljajo dejavnost), ki izplačujejo dohodke iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci). Izplačevalci prikažejo podatke o izplačanih dohodkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj kot akontacija dohodnine. Podatke za izplačane dohodke, če so izplačani v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo oziroma se od njih ne plačujejo prispevki za socialno varnost, izplačevalci prikažejo na Prikazu individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev, skupaj s podatki, ki se vštevajo v davčno osnovo in od katerih se skladno z ZDoh-2 izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih odtegljajev, na zbirnem Obračunu davčnih odtegljajev pa izpolni le podatke o izplačevalcu in podatke o vrsti dohodka. O teh dohodkih, se poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani.«.
V točki 1.1.3 III. Osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost, se za poljem 313 doda novo polje 314, ki se glasi:
»314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva
Vpiše se osnova za prispevke delavcev, mlajših od 30 let, za katere delodajalec po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13; v nadaljnjem besedilu: ZIUTDSV) uveljavlja oprostitev plačila prispevkov. Podatek je že vključen v zaporedni številki 301 ali 302. Od te osnove se prispevki delodajalcev samo obračunajo, ne pa tudi plačajo. Podatki o teh prispevkih se vpišejo samo v stolpec obračunani.«.
V točki 1.4.2 Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, se III. točka spremeni tako, da se glasi:
»III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Pri dohodkih verskih delavcev se podatki o prispevkih za socialno varnost ne vpisujejo.
221 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca
Vpiše se osnova za izračun prispevka delodajalca iz naslova drugega pravnega razmerja in osnova za izračun prispevka za posebne primere zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko zavarovanje. Vpiše se tudi znesek izračunanega prispevka.
Pri plačilu prispevka delodajalca za posebne primere zavarovanja, ki ga skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, delodajalec plača v pavšalnem znesku, se podatek o osnovi ne vpisuje.
222 Prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca
Vpiše se osnova za izračun prispevka delodajalca, določena v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Vpiše se tudi znesek izračunanega prispevka.
Pri plačilu prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, ki ga skladno s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, delodajalec plača v pavšalnem znesku, se podatek o osnovi ne vpisuje.
223 Prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vpiše se osnova za izračun prispevka delojemalca od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, če je prejemnik dohodka vključen v socialno zavarovanje iz naslova opravljanja dela v okviru drugega pravnega razmerja. Vpiše se tudi znesek izračunanega prispevka.
Podatek v polju 223 se vpisuje za dohodke, izplačane od 1. januarja 2014 dalje.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se točka 1.1 spremeni tako, da se glasi:
»1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Izplačevalec ustrezno vpiše podatke o davčnem zavezancu:
A001 davčna številka davčnega zavezanca – prejemnika dohodka
A002 identifikacijska številka nerezidenta, če je prejemnik dohodka nerezident, ki pod pogoji iz petega odstavka 35. člena ZDavP-2, nima slovenske davčne številke
Ob izplačilu dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za račun davčnih zavezancev članov agrarne skupnosti, pašne skupnosti ali planine, ki nima davčne številke, se v polje A002 vpiše KMG-MID številka, ki jo dodeli pristojna Upravna enota in je sestavljena iz 9 numeričnih znakov.
A003 ime davčnega zavezanca
Ob izplačilu dohodka za račun davčnih zavezancev članov agrarne skupnosti, pašne skupnosti ali planine, se vpiše naziv agrarne skupnosti, pašne skupnosti ali planine.
A003a priimek davčnega zavezanca
A004 oznaka    izplačevalec
rezidentstva:   ustrezno označi:  R – rezident RS,
                   N – nerezident RS
A004a država rezidentstva: podatek se vpisuje ob izplačilu nerezidentu
A004b naslov: skladno s šestim odstavkom 35. člena ZDavP-2 se vpiše ulica bivanja nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke
A004c kraj oziroma mesto prebivanja: skladno s šestim odstavkom 35. člena ZDavP-2 se vpiše kraj bivanja nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke
A004d država prebivanja: podatek se vpisuje ob izplačilu nerezidentu
A005 uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb: če prejemnik dohodka, na podlagi odločbe davčnega organa, uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb to izplačevalec ustrezno označi.
Posebni podatki (izplačevalec ustrezno označi posebne podatke o prejemniku dohodka):
A011 delavec, napoten na delo v tujino (detaširani delavec)
A012 javni uslužbenec, napoten na delo v tujino (prvi odstavek 42. člena ZDoh-2)
A013 zavezanec opravlja delo na trgovski ladji dolge plovbe (drugi odstavek 42. člena ZDoh-2)
A014 invalid nad predpisano kvoto (izplačevalec mora razpolagati z odločbo Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, od 1. februarja 2013 dalje Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS)
A015 zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač: Podatek se ne vpisuje.
A016 delavec, ki mu delodajalec izplačuje nadomestilo plače po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
A017 delavec, ki je dopolnil 60 let starosti
A018 delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2
A019 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2
A020 delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas: Izplačevalec označi ta podatek, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena po uveljavitvi ZUTD-A, 12. aprila 2013.
A021 delavec, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti: Izplačevalec označi ta podatek, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena po uveljavitvi ZUTD-A, 12. aprila 2013.
A022 delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUTDSV.
A023 status invalida (če ima delavec status invalida po ZZRZI, ali po drugih predpisih, izplačevalec ustrezno označi).
PODATKI O NEPREMIČNINAH
A030 Identifikator vrste premoženja se vpiše ob izplačilu dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Za dohodke iz oddaje zemljišča v najem se vpiše šifra katastrske občine in številka parcele. Za dohodke iz oddajanja stavbe v najem se vpiše šifra katastrske občine in številka stavbe. Za dohodke iz oddajanja dela stavbe v najem se vpiše šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe. Identifikator vrste premoženja se vpiše za vsako stavbo ali del stavbe ločeno, skupaj z dohodkom, ki se nanaša na oddajanje te stavbe oziroma dela stavbe.
Če se oddaja v najem premično premoženje, se podatek ne vpisuje.
Podatek se v polje A030 vpisuje za dohodke iz oddajanja premoženja v najem, izplačane od 1. januarja 2014 dalje.
PODATKI O DOHODKU
A051 Oznaka vrste dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.
A052 Znesek dohodka
Vpiše se znesek posamezne vrste dohodka, od katerega se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Znesek izplačanega dohodka se vpiše tudi v primeru dohodkov, ki se vštevajo v letno osnovo za dohodnino in za katere velja oprostitev davčnega odtegljaja (oprostitev po 282. členu ZDavP-2 in dvanajstem odstavku 127. člena ZDoh-2). Pri drugih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se vpiše celoten znesek izplačanega dohodka.
A053 Normirani stroški/odhodki
Vpiše se podatek o znesku normiranih stroškov/odhodkov, ki ga je izplačevalec, skladno z ZDoh-2, upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja.
A061 Oznaka osnove za prispevke za socialno varnost
Izbere se ustrezna oznaka iz šifranta osnov za prispevke za socialno varnost, in sicer: P01, P02, P03 ali P04.
A062 Znesek osnove za prispevke
Vpiše se znesek osnove, od katere se obračunajo predpisani prispevki za socialno varnost, in sicer:
P01 Plača in nadomestila plače: vpiše se znesek osnove za prispevke, ki jih delodajalec obračuna od izplačanih plač in nadomestil plač (tudi od tistih nadomestil, ki ne bremenijo delodajalca oziroma jih le-ta refundira iz proračuna ali od zavodov). Vpiše se tudi znesek osnove za prispevke od nadomestil iz naslova starševskega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter nadomestil iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
P02 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov: vpiše se znesek osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje in prispevkov za starševsko varstvo, če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od najnižje osnove za plačilo prispevkov po 144. členu ZPIZ-2.
P03 Neplačana odsotnost: vpiše se znesek osnove za obračun prispevkov za socialno varnost (od neplačane odsotnosti se ne obračuna in ne plača prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni).
P04 Drugo: vpiše se znesek osnove za prispevke za primere, ki niso zajeti v osnovah od P01 do P03, in sicer: osnova za prispevke od bonitet, od povračil stroškov nad predpisano višino ter od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja; osnova za prispevke od pokojnin in nadomestil PIZ, ki jih izplačuje ZPIZ Slovenije; osnova za plačilo prispevkov od izplačil po podjemnih pogodbah, osnova za plačilo prispevkov iz drugega pravnega razmerja ter druge osnove, od katerih se skladno s posebnimi predpisi obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost. Če se prispevek za socialno varnost obračuna v pavšalnem znesku, se osnove ne vpisuje, temveč se znesek obračunanega pavšalnega prispevka vpiše v ustrezno polje.
Prispevki za socialno varnost – splošna pojasnila
Vpišejo se zneski obračunanih prispevkov, in sicer se vpišejo vsi prispevki, ki jih delodajalec obračuna od izplačanega dohodka (tako obračunani prispevki, ki jih mora delodajalec tudi dejansko vplačati kot tudi obračunani prispevki, ki jih delodajalcu ni potrebno vplačati na vplačilne račune).
A071 – A075 Prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, obračunanih v breme dohodka zavezanca – zavarovanca, tudi prispevki od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, od katerih se, skladno s posebnimi predpisi, obračunajo in plačajo obvezni prispevki za socialno varnost, kot je primeroma prispevek za posebne primere zavarovanja.
V podatke niso vključeni tisti prispevki za socialno varnost zavarovanca, ki se ne obračunajo v breme njegovega dohodka, na primer prispevek za PIZ od zneska razlike do najnižje osnove za izračun prispevkov (znesek tega prispevka je vključen med podatke o prispevkih za socialno varnost delodajalca).
Če se obvezni prispevki za socialno varnost ne obračunavajo in plačujejo od izplačanega dohodka, upoštevajo pa se pri izračunu davčnega odtegljaja (na primer prispevki za socialno varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih v tujini), se skupni znesek teh prispevkov vpiše v zaporedno številko A075.
A081 – A086 Prispevki za socialno varnost delodajalca
Vpišejo se zneski prispevkov za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca oziroma drugega izplačevalca. V podatke se vključujejo tudi prispevki za socialno varnost delojemalca, za katere je, skladno z zakonom, zavezanec delodajalec; na primer prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zneska razlike do najnižje osnove za izračun prispevkov.
A091 Davčni odtegljaj
Vpiše se znesek izračunanega in odtegnjenega davčnega odtegljaja.
A092 Odbitek davka, plačanega v tujini
Vpiše se znesek tujega davka, ki ga je izplačevalec upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja rezidentu.
A101 Prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem
Vpiše se podatke o obračunanih prispevkih, ki jih delodajalec plačuje skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za delojemalce, katerih zavarovalna doba se šteje s povečanjem.
Izplačevalec izbere ustrezen tip povečanja in vpiše osnovo, od katere se obračuna prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem:
– od 12 na 14 mesecev
– od 12 na 15 mesecev
– od 12 na 16 mesecev
– od 12 na 17 mesecev
– od 12 na 18 mesecev.
PODATKI ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
Podatki se v polje V01 in V02 vpisujejo za dohodke, izplačane od 1. januarja 2014 dalje.
Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.
V01 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – otrocih
Vpiše se podatke o upoštevanih posebnih olajšavah za vzdrževane otroke po 114. in 115. členu ZDoh-2. Vpiše se letnica rojstva otroka in sorodstveno razmerje. Otrok je lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja; vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča; druga oseba (sestra ali brat), če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodbe sodišča.
Izplačevalec izbere ustrezno oznako sorodstvenega razmerja:
Oznaka A1 – Otrok do 18. leta starosti.
Oznaka A2 – Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravljanja dejavnosti in nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od višine splošne olajšave.
Oznaka A3 – Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.
Oznaka A4 – Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine splošne olajšave.
Oznaka A5 – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.
Oznaka B – Otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožen za delo, ne glede na starost.
V02 Podatki o vzdrževanih družinskih članih – ostali
Vpiše se podatke o upoštevanih posebnih olajšavah za vzdrževane družinske člane po 115. členu ZDoh-2. Vpiše se število družinskih članov, za katere zavezanec uveljavlja olajšavo (razen za otroke).
Vzdrževani družinski član je lahko: zakonec ali zunajzakonski partner, razvezani zakonec, starši oziroma posvojitelji, tast ali tašča oziroma posvojitelji zakonca, član kmečkega gospodinjstva.
IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
Podatki se v polja od D01 do D12 vpisujejo za dohodke, izplačane od 1. januarja 2014 dalje.
D01 Dohodek: Vpiše se znesek dohodka, od katerega se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj.
D02 Splošna olajšava: Izplačevalec ustrezno označi uveljavljanje splošne olajšave, če delojemalec ne uveljavlja povečane splošne olajšave.
D03 Povečana splošna olajšava: Izplačevalec ustrezno označi uveljavljanje povečane splošne olajšave.
D04 Osebna olajšava za 100% invalidnost: Izplačevalec ustrezno označi uveljavljanje osebne olajšave.
D05 Osebna olajšava za starost nad 65 let: Izplačevalec ustrezno označi uveljavljanje osebne olajšave.
D06 Osnova za izračun davčnega odtegljaja: Vpiše se osnova za izračun davčnega odtegljaja, ki je dohodek zmanjšan za uveljavljene olajšave in obvezne prispevke za socialno varnost.
D07 Davčni odtegljaj po stopnji 25% (drugi delodajalec): Če delodajalec ni glavni delodajalec, izračuna davčni odtegljaj po stopnji 25% od osnove za izračun davčnega odtegljaja (šesti odstavek 127. člena ZDoh-2).
D08 Davčni odtegljaj po lestvici: Glavni delodajalec davčni odtegljaj od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po lestvici iz 122. člena ZDoh-2.
D09 Davčni odtegljaj po povprečni stopnji: Izplačevalec ustrezno označi in vpiše povprečno stopnjo (peti odstavek 127. člena ZDoh-2).
D10 Osebna olajšava ob izplačilu pokojnine, nadomestila in priznavalnine: Izplačevalec ustrezno označi uveljavljanje te olajšave (sedmi in osmi odstavek 127. člena ZDoh-2).
Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižane stopnje:
D11 Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb: Izplačevalec ustrezno označi in vnese številko odločbe davčnega organa in odobreno stopnjo. Če iz odločbe izhaja oprostitev plačila davčnega odtegljaja, se vpiše stopnja 0.
D12 Uveljavljanje znižane stopnje: Izplačevalec ustrezno označi in vnese številko potrdila davčnega organa in odobreno stopnjo.
DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Podatki se v polja od B01 do B17 vpisujejo za dohodke, izplačane od 1. januarja 2014 dalje.
Ob izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja se vpišejo v nadaljevanju navedeni dodatni podatki o izplačanih dohodkih. Podatki o plačah in nadomestilih plač ter bonitetah so vključeni tudi v podatke o dohodkih pod zaporedno številko A052. Podatki o povračilih stroškov v podatek o dohodku, pod zaporedno številko A052, niso vključeni.
Plača in nadomestila plače: Ob izplačilu plače se vpiše število ur delovnega časa in znesek plače ter nadomestila, in sicer:
B01 Plača
Vpiše se število opravljenih ur in znesek bruto plače iz naslova opravljenih ur, skupaj z nadomestilom, ki bremeni delodajalca. V podatek o številu ur se vključujejo tudi neopravljene ure, za katere delavec prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca.
B02 Nadomestilo plače
Vpiše se število neopravljenih ur v okviru delovnega časa, za katere delavec prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov. Vpiše se znesek nadomestila plače, ki ga delodajalec refundira, oziroma mu ga povrnejo proračun ali zavodi.
B03 Nadomestilo plače po predpisih PIZ
Vpiše se število ur skrajšanega delovnega časa in znesek nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, ki ga delodajalec izplačuje skladno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
B04 Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana
Vpiše se znesek izplačanih povračil stroškov prehrane, izplačanih do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B05 Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz
Vpiše se znesek izplačanih povračil stroškov prevoza, izplačanih do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B06 Povračilo stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti
Vpiše se znesek izplačanih povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz, prenočišče), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B07 Povračilo stroškov do uredbe vlade – terenski dodatek
Vpiše se znesek izplačanih terenskih dodatkov, izplačanih do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B08 Povračilo stroškov do uredbe vlade – nadomestilo za ločeno življenje
Vpiše se znesek izplačanih nadomestil za ločeno življenje, izplačanih do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B09 Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Vpiše se znesek izplačanih odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in se na podlagi 9. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B10 Odpravnine ob upokojitvi
Vpiše se znesek izplačanih odpravnin ob upokojitvi, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B11 Jubilejne nagrade
Vpiše se znesek izplačanih jubilejnih nagrad, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B12 Solidarnostne pomoči
Vpiše se znesek izplačanih solidarnostnih pomoči, ki se na podlagi 7. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
B13 Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja
Vpiše se znesek vplačanih premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se na podlagi 2. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Boniteta
Vpiše se vrednost bonitete glede na vrsto bonitete, in sicer se ločeno prikaže vrednosti spodaj navedenih bonitet:
B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi registrska številka avtomobila, katerega ima delojemalec v zasebni rabi,
B15 Boniteta – nastanitev,
B16 Boniteta – zavarovalna premija,
B17 Boniteta – drugo (bonitete, ki niso vključene v, B14, B15 ali B16).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2013.
Št. 007-513/2013/14
Ljubljana, dne 10. oktobra 2013
EVA 2013-1611-0128
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti