Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 430-0011/2013-1 Ob-3963/13 , Stran 2869
Št. 430-0011/2013-1 Ob-3963/13
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), ter sprejetim Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mežica za leto 2013, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. II. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: 1. Predmet javnega zbiranja ponudb je stanovanjski prostor na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje je vpisano pod št. 889-418-10, neto tlorisna površina 116,96 m2 (v izmero so všteti kletni prostori), leži na parceli št. 220, k.o. Mežica, v ocenjeni vrednosti 33.100,00 € brez DDV. Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom. Občinski svet je s sklepom na 22. redni seji potrdil prodajo nepremičnine po vrednosti 33.100,00 €. IV. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje. 2. Varščina za resnost ponudbe: – (stanovanje na Partizanski cesti 1, Mežica) ponudniki morajo varščino poravnati na račun Občine Mežica, št. 01274-0100010050, sklic 00 430-0011-2013 najkasneje do 4. 11. 2013 in znaša 10% od izklicne cene v točki II/1. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil v 15 dneh, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. 3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 4. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine za stanovanje pod št. II/1 v znesku 310,00 EUR, ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter sodne takse). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine. 5. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 6. V primeru, da se v razpisnem roku za prodajo stanovanja oziroma nepremičnine ne prijavi nihče od ponudnikov se šteje, da se rok za predložitev ponudb podaljša najkasneje do 11. 11. 2013. Naročnik bo v podaljšanem roku upošteval in ocenil ponudbe po vrstnem redu kot bodo prispele na naslov naročnika. S prvo ponudbo, ki bo formalno in finančno ustrezna, bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 7. Po sklenitvi kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine iz točke II/1 se razpis zaključi. 8. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1 javno zbiranje ponudb); – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2/1); – podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe za predmetno nepremičnino; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.; – potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.); – dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene. 9. Nakup stanovanja – izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik, za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih ponudb se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 10. Vsi interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo nepremičnino, ki je predmet javnega razpisa s predhodno najavo na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica, tel. 02/82-79-357 Mateja Mešnjak ali mateja.mesnjak@mezica.si. 11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: 1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 4. 11. 2013 do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin za prodaja stanovanja na Partizanski cesti 1«. 2. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno. 3. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Mežica, www.mezica.si (pod razpisi). Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica, vsak delovni dan, na tel. 02/82-79-357 – Mateja Mešnjak ali e-mail: mateja.mesnjak@mezica.si.
Občina Mežica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti