Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3161. Pravilnik o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi, stran 9487.

Na podlagi tretjega in za izvrševanje četrtega odstavka 81.c člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10 in 63/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o pogojih prevoza, hrambe ter načinu ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje prevoza, hrambe ter način ravnanja z gozdnimi lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi, ki jih zasežejo in odvzamejo gozdarski inšpektorji in carinski organi (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.
2. člen
(pojem)
Za namene tega pravilnika se za les in lesne proizvode, ki niso gozdni lesni sortimenti, uporablja izraz »drug les in lesni proizvodi«.
3. člen
(prevzem gozdnih lesnih sortimentov v hrambo)
(1) Takoj po ugotovitvi kršitve nadzorni organ obvesti zunanjega izvajalca, ki zagotovi, da se gozdni lesni sortimenti prevzamejo v hrambo tako, da se:
– raztovorijo s prevoznega sredstva v času največ dveh ur po odreditvi zasega,
– izmerijo in razvrstijo v kakovostne razrede,
– odpeljejo na skladišče,
– na skladišču raztovorijo, označijo in zložijo tako, da je mogoča kasnejša preverba celotnega tovora.
(2) Zunanjega izvajalca iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
4. člen
(potrdilo o zasegu)
(1) Nadzorni organ ob zasegu izda potrdilo o zasegu, ki vsebuje zlasti podatke o:
– organu, ki vodi postopek o prekršku,
– pravni podlagi za zaseg gozdnih lesnih sortimentov,
– prevozniku, ki so mu bili gozdni lesni sortimenti zaseženi,
– količini in vrsti zaseženih gozdnih lesnih sortimentov.
(2) Potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih po enega prejmejo in podpišejo kršitelj, nadzorni organ in zunanji izvajalec.
5. člen
(prevoz)
Gozdni lesni sortimenti se do kraja hrambe prepeljejo z vozili, ki so registrirana za prevoz gozdnih lesnih sortimentov in so opremljena z ustrezno napravo, s katero se lahko nakladajo in razkladajo vsi gozdni lesni sortimenti.
6. člen
(hramba)
(1) Zaseženi gozdni lesni sortimenti se hranijo na ustrezno varovanih skladiščih.
(2) Skladišča za hrambo zaseženih gozdno lesnih sortimentov zagotovi pristojni organ ali zunanji izvajalec iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Gozdni lesni sortimenti posamezne pošiljke, ki se prevzemajo v hrambo, se morajo hraniti ločeno od drugih pošiljk in biti označeni s strani pristojnega organa.
(4) Pristojni organ spremlja stanje gozdnih lesnih sortimentov v hrambi in v primeru, da bi se lahko pokvarili oziroma izgubili svojo vrednost pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku, začne postopek njihove prodaje na javni dražbi.
7. člen
(javna dražba gozdnih lesnih sortimentov)
(1) Javna dražba gozdnih lesnih sortimentov je javna prodaja, pri kateri je prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
(2) Javno dražbo opravi posebna tričlanska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje pristojni organ.
(3) Izklicna cena gozdnih lesnih sortimentov se oblikuje na podlagi podatkov o gozdnih lesnih sortimentih, njihove izmere in razvrstitve v kakovostne razrede v skladu s predpisi, ki urejajo merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov, njihova vrednost pa se oceni na podlagi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(4) Javna dražba mora biti objavljena v javnih medijih. Med objavo razpisa javne dražbe in dnem izvajanja javne dražbe mora preteči najmanj tri dni.
(5) Objava javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naslov, kamor se pošiljajo ponudbe,
– kraj in čas javne dražbe,
– količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih skupin po dimenzijah in kakovostnih razredih ter njihovo lokacijo,
– izklicno ceno in najnižji znesek njenega višanja, ki ne more biti nižji od 5% izklicne cene,
– način in rok plačila kupnine,
– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla,
– kavcijo za resnost ponudbe v višini 10% od izklicne cene, ki jo je treba položiti pred začetkom dražbe in se vplača na TRR pristojnega organa,
– navedbo, da se po končani dražbi kavcija v roku osmih dni vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli, uspelemu dražitelju pa se položena kavcija všteje v ceno,
– navedbo, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko interesenti pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji dražbe in si ogledajo predmet dražbe,
– določilo, da gozdni lesni sortimenti, ki so predmet javne dražbe, preidejo v last izbranega dražitelja po predložitvi bančne garancije za kupnino ali nakazilom kupnine,
– izjavo, da se bodo na dražbi kupljeni gozdni lesni sortimenti uporabili samo za namene v javnem interesu (npr. gradnja, oprema in ogrevanje objektov v javni rabi).
(6) Pri javni dražbi so navzoči vsi člani komisije. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izločijo iz postopka.
(7) Izklicna cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi, komu in po kakšni ceni so bili gozdni lesni sortimenti prodani, in kupca pozove k podpisu pogodbe.
(8) Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje zlasti:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro,
– sklic na objavo javne dražbe,
– imena članov komisije,
– predmet dražbe,
– imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo,
– ugotovitev o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi,
– najvišjo izklicno ceno in ime oziroma firmo kupca ter ugotovitev, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitev, da izklicna cena ni bila dosežena in javna dražba ni bila uspešna,
– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
(9) Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 10 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
(10) Izbranemu dražitelju se zagotovi prevzem gozdnih lesnih sortimentov najpozneje v sedmih dneh od plačila.
(11) V treh dneh po opravljeni dražbi je komisija dolžna dražitelje pisno obvestiti o izbiri najugodnejše ponudbe.
(12) Prva javna dražba se sme opraviti tudi, če se je udeleži le en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi izklicno ceno.
(13) Če prva dražba ne uspe, se napove druga. Izklicna cena odvzetih gozdnih lesnih sortimentov iz prve javne dražbe se lahko ob objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve javne dražbe. Če je tudi druga javna dražba neuspešna, se zaseženi predmeti prodajo po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.
(14) Neizbranemu dražitelju se vrne vplačana kavcija na njegov TRR najpozneje v osmih dneh.
8. člen
(drug les in lesni proizvodi)
Pri prevozu, hrambi ter načinu ravnanja z drugim lesom in lesnimi proizvodi, ki jih zasežejo in odvzamejo nadzorni organi, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na gozdno lesne sortimente, razen v primerih, ko nadzorni organ glede na vrsto zaseženega drugega lesa in lesnih proizvodov lahko sam zagotovi nadaljnje ravnanje z zaseženimi predmeti po zasegu.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2013
Ljubljana, dne 16. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0088
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost