Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3917/13 , Stran 2879
Ob-3917/13
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, na podlagi 32. in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 33/10) ter na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) objavlja
javno dražbo,
ki bo v četrtek, 7. novembra 2013 ob 13. uri, v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper. Predmet prodaje: 1. Nepremičnina, v naravi vrstna hiša na naslovu Koper, Ulica II. Prekomorske brigade 36B, v izmeri 120 m2, stoječa na parceli št. 508/51, k.o. Semedela, ID znak 2606-508/51-0, za izklicno ceno 151.801 EUR. 2. Nepremičnina, v naravi stanovanje na naslovu Koper, Župančičeva ulica 33, v izmeri 68,62 m2, stoječa na parceli št. 977, k.o. Koper, za izklicno ceno 64.061 EUR. Nepremičnine so nezasedene. Davek na promet nepremičnin, stroški notarskih storitev in stroški zemljiškoknjižnega vpisa niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin pod zaporedno št. 2 ni urejeno in ga je dolžan urediti kupec na svoje stroške. Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 1.000 EUR. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Dražitelj mora do vključno 5. 11. 2013 vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na TRR SI56 01250-6000000239 – JSS MOK, z obveznim sklicem na številko 00 20100000. 2. Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic EU. 3. Dražitelj mora na dražbi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa z navedbo banke za primer vračila varščine, – veljavni osebni dokument in davčno številko, v primeru prijave fizične osebe oziroma priglasitveni list star največ tri mesece, če se prijavi samostojni podjetnik, – izpisek iz sodnega registra, star največ tri mesece in ID štev. za DDV v primeru prijave pravne osebe, – EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Po oddaji navedenih dokumentov in do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelj ne sme zapuščati prostora dražbe. 4. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi. 5. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij. 6. Javna dražba bo ustna. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem JSS MOK. 7. Kolikor dražitelj, ki je nepremičnino izlicitiral, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe, si prodajalec pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem. 8. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku po krivdi kupca, zapade ostanek varščine v korist lastnika. 9. Kupec ne sme imeti pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe do JSS MOK odprtih nobenih obveznosti. 10. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe. 11. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine. 12. Vknjižba nepremičnin pod zaporedno številko 1 je možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine in ostalih stroškov. Za nepremičnini pod zaporedno št. 2 bo zemljiško knjižno dovolilo izdano ob ureditvi zemljiškoknjižnega stanja s strani kupca. 13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 14. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5, in po tel. 66-46-421 ali na spletnih straneh JSS MOK, www.jss-mok.si.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti