Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9468.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007), v zvezi s 23. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 120/06 Odl. US: U-1-286/04-46, 61/12 – ZRud-1 (62/12 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 5008/2, k.o. 2631 Portorož, v izmeri 54 m2 in parc. št. 1300/2, k.o. 2633 Raven, v izmeri 9 m2.
2.
Navedeni nepremičnini postaneta last Občine Piran.
3.
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču predlaga vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Piran.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-172/2012, 478-118/2013
Piran, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento all'art. 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (ZGO-1-UPB1) (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04, 14/05, 120/06 Odl. US: U-1-286/04-46, 61/12 – ZRud-1 (62/12 errata corrige), 20/11 Sentenza della C.C.: U-I-165/09-34), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 20ª seduta ordinaria il giorno 24 settembre 2013 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’abolizione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale
1.
In base alla presente delibera sugli immobili: particella catastale n. 5008/2 c.c. 2631 Portorose di 54 mq e la particella catastale n. 1300/2 c.c. 2633 Raven, di 9 mq è abolito lo status di demanio pubblico.
2.
Gli immobili sopra indicati diventano proprietà del Comune di Pirano.
3.
Gli immobili di cui sopra perdono lo status di bene demaniale sulla scorta della decisione dichiarativa rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano in ottemperanza ai vigenti doveri d’ufficio. Passata in giudicato la decisione più sopra richiamata, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore del Comune di Pirano.
4.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-172/2012, 478-118/2013
Pirano, 24 settembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti