Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 478-0020/2012 Ob-3982/13 , Stran 2906
Št. 478-0020/2012 Ob-3982/13
Občina Dobrepolje na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, ….), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, …..), 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 z dne 21. 3. 2008) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dobrepolje, na 14. redni seji dne 21. 12. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje. II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. stanovanje v večstanovanjski stavbi številka 461, k.o. Potiskavec (šifra k.o. 1567), nad osnovno šolo Struge, stanovanje številka 2, z ID številko 1567-461-2 kot posamezen del stavbe številka 2, na naslovu Lipa 16, 1313 Struge, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, v izmeri 73,58 m2; 2. stanovanje v večstanovanjski stavbi številka 400, ki stoji na parceli številka 1394/1, k.o. Podgora (šifra k.o. 1800) na naslovu Videm 41c, 1312 Videm-Dobrepolje, stanovanje številka 6, z ID oznako 1800-400-6, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe, v izmeri 37,43 m2; 3. stanovanje v večstanovanjski stavbi številka 400, ki stoji na parceli številka 1394/1, k.o. Podgora (šifra k.o. 1800) na naslovu Videm 41c, 1312 Videm-Dobrepolje, stanovanje številka 2, z ID oznako 1800-400-2 v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, v izmeri 53,08 m2. Stanovanje pod točko 1. se nahaja v Strugah, pod točko 2. in 3. se stanovanji nahajata na Vidmu, vsa v Občini Dobrepolje. Vsa stanovanja so ocenjena po pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti nepremičnin. Izhodiščna cena nepremičnine na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin brez prometnega davka znaša: – pod točko 1. – 45.017,00 EUR, – pod točko 2. – 29.320,00 EUR, – pod točko 3. – 41.579,00 EUR. III. Pogoji prodaje: 1. Stanovanja se prodajajo najmanj za izhodiščno ceno. 2. Davek na stanovanja, stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo, nosi kupec. 3. Stanovanja se prodajajo po sistemu »videno–kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo komisija za izbor najugodnejšega ponudnika, pozvala vse najugodnejše ponudnike, k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo ponudbe. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnin na račun Občine Dobrepolje št. 01220-0100002026, ter navesti namen nakazila »varščina« ter navedbo stanovanja, za katerega oddaja ponudbo in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom; – EMŠO oziroma matično številko ter davčno številko ponudnika; – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, za katero se podaja ponudba; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne brez obračunanega davka; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugod­nejšega ponudnika 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. oktobra 2013 po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletnih straneh občine na naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje z oznako »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj«, do 11. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo osebno v tajništvu Občine Dobrepolje ali pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. 2. Ponudbe, ki bodo na Občino Dobrepolje prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane. Pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija izločila iz obravnave in o tem obvestila ponudnika. Že oddane ponudbe se lahko dopolnjujejo do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Dobrepolje na zadnji dan, ki je določen za oddajo ponudbe, in sicer ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno, vendar najmanj v višini izklice cene. 5. Odpiranje ponudb bo opravila komisija, ki bo po zaključku postopka županu predlagala v izbor najugodnejšega ponudnika. O potrditvi izbora najugodnejšega ponudnika odloča župan. 6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. VII. Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi, Zvone Gosar, na elektronski naslov: zvone.gosar@dobrepolje.si ali na tel. 051/665-409.
Občina Dobrepolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti