Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3125. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 9341.

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese
1. člen
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09 in 38/10) se v 1. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/37/EU z dne 22. novembra 2012 o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 66/401/EGS in 66/402/EGS v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati seme Galega orientalis Lam., največjo težo partije semena nekaterih vrst krmnih rastlin ter velikostjo vzorca Sorghum spp. (UL L št. 325 z dne 23. 11. 2012, str. 13), in«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se za zaklepajem doda besedilo », zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1)«.
V tretjem odstavku se besedilo »Fitosanitarne uprave Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
V Prilogi 2 se v 2.3 točki v tabeli:
– poimenovanje 9. stolpca spremeni tako, da se glasi:
»Največji delež trdega semena (% od čistega semena)*b«,
– v 8. stolpcu pri Galega orientalis krmna jastrebina število »80« nadomesti s številom »60«.
V 2.4 točki se:
– v tabeli poimenovanje 9. stolpca spremeni tako, da se glasi:
»Največji delež trdega semena (% od čistega semena)*b«,
– v Opombah pod tabelo za opombo (*a) doda nova opomba, ki se glasi:
»(*b) do navedenega deleža se trda semena štejejo za kaliva semena;«.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-231/2013
Ljubljana, dne 9. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0022
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti