Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3973/13 , Stran 2870
Ob-3973/13
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), 17. in 18. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11) ter Razpolagalne pravice Javnega stanovanjskega sklada RS, št. 4230-119/2010, objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Predmet razpisa 1.1. Predmet razpisa Občina Mirna razpisuje dodelitev v najem neprofit­no stanovanje, ki je nezasedeno. Stanovanje je v lasti Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 61, Ljubljana, brezplačni uporabnik stanovanja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana pa je skladno s sprejeto strategijo sodelovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije z občinami, Občini Mirna podelil razpolagalno pravico na praznem neprofitnem najemnem stanovanju, na podlagi katere občina po zakonsko določenem postopku o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj v najem, določi najemnika. Predmet javnega razpisa je eno stanovanje na naslovu Sokolska ulica 10, 8233 Mirna, v velikosti 33,38 m2. Upravičenec bo ob oddaji stanovanja sklenil najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas s Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem. Stanovanje bo upravičencu dodeljeno po prednosti listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa. Oblikovana bo ena prednostna lista za stanovanje, predvideno za oddajo v najem upravičencem, ki so skladno z 10. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine – lista B. Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika. Višina lastne udeležbe znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona brez vpliva lokacije. Za stanovanje, ki se oddaja po tem razpisu, znaša višina lastne udeležbe 2.809,26 EUR. Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih, z 2% obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom lastne udeležbe se določijo z medsebojno pogodbo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja. Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja in znaša 298,00 EUR. Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi. 1.2. Neprofitna najemnina Najemnina za stanovanje je neprofitna in se obračunava po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), kar pomeni, da se najemnina obračunava po 4,68% od vrednosti stanovanja. Mesečna najemnina za stanovanje, ki je predmet tega razpisa znaša 99,25 EUR. V skladu z 90. členom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas. Občina Mirna ima pravico vsakih 5 let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, ki ga določa pravilnik. Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za stanovanje spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino. 1.3. Površinski normativ Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije in državljani članic EU ob upoštevanju vzajemnosti, ki imajo na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju Občine Mirna. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja so tudi: – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja; – da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem; – da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj; – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja če imajo v Občini Mirna možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve; – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitvi neprofitnega stanovanja po pravilniku. Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj ne morejo sodelovati prosilci in člani gospodinjstva, ki so dolžniki do Občine Mirna iz kateregakoli naslova. 2.2. Dohodkovni kriterij Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu 2012 (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 991,44 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk. 2.3. Premoženje Premoženje najemnika in oseb, ki bodo navedene v najemni pogodbi se ugotavlja na način, kot to velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12). Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine po 14. členu pravilnika. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij prosilcev Stanovanjske in socialno zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, kot so določene s tem razpisom. Prednostne kategorije prosilcev Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja v družini ter osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dodatna prednostna kategorija prosilcev na podlagi 6. člena pravilnika: Stalno prebivališče v Občini Mirna: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da dva prosilca dosežeta enako število točk pri oceni stanovanjskih in socialnih razmer prosilca, ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec, ki ima slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov ter živi v slabših socialno – zdravstvenih razmerah. Postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem Obrazci Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 18. 10. 2013 do 18. 11. 2013, v sprejemni pisarni Občine Mirna, v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Mirna: www.mirna.si. Ob vložitvi Vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,66 EUR za izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Vlagatelji plačajo upravno takso s plačilnim nalogom na TRR Občine Mirna, številka: SI56 0110 0612 0309 123, sklic 11 77119-7111002. Fotokopijo dokazila o plačilu upravne takse je potrebno priložiti k vlogi. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki ne bodo dopolnjene v roku in vloge, oddane po zaključku razpisanega roka, bodo s sklepom zavržene. Predložitev listinskih dokazil Obvezne priloge: Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine: – fotokopije osebnih dokumentov prosilca in oseb, ki skupaj s prosilcem naprošajo za neprofitno stanovanje; – potrdilo o skupnem neto dohodku prosilca in članov gospodinjstva od januarja 2012 do vključno decembra 2012 – Obrazec 1; – izjavo prosilca in članov gospodinjstva o morebitnih obdavčljivih (razen dohodkov iz delovnega razmerja) in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih – Obrazec 2; – izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov skladno s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem – Obrazec 3: – izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje – Obrazec 4; – najemno oziroma podnajemno pogodbo (če pogodba ni sklenjena, izjava, zakaj ni sklenjena), oziroma izjavo prosilca, da živi pri starših, sorodnikih ali prijateljih, drugje; – pooblastilo prosilca in polnoletnih članov gospodinjstva, s katerim pooblaščajo Občino Mirna, da v njihovem imenu z vpogledom, prepisom, izpisom ali kopiranjem osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, pridobi podatke o državljanstvu, o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva ter podatke o obdavčljivih/neobdavčljivih dohodkih in prejemkih – Obrazec 5. Neobvezne priloge: Prosilec lahko predloži tudi druge listine, s katero se izkazuje družinske in socialno-zdravstvene razmere, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke, in sicer: – dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada; – odločbo Centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu); – potrdilo zdravnika o nosečnosti; – izvid zdravniške komisije I. stopnje pri ZZZS za dokazovanje trajnih obolenj; – izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma odločbo po Pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; – dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje); – strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih ali nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno ali drugo pomoč; – potrdilo Upravne enote o statusu žrtve vojnega nasilja; – dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali vezanosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika; – potrdilo Upravne enote o času zadnjega neprekinjenega stalnega prebivališča v Občini Mirna. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa na dan oddaje vloge na javni razpis ne smejo biti starejša od 30 dni. K vlogi priložene listine Občina Mirna zadrži v razpisni dokumentaciji in jih ne vrača. Pravočasnost, popolnost in utemeljenost prispelih vlog bo ugotavljala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Mirna. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času razpisa in so navedene v vlogi. Prosilec je dolžan Občino Mirna v roku 8 dni od spremembe pisno obvestiti o spremembi podatkov, ki jih je navedel v vlogi. Če se v postopku ugotovi, da so prosilec in člani gospodinjstva, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje navedli neresnične podatke z namenom pridobitve pravice do neprofitnega stanovanja, se vloga zavrže. Prosilec in člani gospodinjstva, ki bodo skupaj z njim uporabljali stanovanje, so za svoje priložene izjave materialno in kazensko odgovorni. Končne določbe Odločba Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev oziroma sklepi o zavržbi oziroma zavrnitvi vloge. Zoper odločbo kot tudi sklepe je dovoljena pritožba na župana Občine Mirna, v 15 dneh od vročitve odločbe ali sklepa. O pritožbi v roku 60 dni od vložitve popolne pritožbe odloči župan Občine Mirna. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi vseh pritožb bo objavljena prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Prednostna lista za oddajo neprofitnih stanovanj v najem Dokončni seznam upravičencev, ki bodo uvrščeni na prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na spletni strani Občine Mirna v roku 5 mesecev po zaključku roka za prijavo na razpis. Dokončni seznam upravičencev po tem razpisu velja do objave prednostne liste upravičencev naslednjega razpisa. Z upravičencem bo sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta s seznama upravičencev. Informacije Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo pravočasno oddane na pošto oziroma bodo do roka oddane na sedež občine: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. Rok za oddajo vlog: 18. 11. 2013. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. Več informacij lahko dobite v glavni pisarni Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna, v času uradni ur ali pa tudi na tel. 059/083-800 – Lea Bučinel, (lea.bucinel@mirna.si).
Občina Mirna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti