Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3159. Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 9484.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11 in 80/12) se v 1. členu na koncu pete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 946/2013 z dne 2. oktobra 2013 o predplačilih neposrednih plačil, ki se izplačajo od 16. oktobra 2013 in so navedena v Prilogi I Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 261 z dne 3. 10. 2013, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Uredba 946/2013/ES).«.
2. člen
Za 30.b členom se dodata novo VI.c poglavje in novi 30.c člen, ki se glasita:
»VI.c IZVAJANJE UREDBE 946/2013/ES
30.c člen
(izvajanje Uredbe 946/2013/ES)
(1) V skladu z Uredbo 946/2013/ES se predplačila za shemo enotnega plačila ter dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: predplačila 2013) izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vložili zbirno vlogo za leto 2013 in katerih kmetijska gospodarstva imajo v uporabi najmanj 35% ugotovljenih površin kmetijskih zemljišč zasejanih s silažno koruzo, koruzo za zrnje, oljnimi bučami in krompirjem ali vrtninami na prostem, ki so jih prijavili v zbirni vlogi za leto 2013.
(2) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka se predplačilo 2013 določi v višini najmanj 15% odobrenih plačil za leto 2013.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek predplačilo 2013 ne sme presegati 50% odobrenih plačil za leto 2013.
(4) Kmetijsko gospodarstvo ni upravičeno do izplačila predplačila 2013, če skupni znesek predplačila 2013 znaša manj od 200 eurov.
(5) Za predplačilo 2013 je skupaj namenjeno do 9.767.938,00 eurov finančnih sredstev. Predplačilo 2013 prejmejo vsa kmetijska gospodarstva iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-52/2013
Ljubljana, dne 17. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0178
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti