Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3916/13 , Stran 2877
Ob-3916/13
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
javno dražbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet oddaje v najem: poslovni prostor – gostinski lokal v Športnem centru Ribnica, na naslovu, Majnikova 2, 1310 Ribnica (parc. št. 1815/1 poslovna stavba in 1815/2 dvorišče, obe k.o. 1625 – Ribnica), v skupni izmeri 136,12 m2. Poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju Športnega centra Ribnica, sestavljajo naslednji prostori: lokal v izmeri 63,75 m2, vetrolov v izmeri 2,99 m2, skladišče v izmeri 7,44 m2, garderoba v izmeri 5,00 m2, ženski WC v izmeri 2,81 m2, moški WC v izmeri 4,13 m2 ter nepokrita terasa v izmeri 50,00 m2. Dostop do poslovnega prostora je neposredno od zunaj, iz manipulativnih parkirnih površin ob Majnikovi ulici. Poslovnemu prostoru pripada tudi souporaba skupnega parkirišča, vključno s primerno urejenim dostopom. Poslovni prostor je opremljen z naslednjo opremo: – v lokalu: 1 kom hlajen točilni pult L oblike, ki obsega prostor za ekspreso, enodelno korito z odcejalnikom in armaturo, prostor za pomivalni stroj, butiglera, 2x hlajen predal, 3x box vrata in kompresor; 1 kom. fasada in polica točilnega pulta; 1 kom. nevtralni retropult lesene izvedbe z inox površino in inox nadvišajem (predali, krilna vrata, prostor za ledomat); 1 kom. povišani del retropulta s policami in ogledali, – Skladišče: stikalni blok za elektriko in klimo, – Garderoba: WC školjka, umivalnik, bojler 80 l, radiator, – Ženski WC: umivalnik, ogledalo, WC školjka, milnik, držalo za papir, – Moški WC: umivalnik, ogledalo, pisoar, WC školjka, milnik, držalo za papir. 3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko ter osnovni pogoji najema Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo desetih let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. Najemnik lahko poslovni prostor začne uporabljati po 15. 1. 2014. Poslovni prostor, ki je predmet oddaje se lahko uporablja izključno za gostinsko dejavnost. V gostinskem lokalu ni dovoljeno nameščati zabavnih aparatov, namenjenih razvedrilu gostov v gostinskem lokalu (biljard miza, miza za ročni nogomet, tabla za pikado, igralni avtomat …) Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. Najemnik si na svoje stroške priskrbi premično opremo, ki je potrebna za izvajanje gostinske dejavnosti. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti vse stroške rednega vzdrževanja. Za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, mora najemnik pridobiti soglasje najemodajalca. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v predmet najema, niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. Najemnik mora začeti z opravljanjem dejavnosti v roku 7 dni od prevzema poslovnega prostora, če ni s pogodbo drugače določeno. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor pod točko 2: 750,00 EUR (5,51€/m2/mesec), najnižji znesek višanja: 50 EUR. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov. 5. Način in rok plačila najemnine Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja računa, ki ga izstavi najemodajalec. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroške vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti …), stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pred prevzemom poslovnega prostora je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 5-mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v poslovnem prostoru ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% v roku osmih dni po prevzemu poslovnega prostora in ugotovitvi, da je najemnik poslovni prostor uporabljal kot dobri gospodar ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 5. novembra 2013, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri. 7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja) z navedbo »plačilo varščine za najem poslovnega prostora«. 8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnega poslovnega prostora bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 041/680-874 (Sašo Hribar), pri omenjeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o nepremičnini. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana Lesar Oražem). 10. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista – fizične osebe, oziroma izpis iz ustreznega registra – pravne osebe in sp ipd.), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – potrdilo o registriranosti za izvajanje gostinske dejavnosti, – potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, EMŠO in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 11. Pravila javne dražbe: – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, – morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije, – komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 12. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica: www.ribnica.si.
Občina Ribnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti