Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 410-151/2013 Ob-3921/13 , Stran 2867
Št. 410-151/2013 Ob-3921/13
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04, 71/08, 82/13 – v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12 in 40/13) Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za dodelitev štipendij študentom za študijsko leto 2013/2014
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem letu 2013/2014, in sicer: – dve štipendiji za študij v tujini; – štiri štipendije za študij v Republiki Sloveniji. Štipendije za študij v Republiki Sloveniji bodo podeljene samo za naslednja področja (Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, Uradni list RS, št. 46/06): – naravoslovje, matematika in računalništvo; – tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; – zdravstvo in sociala. 2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da dosegajo najmanj prav dober splošni učni uspeh v zadnjem šolskem letu, študenti pa povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu; – da študenti dodiplomskega študija ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študenti podiplomskega študija pa ne starejši od 26 let; – da so državljani Republike Slovenije; – da imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper; – da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu; – da niso v delovnem razmerju, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije. Štipendija za študij v tujini se lahko dodeli od prvega letnika študentu, ki je zaključil srednješolsko izobraževanje z najmanj prav dobrim učnim uspehom in dosegel vidne rezultate na izvenšolskih področjih. Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji. Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja, navedenega pod prvo alinejo te točke, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati tistih dijakov in študentov, ki dosegajo najmanj prav dober splošni učni uspeh v zadnjem šolskem letu, študenti pa povrčreno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu. 3. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2013/2014«, ki ga dobite na spletnih straneh Mestne občine Koper – www.koper.si ali osebno dvignete v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora vlagatelj priložiti: – dokazilo o vpisu v študijskem letu 2013/2014 (kolikor kandidat za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa); – dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja; – morebitna dokazila o doseganju vidnih rezultatov na izvenšolskih področjih oziroma posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografija objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih; – izjavo, da je kandidat državljan RS; – izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta; – življenjepis; – kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu, za leto 2012; – potrdilo o družinskih članih, ki ga izda Upravna enota Koper in ni starejše od treh mesecev; – podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji. 4. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo merila iz 4. člena Pravilnika, in sicer uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri zaključnem izpitu oziroma višja povprečna ocena kandidata in boljši dosežki na drugih (izvenšolskih) področjih delovanja. 5. Rok za oddajo prijave Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu: »Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2013/2014«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi. Za pravočasno oddano prijavo se šteje prijava, ki prispe po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper kot priporočena pošiljka ali je oddana osebno do petka, 8. novembra 2013 do vključno 12. ure. Prijave, prejete po tem roku, bo štipenditor štel za prepozne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju. Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis: »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2013/2014 št. 410-151/2013«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne. 6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 14 dni od izteka roka za oddajo prijav. Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Breda Krašna, tel. 05/664-62-38 ali 05/664-62-39 ali preko elektronske pošte: breda.krasna@koper.si.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti