Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit, stran 9339.

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semena žit
1. člen
V Pravilniku o trženju semena žit (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10 in 24/12) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa za posamezne vrste žit kategorije semena ter za posamezno kategorijo semena žit zahteve za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom žit ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/37/EU z dne 22. novembra 2012 o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 66/401/EGS in 66/402/EGS v zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati seme Galega orientalis Lam., največjo težo partije semena nekaterih vrst krmnih rastlin ter velikostjo vzorca Sorghum spp. (UL L št. 325 z dne 23. 11. 2012, str. 13).«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se za zaklepajem doda besedilo », zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1)«.
V drugem odstavku se besedilo »Fitosanitarne uprave Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-232/2013
Ljubljana, dne 9. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0021
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti