Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 65 Ob-3911/13 , Stran 2898
Št. 65 Ob-3911/13
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja Občine Šmartno ob Paki objavlja
javno zbiranje ponudb
1.) Prodajalec: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, matična št. 5884276, ID za DDV: SI64225569. 2.) Predmet prodaje je: 2.1. Gostinski objekt, ki se nahaja na naslovu Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, v uporabni površini 126,6 m². Objekt predstavlja del stavbe št. 110, posamezni del št. 7, ID 972-110-7. Etažna lastnina je urejena. Gostinski objekt ni v najemu. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino znaša 79.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 2.2. Stanovanjska hiša in pripadajoče nepremičnine, na naslovu Šmartno ob Paki 127, 3327 Šmartno ob Paki, vse k.o. Šmartno ob Paki, in sicer: – parc. št. 225/4: – stanovanjska stavba, v izmeri 67 m2, – gospodarsko poslopje, v izmeri 32 m2, – dvorišče, v izmeri 35 m2, – parc. št. 225/2: – njiva, v izmeri 190 m2, – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 382 m2. Izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 33.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 3.) Pogoji prodaje: a.) Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. b.) Po predhodnem dogovoru je možen ogled nepremičnin. c.) Prodajna pogodba bo vsebovala služnostno pravico v korist občine za potrebe izgradnje javne komunalne infrastrukture. d.) Nepremičnina se bo prodala ponudniku, za katerega bo komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 4.) Pogoji sodelovanja a.) Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine brez DDV, na račun Občine Šmartno ob Paki, št. EZR: 01325-0100018609, odprt pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 3 dni po izdanem obvestilu o izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. b.) Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); 2. navedbo predmeta ponudbe na katero se ponudba nanaša; 3. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti. c.) K ponudbi je potrebno priložiti: 1. dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, šteto od dneva objave razpisa javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS), 2. pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; 3. dokazilo o plačani varščini v višini 10% ponujene vrednosti, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; 4. pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 5.) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici, z oznako: – za nepremičnino pod točko 2.1.: »Javno zbiranje ponudb za prodajo gostinskega objekta – Ne odpiraj!«, – za nepremičnino pod točko 2.2.: »Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanjske hiše – Ne odpiraj!«, najkasneje do 11. 11. 2013, do vključno 10. ure, ne glede na datum poštnega žiga, na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika 3 mesece po oddaji ponudbe. 6.) Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala s strani župana občine pooblaščena komisija. 7.) Odpiranje ponudb bo dne 11. 11. 2013: – za gostinski lokal ob 10.30; – za stanovanjsko stavbo ob 11. uri; v prostorih občinske uprave Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69. Odpiranje ponudb je javno. 8.) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj. 9.) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Župan Občine Šmartno ob Paki lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 10.) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 11.) Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno ob Paki. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. Vse stroške notarja in vknjižbe lastninske pravice nosi kupec. 12.) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 13.) Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine Šmartno ob Paki, pri tajniku občinske uprave Dragu Kovaču, tel. 03/898-49-52 oziroma na elektronskem naslovu: drago.kovac@smartnoobpaki.si.
Občina Šmartno ob Paki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti