Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3920/13 , Stran 2899
Ob-3920/13
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2013,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, ID za DDV: SI85675237. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: 2.1. Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1101/3 (ID znak 400-1101/3-0) dvorišče, v izmeri 223 m2, k.o. 400 Ptuj. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja na območju poselitve, in sicer v mešanem območju mesta Ptuj P11-C1. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2013. Izhodiščna cena: 31.220,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku. 3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko Mestna občina Ptuj podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, Mestna občina Ptuj zadrži njegovo varščino. 3.4. Ponudba mora veljati do 31. 12. 2013. 3.5. Plačilo kupnine se opravi v roku 8 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo Mestna občina Ptuj izstavila po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. 3.6. Kupec je dolžan poleg kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 3.7. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških. 3.8. Na navedeni nepremičnini se bo ustanovila služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi motornimi vozili za potrebe vzdrževanja objekta na sosednji nepremičnini parc. št. 1101/2, k.o. 400 Ptuj, ki je prav tako v lasti Mestne občine Ptuj. 4. Pogoji udeležbe v postopku: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2013. 4.3. Ponudniki morajo oddati ponudbe do vključno 4. 11. 2013. Ponudbe se oddajo v zaprti in označeni ovojnici priporočeno po pošti, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Ovojnice se označijo z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine parc. št. 1101/3, k.o. Ptuj«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati v Sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (vhod iz Zelenikove ulice). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 11. 2013 ob 10. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja. 5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne. 6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 25, tel. 02/748-29-74, nina.majcen@ptuj.si, kontaktna oseba: Nina Majcen Ogrizek.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost