Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3954/13 , Stran 2892
Ob-3954/13
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, objavlja na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, v nadaljevanju:ZSPDSLS) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, v nadaljevanju: Uredba)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je sledeča nepremičnina: a) Nekdanja poslovna stavba Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.,Fornače 33, Piran, ki se nahaja na parc. št. 253/11, k.o. Piran. Stavba leži na zemljišču parc. št. 253/11, k.o. Piran, v izmeri 1.723,00 m2. Neto koristna površina poslovne stavbe znaša 2.071,15 m2. b) Iz potrdila o namenski rabi zemljišča, št. 3501-712/2013 z dne 23. 9. 2013 izhaja, da so prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06, 20/10) in Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za območja planskih celot 1,2,3,4,5,7,8,10,12, M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 40/07, 28/08, 5/09). c) Parc. št. 253/11, k.o. Piran je opredeljena kot stavbno zemljišče – območje centralnih dejavnosti, za katero je sprejet Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Fornače« (Uradni list RS, št. 97/11). d) Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, obstaja zakonita predkupna pravica Občine Piran, ki je določena z Odlokom o predkupni pravici Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 18/03). Prodajalec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom pridobiti potrdilo Občine Piran o (ne) uveljavljanju predkupne pravice. e) Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine znaša 1.837.521,00 EUR kot izhaja iz poročila o oceni vrednosti objekta poslovne stavbe, ki ga je dne 17. 1. 2013 izdelal Salko Pivać, univ.dipl.inž.arh., sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke. Predmetna nepremičnina se nahaja na atraktivni lokaciji ob morski obali na območju Fornač v Piranu. V izhodiščno vrednost ni vključen 22% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale. 3. Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.. Nepremičnino trenutno zaseda Javno podjetje Okolje Piran,d.o.o. in bo v celoti izpraznjena ob sklenitvi prodajne pogodbe. 4. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Če se ponudbo odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 100.000,00 EUR, ki se vplača na transakcijski račun Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., št. 10100-0032414679, odprt pri Banki Koper d.d. ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu (osebna izkaznica ali potni list) oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini v višini 100.000,00 EUR, številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke, v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici najkasneje do 25. 11. 2013, do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, z oznako »Javni razpis za prodajo nepremične – Ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudba veže ponudnika dva meseca po oddaji ponudbe. 5. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 4. točke javnega razpisa. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s strani direktorja Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. 6. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran. Odpiranje ponudb je javno. 7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali kateremkoli drugim ponudnikom, je izključena. Direktor Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi začeti postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. 9. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija pozvala ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravila s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 10. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, in sicer v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma v roku 30 dni od izdaje računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 11. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe ZSPDSLS ter Uredbe. 12. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Irena Koritnik, tel. 05/617-50-32 oziroma na e-mail: irena.koritnik@okoljepiran.si. 13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v prejšnji točki.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost