Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3137. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013, stran 9373.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 20. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/12, 85/12 in 32/13) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |  Rebalans 2|
|   |                     |proračuna 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  20.995.341|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  15.420.301|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  12.069.508|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  10.098.208|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.621.840|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    349.460|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   3.350.793|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   1.679.370|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    12.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    68.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    184.150|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   1.407.273|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   1.490.612|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    188.962|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   1.301.650|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.084.428|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.406.928|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sred.iz državnega proračuna |   2.677.500|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  22.128.885|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   4.936.688|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    872.056|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |    144.898|
|   |za socialno varnost           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   3.691.384|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    75.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    153.350|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   6.393.126|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    194.700|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   4.052.200|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    879.386|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.266.840|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  10.290.836|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.290.836|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESICIJSKI TRANSFERI          |    508.235|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    309.035|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    199.200|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –1.133.544|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |    15.720|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.        |    15.720|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    14.970|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      750|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |       0|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO.         |    15.720|
|   |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.       |       |
|   |(IV.-V.)                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |    629.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    629.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    629.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.747.724|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –629.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   1.133.544|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   1.747.724|
|   |2012                   |       |
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Črtata se poglavje: 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE in 14. člen odloka.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2012
Grosuplje, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti