Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 030-1/2013 Ob-3919/13 , Stran 2899
Št. 030-1/2013 Ob-3919/13
Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš in Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popravek) in 110/11 – ZDIU12), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 385/10 – ZUKN)), Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Kamnik za leto 2013 z dne 28. 3. 2013, Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Mengeš za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/13), Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Moravče za leto 2013 z dne 22. 12. 2012, Posameznega programa prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Kamnik z dne 3. 5. 2013, Posameznega program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Mengeš z dne 24. 6. 2013 in Posameznega programa prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Moravče z dne 4. 3. 2013, objavljajo
javno ponudbo
o prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.
Prodaja se 27,23% kapitalski delež Občine Kamnik, 6,68% kapitalski delež Občine Mengeš ter 5,72% kapitalski delež Občine Moravče v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.. Skupaj se prodaja 39,63% kapitalski delež. Pogoji javne ponudbe: 1. Predmet prodaje je kapitalski delež Občine Kamnik, kapitalski delež Občine Mengeš in kapitalski delež Občine Moravče v Veterini – Kamnik d.o.o., ki skupaj znaša 39,63%. Kapitalski delež se proda v paketu. 2. Izhodiščna cena skupnega kapitalskega deleža znaša 151.000,00 €. Ponudbe pod navedeno izhodiščno ceno se ne upoštevajo. 3. Občina Kamnik, Občina Mengeš in Občina Moravče bodo izmed vseh pridobljenih ponudb izbrali cenovno najugodnejšo ponudbo (najvišjo ponujeno ceno). V skladu z družbeno pogodbo imajo obstoječi družbeniki predkupno pravico. 4. Pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa, po predhodno pridobljenem soglasju Občinskega sveta Občine Kamnik. Plačilo kupnine se izvede v 8 dneh po podpisu pogodbe na transakcijske račune občin prodajalk. 5. Stroški v zvezi z izvedbo prodaje so breme kupca. 6. Občina Kamnik, Občina Mengeš in Občina Moravče si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobene ponudbe. 7. Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti do torka, 5. 11. 2013 na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo skupnega kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.«. Ponudba mora biti oddana na obrazcu, ki je dostopen na spletnih naslovih www.kamnik.si; www.menges.si; www.moravce.si. 8. Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudbe. 9. Ob ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 €. Rok veljavnosti bančne garancije mora biti en dan daljši, kot je rok veljavnosti ponudbe. 10. Komisija za izvedbo postopka skupne odprodaje občinskega finančnega premoženja (kapitalski delež v družbi Veterina – Kamnik) bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 delovnih dni po roku za oddajo ponudb in v roku 8 delovnih dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 11. Odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake je izključena. 12. Podrobnejše informacije o javni ponudbi: Občina Kamnik, Martina Bajde, predsednica komisije (e-pošta: martina.bajde@kamnik.si; tel. 01/83-18-106); Občina Mengeš, Urban Kolar, član komisije (e-pošta: urban.kolar1@menges.si, tel. 01/723-70-81) in Občina Moravče, Tina Heferle (e-pošta: tina.heferle@moravce.si, tel. 01/724-71-41).
Občina Kamnik Občina Mengeš Občina Moravče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti