Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3154. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje, stran 9471.

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I- 176/08-10, 40/12 – ZUJF), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek 73/02, 117/02, 43/03, 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 30. redni seji dne 9. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) S tem pravilnikom se določajo nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopek dodeljevanja pomoči iz proračunskih sredstev Občine Kočevje za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje.
(2) Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje in ohranjanje novih delovnih mest.
2. člen
(sredstva za izvajanje spodbud)
Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Občine Kočevje za posamezno leto.
3. člen
(pravna podlaga »de minimis«)
Pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo po pravilih »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
4. člen
(instrumenti pomoči)
Pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva se dodeljujejo v obliki dotacij (nepovratna sredstva).
5. člen
(razlaga pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč;
– intenzivnost pomoči: višina pomoči, izražena kot odstotek upravičenih stroškov.
II. UPRAVIČENCI
6. člen
(upravičenci)
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku, ki so pri posameznem ukrepu posebej opredeljeni, so:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12: v nadaljevanju ZGD-1).
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.
7. člen
(pogoji)
(1) Za pomoč lahko zaprosijo prosilci s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju Občine Kočevje, kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo.
(2) Kolikor je predmet sofinanciranja naložba, mora biti lokacija naložbe na območju Občine Kočevje.
(3) Pomoč se lahko dodeli, kadar ta predstavlja potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena oziroma je zanj nujno potrebna. Sredstva se lahko dodelijo le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zmanjšanju stroškov podjetja ter takrat, ko pozitivni učinki prevladajo nad negativnimi.
(4) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljuje le enkrat.
8. člen
(višina dodeljenih sredstev)
(1) Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in objav­ljenega javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Pomoč, odobrena po pravilih »de minimis«, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov.
III. OMEJITVE
9. člen
(omejitve pomoči)
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja oziroma fizične osebe, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
c) podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
d) podjetja iz sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002;
e) podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
f) podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
g) so že prejela pomoč po tem pravilniku in sredstev niso koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz pogodbe o dodelitve sredstev pomoči;
h) so že koristila državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
i) nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;
j) nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do občine.
10. člen
(ostale omejitve)
Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma neposredno z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
11. člen
(zgornja meja in akumulacija pomoči)
(1) Pomoči »de minimis« po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec, v izogib preseženi zgornji meji »de minimis«, pred dodelitvijo sredstev (v prijavi) poda pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
(2) Skupna pomoč na podlagi pravil »de minimis«, dodeljena istemu podjetju oziroma upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
(4) Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči (kumulacija) ne sme preseči dovoljene intenzivnosti državnih pomoči.
IV. UKREPI
12. člen
(vrste ukrepov)
Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva se lahko dodeljuje za naslednje ukrepe:
1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj;
2. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
3. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije;
4. spodbujanje projektov inovacij.
13. člen
(davek na dodano vrednost in druge dajatve)
Davek na dodano vrednost ali katerekoli druge dajatve, ki jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po tem pravilniku.
14. člen
1. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
(1) Namen ukrepa: spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje začetnih investicij;
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa strojev ali opreme – kot osnovnih sredstev;
– stroški nakupa patentov, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja in programske opreme;
– strošek komunalnega prispevka za novogradnjo ali dozidavo poslovnih prostorov.
(6) Pogoji:
– naložba se mora izvesti na območju Občine Kočevje in se tu ohraniti vsaj 3 leta po njenem zaključku;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.
(7) Za naložbo iz prejšnjega odstavka se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta). Za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja.
(8) Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov posamezne investicije.
(9) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
15. člen
2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
(1) Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, oseb, ki delajo v drugi občini in imajo stalno bivališče v Občini Kočevje in samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti ter povečanju števila zaposlenih na območju občine.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje samozaposlovanja.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– upravičenci do pomoči za samozaposlitve so: brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Občini Kočevje; dejavnost, ki jo želijo registrirati mora predstavljati njihov edini in glavni poklic;
– upravičenci do pomoči za odpiranje novih delovnih mest so: samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1.
(5) Upravičeni stroški:
– minimalna mesečna bruto plača.
(6) Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki se zaposluje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima stalno bivališče v Občini Kočevje;
– ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah.
(7) Višina pomoči:
– višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100% upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
16. člen
3. Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije
(1) Namen ukrepa:
– spodbujanje izobraževanja, usposabljanja podjetnikov in njihovih zaposlenih ter promocije podjetij, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
(2) Predmet pomoči:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja;
– sofinanciranje stroškov usposabljanj;
– sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1.
(5) Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja;
– stroški usposabljanja;
– stroški razstavljanja (najem in postavitev stojnice, pristopnina …).
(6) Neupravičeni stroški:
– potni stroški;
– stroški dnevnic;
– stroški prenočevanja in prehrane …
(7) Pogoji:
– upravičenec predloži potrebna dokazila v zvezi z udeležbo in upravičenimi stroški (račune).
(8) Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(9) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
17. člen
4. Spodbujanje projektov inovacij
(1) Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in inovativnega razvoja v podjetjih ter izboljšanje njihove konkurenčnosti.
(2) Predmet pomoči: pridobitev patenta, zaščita blagovne/storitvene znamke, zaščita modela, izdelava prototipov, raziskovalna dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov.
(3) Oblika pomoči:
– dotacija.
(4) Upravičenci:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro-, mala in srednja podjetja, ki so registrirani po ZGD-1.
(5) Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene/blagovne znamke;
– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem projektu; kot upravičeni strošek dela bodo upoštevani tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi;
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja.
(6) Pogoji:
– v primeru, da upravičenec najame zunanje izvajalce (raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
(7) Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
(8) Ostalo:
– višina sredstev in ostali pogoji bodo opredeljeni v javnem razpisu.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI
18. člen
(postopek)
(1) Pomoč za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Kočevje na spletni strani občine in na drug krajevno običajen način.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse ali pa le za posamezne ukrepe oziroma del ukrepov.
19. člen
(strokovna komisija)
Za izvedbo postopka javnega razpisa se s strani župana imenuje strokovna komisija.
20. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev namenjenih za celotni javni razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in skupni znesek po razpisanih ukrepih;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– merila za ocenjevanje vlog;
– obdobje, v katerem mora biti prijavljen projekt ali aktivnost realizirana;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o dodelitvi pomoči;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo za razpisno dokumentacijo.
21. člen
(pogodba)
(1) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, katera podrobneje ureja način in pogoji koriščenja pomoči ter medsebojne pravice in obveznosti.
(2) V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje ustreznih dokazil.
(3) Hkrati s posredovano pogodbo občina prejemnika sredstev pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilih »de minimis«.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI
22. člen
(organi nadzora)
Porabo dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverja občinska uprava na način in obrazcih za poročanje, ki so objavljeni skupaj z razpisom.
23. člen
(sankcije za kršitelje)
(1) V primeru nenamenske porabe sredstev pomoči in navajanja neresničnih podatkov, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema do dneva vračila.
(2) V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena prejemnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more kandidirati za katerikoli ukrep na naslednjih razpisih na podlagi tega pravilnika.
(3) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del, skupaj s pripadajočimi obrestmi, je dolžan vrniti tudi upravičenec, ki v roku, ne izvede oziroma ne izvede v celoti naložb oziroma aktivnosti za katere so mu bila sredstva dodeljena.
(4) Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del, skupaj s pripadajočimi obrestmi, je dolžan vrniti tudi upravičenec, za zaposlitve, ki so predčasno prenehale in v roku zanje ni zagotovil nadomestnih zaposlitev.
24. člen
(prerazporejanje ostankov)
(1) V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge ukrepe iz tega pravilnika, vendar v okviru sredstev določenih s proračunom.
(2) O prerazporeditvah ostankov sredstev med ukrepi, na predlog strokovne komisije, odloči župan s sklepom.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 110/02, 6/04).
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2013-2207
Kočevje, dne 10. oktobra 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti