Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 430-66/2013-2 Ob-3983/13 , Stran 2873
Št. 430-66/2013-2 Ob-3983/13
Na podlagi 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in na podlagi prvega odstavka 219. člena v povezavi z drugim odstavkom 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) ter skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Litija, sprejetim na 20. redni seji dne 25. 9. 2013, objavlja Občina Litija
javni razpis
za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Litija za leto 2014
1. Naziv in sedež subjekta, ki dodeljuje sredstva: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v nadaljevanju: občina). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Litija za leto 2014 (v nadaljevanju: javni razpis) je subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Litija za leto 2014. Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev bankam oziroma hranilnicam (v nadaljevanju: prijavitelj) v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju položnic občanov Občine Litija za storitve naslednjih subjektov, in sicer za leto 2014: – Občina Litija, – Gimnazija Litija, – Osnovna šola Litija, – Osnovna šola Gradec, – Osnovna šola Gabrovka-Dole, – Vrtec Litija, – Vrtec Čebelica, – Vrtec Polhek, – Glasbena šola Litija-Šmartno, – SVC Litija, d.o.o., – Izobraževalni center GEOSS d.o.o.; pri čemer si Občina Litija v sistem občinske javne blagajne pridržuje možnost naknadne vključitve še drugih subjektov. Izbrani prijavitelj bo vsem občanom Občine Litija nudil storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije za posamezni plačilni nalog do zneska 1.000,00 EUR. 3. Način določanja deleža, ki ga s strani občine prejme prijavitelj Občina Litija bo sofinancirala razliko od zneska, ki ga bo ponudil prijavitelj, do polne cene provizije za plačilo položnice. Občina Litija bo omogočila sofinanciranje provizije do največ 85% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so stroški plačilnega prometa, vključno z vsem dajatvami, za plačilo položnic, izdanih s strani v prejšnjem poglavju naštetih subjektov, za katere prijavitelj občanom Občine Litija sofinancira razliko stroškov do 100%. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu A) Na javnem razpisu lahko kandidirajo banke in hranilnice oziroma finančne institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da poslujejo v skladu z Zakonom o bančništvu in drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje in plačilne storitve, – da imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, – da so vključene v jamstveno shemo bank in hranilnic Slovenije ter – da bodo v poslovnih prostorih Socialnovarstvenega centra Litija, ki jih bodo pridobili s kupoprodajno pogodbo, uredili sodobno bančno poslovno enoto, pri čemer bodo prostore odkupili v obsegu 145,72 m2 za ceno najmanj 2.000,00 EUR/m2. B) Ostali pogoji za pridobitev sredstev: – da bodo vsem občanom Občine Litija nudili storitve plačevanja plačilnih nalogov iz 2. poglavja tega razpisa brez provizije za posamezni plačilni nalog do zneska 1.000,00 EUR. V primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija kadarkoli v postopku zavrne vlogo prijavitelja. 5. Navedba dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti vlogi (razpisna dokumentacija), ter rok za predložitev vloge in njena obvezna opremljenost Prijavitelj mora vlogi predložiti: – izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1), – izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Ponudba (priloga št. 2), – izpolnjen, podpisan in požigosan obrazec Izjava ponudnika (priloga št. 3), – izpolnjen obrazec Vzorec pogodbe, s parafo in žigom vsake strani pogodbe (priloga št. 4). Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti podana na obrazcih, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in požigosane s strani prijavitelja, pri čemer je prijavitelj dolžan vzorec pogodbe v znak strinjanja z njegovo vsebino na vseh straneh še požigosati in parafirati. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa. Prijavitelj, ki se prijavi na javni razpis, mora vlogo napisati čitljivo, v slovenskem jeziku ter jo predložiti na ustreznih obrazcih. Prijavi mora predložiti zahtevane obvezne priloge. A) Rok za predložitev vloge in način predložitve: Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici v vložišču oziroma v sprejemni pisarni Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, najkasneje do 4. 11. 2013 do 12. ure, oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan. B) Opremljenost vloge: Na ovojnici mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Litija za leto 2014«, – naslov naslovnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, – naslov prijavitelja. Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Če katera od teh formalnosti ne bo izpolnjena, bo ovojnica zaprta vrnjena na naslov pošiljatelja, pri čemer se šteje, da prijavitelj vloge sploh ni vložil. 6. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izbere najugodnejši prijavitelj Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižji nominalni znesek, izražen v centih, ki ga bo morala prispevati Občina Litija za eno položnico. V primeru, da bi dva ali več ponudnikov ponudili enak nominalni znesek, bo naročnik izvedel pogajanja. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina razpoložljivih sredstev za leto 2014 znaša 10.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Litija za leto 2014, in sicer na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna. V primeru, da Občina Litija v proračunu za leto 2014 ne bo uspela zagotoviti zadostnih sredstev, si pridržuje pravico, da z izbranim prijaviteljem sklene aneks k pogodbi, v katerem dogovorita nižjo vrednost sofinancerskih sredstev oziroma v primeru, da upravičenec ne želi skleniti aneksa h pogodbi, lahko Občina Litija odstopi od pogodbe. 8. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe se nahaja v prilogi št. 4. Prijavitelj v znak strinjanja z vsebino pogodbe vzorec pogodbe parafira in požigosa na vseh straneh. Izbrani prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se izbrani prijavitelj v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je od ponudbe odstopil. 9. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, vodi postopek javnega razpisa, to je odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih ovojnic, ki vsebujejo obvezne priloge, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev, strokovni pregled ter oceno. V primeru nepopolne prijave se prijavitelja pozove k dopolnitvi svoje vloge. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni v roku, se zavržejo. Strokovna komisija strokovno pregleda popolne vloge ter jih oceni glede na merilo. Vrednotenje vlog poteka po merilu, zapisanem v 6. poglavju tega javnega razpisa. Odpiranje prijav bo predvidoma potekalo 6. 11. 2013 ob 9. uri, v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Odpiranje prijav bo javno. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi predlog izbora prijavitelja, ki je po njenem strokovnem mnenju vložil najugodnejšo prijavo. Direktorica občinske uprave nato sprejme generalni sklep, s katerim ugotovi izid javnega razpisa. Ob izdaji generalnega sklepa direktorica občinske uprave sprejme tudi posamezne sklepe, s katerimi se neizbrane prijavitelje in izbranega prijavitelja obvesti o izidu javnega razpisa. Izbrani prijavitelj bo po dokončnosti vseh posamičnih sklepov pozvan k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil svojo vlogo. 11. Navedba organa, ki s sklepom odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi zoper ta sklep O dodelitvi sredstev odloči direktorica občinske uprave. Na prejeti sklep je možna pritožba županu Občine Litija. Prijavitelj lahko v 8 dneh od prejema posamičnega sklepa o izidu pisno vloži pritožbo na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Občina bo o pritožbi odločila v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. 12. Informacije o razpisni dokumentaciji Javni razpis bo objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS. Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS bo na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si/) dostopna tudi razpisna dokumentacija. Dodatne informacije lahko dobite na e-naslovu: matija.habe@litija.si.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost