Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013-235 Ob-3975/13 , Stran 2888
Št. 900-11/2013-235 Ob-3975/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1902/14 (ID znak 1739-1902/14-0) dvorišče, v izmeri 433 m2, k.o. Zgornja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora RŽ-160, v območju namenske rabe K2 – druga kmetijska zemljišča. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ter z zaznambo naravne znamenitosti na podlagi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Izklicna cena: 51.960,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1902/15 (ID znak 1739-1902/15-0) dvorišče, v izmeri 380 m2, k.o. Zgornja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora RŽ-160, v območju namenske rabe K2 – druga kmetijska zemljišča. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ter z zaznambo naravne znamenitosti na podlagi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Izklicna cena: 45.600,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.3 Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1902/16 (ID znak 1739-1902/16-0) dvorišče, v izmeri 90 m2, k.o. Zgornja Šiška. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora RŽ-160, v območju namenske rabe K2 – druga kmetijska zemljišča. Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ter z zaznambo naravne znamenitosti na podlagi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Izklicna cena: 10.800,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je solastniški delež 4864/4968 celote (98% celote) nezazidanega stavbnega zemljišča: parc. št. 393/64 (ID znak 1722-393/64-0) njiva, v izmeri 255 m², k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/65 (ID znak 1722-393/65-0) njiva, v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje, parc. št 393/66 (ID znak 1722-393/66-0) njiva, v izmeri 241 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje, parc. št. 393/67 (ID znak 1722-393/67-0) njiva, v izmeri 222 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/68 (ID znak 1722-393/68-0) njiva, v izmeri 232 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/69 (ID znak 1722-393/69-0) njiva, v izmeri 332 m2, parc. št. 393/70 (ID znak 1722-393/70-0) njiva, v izmeri 313 m2, k.o. 1722–Trnovsko predmestje, parc. št. 393/71 (ID znak 1722-393/71-0) njiva, v izmeri 368 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/72 (ID znak 1722-393/72-0) njiva, v izmeri 453 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/73 (ID znak 1722-373/73-0) njiva, v izmeri 320 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/74 (ID znak 1722-373/74-0) njiva, v izmeri 302 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/75 (ID znak 1722-373/75-0) njiva, v izmeri 247 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/76 (ID znak 1722-373/76-0) njiva, v izmeri 226 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/77 (ID znak 1722-373/77-0) njiva, v izmeri 300 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 373/78 (ID znak 1722-373/78-0) njiva, v izmeri 187 m2, k.o. Trnovsko predmestje, parc. št. 393/79 (ID znak 1722-393/79-0) njiva, v izmeri 25 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/80 (ID znak 1722-393/80-0) njiva, v izmeri 16 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/81 (ID znak 1722-393/81-0) njiva, v izmeri 14 m2, parc. št. 393/82 (ID znak 1722-393/82-0) njiva, v izmeri 12 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/83 (ID znak 1722-393/83-0) njiva, v izmeri 11 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/84 (ID znak 1722-393/84-0) njiva, v izmeri 9 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/85 (ID znak 1722-393/85-0) njiva, v izmeri 7 m2, parc. št. 393/86 (ID znak 1722-393/86-0) njiva, v izmeri 6 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/87 (ID znak 1722-393/87-0) njiva, v izmeri 4 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/88 (ID znak 1722-393/88-0) njiva, v izmeri 2 m2, k.o. 1722-Trnovsko predmestje, parc. št. 393/89 (ID znak 1722-393/89-0) njiva, v izmeri 1 m2. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11-popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne parcela opredeljena v enoti urejanja prostora TR-1, z namembnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske površine. Izklicna cena: 1.063.750,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: 4.1 Prodajne pogodbe za zemljišča pod točko 2.1., 2.2. in 2.4. bodo sklenjene v obliki notarskega zapisa.; 4.2 Nepremičnina pod točkami od 2.1. do 2.4. bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 7. 11. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob: – 11. uri za zemljišče pod točko 2.1. v k.o. Zgornja Šiška, – 11.30 za zemljišča pod točko 2.2. v k.o. Zgornja Šiška, – 12. uri za zemljišča pod točko 2.3. v k.o. Zgornja Šiška, – 12.30 za zemljišča pod točko 2.4. v k.o. Trnovsko predmestje. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo »plačilo varščine – parc.št. 1902/14, k.o. Zgornja Šiška« oziroma »plačilo varščine – parc. št. 393/64 idr, k.o. Trnovsko predmestje«. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.1 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-45, kontaktna oseba je Gregor Škulj. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti