Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

Ob-3972/13 , Stran 2904
Ob-3972/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 74. in 75. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10), 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 51. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje vlog
za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti – Šiška,
objavljeno na spletni strani http://www.ljubljana.si/ od dne 18. 10. 2013 do 18. 11. 2013. Predmet oddaje v uporabo so prostori, ki se nahajajo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, v prvem, petem in šestem nadstropju: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V bruto površino so zaradi izračuna obratovalnih stroškov, všteti tudi deleži skupnih prostorov etaže (hodniki, sanitarije, čajna kuhinja) in skupni prostori v objektu (vetrolov, recepcija, hall, dostavni prostor in telefonska centrala), ki so določeni glede na neto površino prostora. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja vlog: 1. Možnost sodelovanja na javnem zbiranju vlog imajo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture ter posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju kulture (v nadaljevanju: predlagatelj). 2. Predlagatelj mora imeti sedež v Mestni občini Ljubljana, če pa je predlagatelj posameznik, mora imeti stalni naslov v Mestni občini Ljubljana. 3. Predlagatelj mora vlogo oddati na v celoti izpolnjenem obrazcu JZV-Šiška1. 4. Predlagatelj mora vlogi obvezno predložiti podpisano izjavo, da soglaša z odpovednimi roki, ki so navedeni v osnutku pogodbe, ki je priloga besedilu zbiranja vlog (obrazec JZV-Šiška2). 5. Predlagatelj mora vlogi obvezno predložiti podpisano izjavo, da ni lastnik prostorov, v katerih lahko izvaja svojo dejavnost (obrazec JZV-Šiška2). III. Kriteriji, na osnovi katerih se bo ovrednotilo prispele vloge A) Za oddajo prostorov pravnim osebam in posameznikom s področja umetniških praks: 1. Kakovost programske sheme predlagatelja, njena inovativnost ter pomembnost programa za kulturno ponudbo Mestne občine Ljubljana (skupaj 30 točk); 2. Reference predlagatelja: kritiški odmevi in odmevi v strokovni javnosti, s poudarkom na zadnjih treh letih (največje možno število točk je 20 točk); 3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno programsko pogodbo za obdobje 2010–2012 ali projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let (skupaj 5 točk); 4. Predlagatelj ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali status samozaposlenega v kulturi (skupaj 2 točki); 5. Zagotavljanje javne dostopnosti programov: promocijski načrt, doseganje ciljnih skupin občinstva (skupaj 10 točk). Najvišje možno število prejetih točk je 67 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo v procesu izbire zbrali največ točk, vendar ne manj kot 47. B) Za oddajo prostorov pravnim osebam ali posameznikom s področja ustvarjalnih dejavnosti: 1. Kakovost in družbena odgovornost ter inovativnost projektov s področja kreativnih industrij (skupaj 30 točk); 2. Reference predlagatelja v zadnjih treh letih (skupaj 20 točk); 3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let (skupaj 5 točk); 4. Predlagatelj ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali samozaposlenega v kulturi (skupaj 2 točki); 5. Kvaliteta in ambicioznost poslovnega načrta (skupaj 10 točk). Najvišje možno število prejetih točk je 67 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo v procesu izbire zbrali največ točk, vendar ne manj kot 47. Vloga mora vsebovati: 1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (JZV-Šiška1), 2. podpisane izjave (JZV-Šiška2), 3. fotokopije referenc. IV. Določila dajanja prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti: – Prostori se oddajajo v uporabo za določen čas treh let, z možnostjo podaljšanja, pri čemer se upoštevajo določila osnutka pogodbe. – Uporabnik nima pravice oddati predmetnega prostora v podnajem. – Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, ki so navedeni v 5. členu osnutka pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije. – Uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetnem prostoru na podlagi vlaganj. – Uporabnik si bo pred podpisom pogodbe ogledal prostor in se odločil po načelu videno – vzeto. Prostor vzame v uporabo v stanju, v kakršnem se nahaja. – Primopredaja prostora in ključev se izvrši v roku 8 dni od sklenitve te pogodbe. – Uporabnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejavnosti v prostoru, ki se mu daje v uporabo, v roku 30 dni po sklenitvi te pogodbe. V. Način oddaje vlog in rok za oddajo vlog Vloge z obveznimi dokazili pošljejo predlagatelji priporočeno ali prinesejo osebno (v Glavno pisarno MU MOL na Mačkovi 1) v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Mestni trg 1, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Vloga za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti (»Ne odpiraj« in »Poslovni prostor št. ______«).« Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 18. 11. 2013. Vloge bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Neupravičenih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Vloga in vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja vlog Neupravičene vloge in vloge, prispele po razpisanem roku bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med predlagatelji, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več vlog za isti prostor, lahko komisija: – odda prostor predlagatelju, ki je dosegel najvišje število točk; – pozove predlagatelje, da oddajo vlogo za drug razpisani prostor; – opravi s predlagatelji dodatna pogajanja; – neoddani prostor se ponudi predlagateljem po vrstnem redu doseženega števila točk. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani predlagatelj ne bo podpisal pogodbe v 15. dneh od poziva k podpisu, se šteje, da odstopa od vloge. VII. Postopek izbire vrednotenja prispelih vlog: 1. Odpiranje vlog se bo pričelo najkasneje v 7 dneh po zaključku zbiranja vlog. 2. Pravočasno prispele vloge bo obravnavala komisija za vloge ponudb, ki bo vse predlagatelje obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. 3. Merilo za izbor vlog je najvišje število točk, pridobljenih na osnovi v točki III. navedenih kriterijev. VIII. Rok veljavnosti vloge: dokumentacija predlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo vrnjena predlagateljem, ki jo lahko prevzamejo na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, Ljubljana. IX. Informacije o zbiranju ponudb Vsa pojasnila v zvezi s prostori dobite na Oddelku za kulturo, Ambrožev trg 7, Ljubljana, pri Dariu Seravalu. tel. 01/306-48-63, 031/221-636 ali elektronskem naslovu: dario.seraval@ljubljana.si. Rezultati zbiranja vlog bodo objavljeni na spletni strani MOL. Ogled prostorov: – 4. 11. 2013, ob 11. uri, lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana in – 11. 11. 2013, ob 11. uri, lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost