Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3139. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o., stran 9376.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; (ZGJS)), 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12), četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 78. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB1, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35 (ZSDU)) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) so Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 27. redni seji dne 4. 7. 2013, Občinski svet Občine Dobrepolje na 18. redni seji dne 9. 7. 2013 in Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 28. 8. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spremembe javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o., ki je bil sprejet z Odlokom o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Grosuplje« v »Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo« (Uradni list RS, št. 17/94), in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom. Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. je pravni naslednik Komunalnega podjetja Grosuplje, p.o.
2. člen
Ustanoviteljice in družbenice Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o. so Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica in Občina Dobrepolje.
II. FIRMA, SEDEŽ IN PEČAT
3. člen
(1) Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
(2) Znak firme so kratice: JKP GROSUPLJE d.o.o.
(3) Sedež podjetja je v: Grosuplje.
Točen naslov poslovanja je Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
4. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.
5. člen
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
(1) Podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb, in sicer:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. zbiranje, prevoz in predelava komunalnih odpadkov;
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
5. urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin (javnih poti, površin za pešce, javnih parkirišč, zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti;
6. urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih tržnic;
7. urejanje, vzdrževanje in čiščenje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste;
8. urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih parkirišč in garažnih hiš;
9. pregledovanje, nadzorovanje, upravljanje, vzdrževanje, obnavljanje in čiščenje vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb;
10. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
11. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi;
12. vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest;
13. javna razsvetljava;
14. urejanje in vzdrževanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost.
(2) Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registrirano, s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Podjetje opravlja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena na podlagi sprejetega odloka posamezne občine ustanoviteljice, ki ureja opravljanje posamezne dejavnosti na njenem področju oziroma pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino.
(4) Določila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne službe se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospodarsko infrastrukturo v lasti občin in druge dejavnosti ter pravna razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami.
(5) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko opravlja javno podjetje na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena Zakon o javnem naročanju ((uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-2-UPB5) Uradni list RS, št. 12/13) kot notranje naročilo.
7. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
1.190   Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
1.610   Storitve za rastlinsko pridelavo
2.400   Storitve za gozdarstvo
8.110   Pridobivanje kamna
8.120   Pridobivanje gramoza, peska, gline
8.910   Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
8.920   Pridobivanje šote
16.100  Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
18.120  Drugo tiskanje
20.140  Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150  Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.200  Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
     agrokemičnih izdelkov
23.610  Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.620  Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.630  Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.690  Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
     mavca
23.700  Obdelava naravnega kamna
33.110  Popravila kovinskih izdelkov
33.120  Popravila strojev in naprav
33.130  Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140  Popravila električnih naprav
33.170  Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190  Popravila drugih naprav
33.200  Montaža industrijskih strojev in naprav
35.119  Druga proizvodnja električne energije
35.120  Prenos električne energije
35.130  Distribucija električne energije
35.140  Trgovanje z električno energijo
35.210  Proizvodnja plina
35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300  Oskrba s paro in vročo vodo
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000  Ravnanje z odplakami
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310  Demontaža odpadnih naprav
38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
     odpadkov
39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110  Gradnja cest
42.120  Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130  Gradnja mostov in predorov
42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
     in pline
42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
     elektriko in telekomunikacije
42.910  Gradnja vodnih objektov
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110  Rušenje objektov
43.120  Zemeljska pripravljalna dela
43.130  Testno vrtanje in sondiranje
43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
     napeljav in naprav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310  Fasaderska in štukaterska dela
43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330  Oblaganje tal in sten
43.341  Steklarska dela
43.342  Pleskarska dela
43.390  Druga zaključna gradbena dela
43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990  Druga specializirana gradbena dela
45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.130  Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
     materiala
46.140  Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
     opreme, ladij, letal
46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
     določenih izdelkov
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900  Nespecializirana trgovina na debelo
47.761  Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     drugim blagom
49.410  Cestni tovorni promet
49.420  Selitvena dejavnost
52.100  Skladiščenje
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
52.240  Pretovarjanje
52.290  Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
58.110  Izdajanje knjig
58.190  Drugo založništvo
62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
     storitvami povezane dejavnosti
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.990  Drugo informiranje
64.910  Dejavnost finančnega zakupa
64.920  Drugo kreditiranje
64.990  Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev,
     razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
     skladov
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
     dejavnosti; davčno svetovanje
71.111  Arhitekturno projektiranje
71.112  Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
     projektiranje
71.121  Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
     dejavnosti
77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in
     zakup
77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
     zakup
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
     najem in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210  Splošno čiščenje stavb
81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
     opreme
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
     sposobnosti
82.920  Pakiranje
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
95.240  Popravila pohištva
96.030  Pogrebna dejavnost
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
IV. JAVNA POOBLASTILA
8. člen
Javno podjetje opravlja za ustanoviteljice v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih na podlagi področnega odloka opravlja za posamezno občino:
1. Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, s katerimi upravlja;
2. Izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno omrežje zemeljskega plina, javno cestno omrežje ter na druge komunalne infrastruktume objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju;
3. Določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo upravlja oziroma gospodarsko javno službo, ki jo izvaja javno podjetje.
9. člen
Javno podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljic in drugi predpisi.
V. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
10. člen
Osnovni kapital javnega podjetja je 571.315,00 EUR.
11. člen
Osnovni vložki ustanoviteljic so naslednji:
1. ustanoviteljica Občina Grosuplje ima en poslovni delež v nominalni višini 279.944,35 EUR, kar predstavlja 49 % osnovnega kapitala javnega podjetja;
2. ustanoviteljica Občina Ivančna Gorica, ima en poslovni delež v nominalni višini 234.239,15 EUR, kar predstavlja 41 % osnovnega kapitala javnega podjetja;
3. ustanoviteljica Občina Dobrepolje, ima en poslovni delež v nominalni višini 57.131,50 EUR, kar predstavlja 10 % osnovnega kapitala javnega podjetja.
12. člen
Poslovni delež daje imetniku poslovnega deleža naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju v sorazmerju z višino poslovnega deleža, kolikor ni v tem odloku drugače dogovorjeno;
– pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino poslovnega deleža;
– pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v primeru stečaja ali likvidacije javnega podjetja.
13. člen
(1) Ustanoviteljice dajejo javnemu podjetju v upravljanje infrastrukturne objekte in naprave na podlagi medsebojne pogodbe.
(2) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.
VI. RAZMERJA MED JAVNIM PODJETJEM IN USTANOVITELJICAMI
1. Povečanje osnovnega kapitala
14. člen
(1) O povečanju osnovnega kapitala odloča skupščina s soglasjem.
(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček podjetja (nominalno povečanje).
(3) Nove vložke lahko prevzemajo in vplačajo dosedanje ustanoviteljice ali druge osebe javnega prava. Dosedanje ustanoviteljice imajo prednost pri prevzemu novih vložkov v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da ostanejo razmerja med ustanoviteljicami nasproti osnovnemu kapitalu nespremenjena.
(4) Izjave o prevzemu in vplačilu so ustanoviteljice dolžne podati najkasneje v štirinajstih dneh od prejema pisnega odpravka sklepa o povečanju osnovnega kapitala podjetja.
(5) Kolikor posamezna ustanoviteljica ne želi prevzeti in vplačati novega vložka, lahko skupščina soglasno odloči, da udeležbo povečajo preostale ustanoviteljice skupno ali posamezno tako, da prevzamejo ali vse ali ena od njiju tudi vložek ustanoviteljice, ki ni želela prevzeti in vplačati novega vložka. Izjava o prevzemu vložka mora v tem primeru biti dana v nadaljnjih 30 dneh, sicer lahko skupščina s soglasjem odloča o vstopu novega družbenika.
(6) Poslovni deleži dosedanjih ustanoviteljic, pridobljeni na podlagi povečanega osnovnega kapitala, se združijo z njihovimi dosedanjimi poslovnimi deleži tako, da ima vsaka ustanoviteljica en enoten poslovni delež.
(7) S sklepom skupščine se lahko določijo še drugi pogoji in načini za povečanje osnovnega kapitala javnega podjetja.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala
15. člen
(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša.
(2) Zmanjšanje je veljavno le:
– če direktor vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in v javni objavi pozove upnike, da se zglasijo pri podjetju in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; upnike, ki so podjetju znani, mora pozvati neposredno,
– če podjetje upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino.
(3) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alinee prejšnjega odstavka in potem, ko direktor predloži dokaze o tem, da je podjetje poravnalo zahtevke upnikom ali jim zagotovilo varščino iz druge alinee prejšnjega odstavka.
(4) Osnovnega kapitala ni mogoče zmanjšati pod zakonsko določen minimum zahtevanega osnovnega kapitala.
3. Poslovni deleži
16. člen
Vsaka ustanoviteljica ima enega ali več poslovnih deležev, ki so sorazmerni z vrednostjo osnovnega kapitala v osnovnem kapitalu podjetja.
4. Prenos poslovnih deležev
17. člen
(1) Poslovni deleži se lahko odsvojijo.
(2) Ustanoviteljice imajo predkupno pravico pri nakupu poslovnega deleža, ki velja tako pri prodaji deleža drugim ustanoviteljicam, kot proti tretjim osebam javnega prava.
18. člen
(1) Ustanoviteljica, ki namerava prodati svoj poslovni delež drugi ustanoviteljici ali tretji osebi javnega prava, mora s priporočenim pismom s povratnico o prodaji in pogojih prodaje (cene, načina odtujitve in roka plačila) obvestiti vse preostale ustanovitelje.
(2) Ustanoviteljica lahko uveljavi prednostno pravico v roku 30 (trideset) dni od dneva, ko je prejela pismo iz prejšnje točke.
(3) Kolikor drugi ustanoviteljici ne želita uveljavljati predkupne pravice v predvidenem roku, sme ustanoviteljica odstopiti svoj poslovni delež tretjim osebam javnega prava, vendar pod enakimi ali slabšimi pogoji, kot jih je ponudila ostalima ustanoviteljicama.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža tretjim osebam javnega prava je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic.
(5) Kolikor nobena od ustanoviteljic ni pripravljena prevzeti poslovnega deleža in tudi ni dala soglasja k odsvojitvi poslovnega deleža tretjim osebam javnega prava, lahko ustanoviteljica, ki je zahtevala soglasje za odsvojitev, izstopi iz podjetja.
5. Izstop in izključitev
19. člen
(1) Ustanoviteljica sme iz podjetja izstopiti pod naslednjimi pogoji:
– če poravna vse obveznosti, ki jih ima do podjetja,
– če s tem soglaša skupščina s soglasno odločitvijo.
(2) Enostransko izjavo o izstopu je možno podati z odpovednim rokom treh mesecev in mora biti pisna (priporočena pisna pošiljka s povratnico) in vročena direktorju podjetja ter drugim ustanoviteljicam.
(3) Direktor je dolžan najkasneje v 30 dneh sklicati skupščino in uvrstiti ustanoviteljičin predlog na dnevni red.
(4) Kolikor skupščina javnega podjetja ne sprejme predloga za izstop, ga ustanoviteljica lahko ponovi po preteku enega leta od glasovanja o tem predlogu. Kolikor tudi po preteku enega leta predlog za izstop ni sprejet, odloča o tem stvarno pristojno sodišče.
(5) Ustanoviteljica, ki je izstopila iz podjetja, ima pravico do vračila ocenjene vrednosti svojega deleža v času izstopa. Cenitev deleža opravi ocenjevalec vrednosti podjetij pooblaščen s strani slovenskega inštituta za revizijo, ki pri izvajanju svoje naloge upošteva takrat veljavno hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti. Standard vrednosti cenitve deleža je tržna vrednost.
(6) Podjetje je izstopajoči ustanoviteljici dolžno ocenjeno vrednost deleža iz prejšnjega odstavka, izplačati najkasneje v treh letih od dneva izstopa, z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled.
(7) Namesto izplačila iz prejšnjega odstavka lahko podjetje izstopajoči ustanoviteljici ocenjeno vrednost deleža poravna tudi v premoženju.
(8) Odločitev o tem ali se izstopajoči ustanoviteljici delež izplača v denarju ali v premoženju, sprejme skupščina podjetja s soglasjem vseh članov (pravico glasovanja ima tudi izstopajoča ustanoviteljica) v roku dveh mesecev od dneva izstopa.
(9) V primeru izplačila deleža v premoženju, skupščina v treh mesecih od sprejetja sklepa o izplačilu ocenjene vrednosti deleža v premoženju, soglasno (pravico glasovanja ima tudi izstopajoča ustanoviteljica) določi seznam premičnin in/ali nepremičnin, ki jih izstopajoča družbenica pridobi namesto denarnega izplačila ocenjene vrednosti. Seznam mora biti ovrednoten s strani pristojnih (glede na to ali gre za premičnino ali za nepremičnino) sodnih cenilcev.
(10) Kolikor ocenjena vrednost seznama ne dosega ocenjene vrednosti deleža, lahko skupščina soglasno sprejme odločitev o tem ali se seznamu doda nova premičnina ali/in nepremičnina, ali se razlika do ocenjene vrednosti deleža izstopajoči ustanoviteljici izplača v denarju najkasneje v treh letih od dneva izstopa, z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Pri tem mora skupščina upoštevati, da mora biti vrednost seznama vsaj 1 % nižja od ocenjene vrednosti deleža ustanoviteljice, saj se mora vsaj navedena razlika izstopajoči družbenici izplačati v denarni obliki.
(11) Kolikor ocenjena vrednost seznama presega ocenjeno vrednost deleža, se iz seznama izloči najcenejša postavka (bodisi premičnina bodisi nepremičnina) tako, da se doseže tako vrednost seznama, ki je najbliže ocenjeni vrednosti deleža. Tudi v tem primeru mora skupščina upoštevati, da mora biti vrednost seznama vsaj 1 % nižja od ocenjene vrednosti deleža ustanoviteljice, saj se mora vsaj navedena razlika izstopajoči družbenici izplačati v denarni obliki. Če izločitev najcenejše postavke vrednosti seznama ne zniža tako, da je vrednost seznama vsaj 1 % nižja od ocenjene vrednosti deleža ustanoviteljice, se iz seznama izloči naslednja najcenejša postavka (bodisi premičnina, bodisi nepremičnina) in tako naprej, vse dokler ni dosežena vrednost seznama, ki je vsaj 1 % nižja od ocenjene vrednosti deleža ustanoviteljice.
(12) Odločitev o prilagoditvi seznama, bodisi povečanju bodisi zmanjšanju, mora skupščina sprejeti soglasno v nadaljnjih dveh mesecih od dneva veljavnosti prvotnega seznama.
(13) Kolikor družbenice v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, ne dosežejo soglasja glede seznama premičnin in/ali nepremičnin, ki predstavljajo premoženjsko izplačilo ocenjene vrednosti izstopajoče družbenice, se izplačilo ocenjene vrednosti izvede upoštevaje peti in šesti odstavek tega člena, kot izplačilo denarne vrednosti.
(14) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme ustanoviteljica s tožbo od javnega podjetja zahtevati izstop, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če ji druge ustanoviteljice ali direktor povzročajo škodo, če javno podjetje ali ustanoviteljice ovirajo ali onemogočajo uresničitev ustanoviteljičine pravice do izstopa, če je ovirana pri uresničevanju pravic, ki jih ima po zakonu ali pogodbi, ali če ji skupščina ali direktor nalagajo nesorazmerne obveznosti.
20. člen
(1) Vsaka ustanoviteljica lahko s tožbo zahteva, da se druga ustanoviteljica iz podjetja izključi, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti v primeru, da grobo krši odlok o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.
(2) Kot grobe kršitve se štejejo zlasti:
– če ustanoviteljica s svojim ravnanjem povzroča javnemu podjetju ali drugi ustanoviteljici škodo;
– če ustanoviteljica ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno poslovanje javnega podjetja ali uresničevanja pravic drugih ustanoviteljic;
– če ravna v nasprotju s sklepi skupščine;
– če na drug način grobo krši pogodbo.
(3) O izključitvi ustanoviteljice odloča stvarno pristojno sodišče.
(4) Ustanoviteljica, ki je bila izključena iz javnega podjetja, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob izključitvi. Javno podjetje mora to vrednost izplačati najpozneje v šestih letih od dneva izključitve z obrestmi, po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Če javno podjetje ali ustanoviteljice od izključene ustanoviteljice zahtevajo plačilo odškodnine, sme javno podjetje izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža zadržati do pravnomočnosti sodbe, s katero je odločeno o tem odškodninskem zahtevku, ali do sklenitve poravnave med javnim podjetjem in izključeno ustanoviteljico.
21. člen
(1) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanje ustanoviteljice in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.
(2) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostale ustanoviteljice:
– sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki po prejšnjem odstavku preneha ali
– v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti nove osnovne vložke ali povečati svoje sedanje osnovne vložke tako, da je višina osnovnega kapitala enaka višini osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža po prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Če ustanoviteljice v treh mesecih po izstopu ali izključitvi ustanoviteljice ne sprejmejo sklepa iz prve ali druge alineje drugega odstavka tega člena, se šteje, da so sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala iz prve alineje drugega odstavka tega člena in mora poslovodja ravnati po določbah 520. člena Zakona o gospodarskih družbah.
(4) Plačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža se lahko opravi šele po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v register ali po vpisu spremembe določb družbene pogodbe o spremembi poslovnih deležev ustanoviteljic v skladu z drugo alinejo drugega odstavka tega člena v register.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA
22. člen
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
(2) Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
23. člen
Javno podjetje ne sme brez soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
1. Pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
2. Izvajanje investicijskih del (iz lokalne javne službe);
3. Najemanje posojil, kakor tudi dajanje posojil ali poroštev.
VIII. PRAVICE OBČINSKIH SVETOV USTANOVITELJIC
24. člen
(1) Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico:
– skupščini predlagati spremembe in dopolnitve družbene pogodbe
– skupščini predlagati delitev in prenehanje poslovnih deležev,
– skupščini predlagati vstop novega družbenika,
– skupščini predlagati odločitve glede prenehanja in statusnega preoblikovanja javnega podjetja,
– dajati mnenja k predlogom odločitev in odločitvam skupščine,
– odločati o cenah vseh komunalnih storitev, ki jih za uporabnike izvaja podjetje.
(2) Pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti skupščine.
IX. ORGANI PODJETJA
25. člen
Organi javnega podjetja so:
1. Skupščina;
2. Nadzorni svet;
3. Direktor.
1. Skupščina
26. člen
(1) Ustanoviteljice odločajo s sprejemanjem sklepov na skupščini.
(2) Skupščino sestavljajo župani Občine Grosuplje, Občine Ivančna Gorica in Občine Dobrepolje.
(3) Skupščina predstavlja skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi in opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
(4) Skupščina izvaja v nadaljevanju opredeljene naloge in usklajuje odločitev občin ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje.
(5) Način dela skupščine se določi s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina.
27. člen
(1) Skupščina odloča o:
1. sprejemu sprememb in dopolnitev družbene pogodbe ter tega odloka,
2. zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
3. zahtevi za vplačilo naknadnih vplačil,
4. zahtevi za vračilo naknadnih vplačil,
5. delitvi in prenehanju poslovnih deležev na predlog občinskih svetov občin ustanoviteljic,
6. povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala javnega podjetja na lastno pobudo ali/in predlog direktorja,
7. vstopu novih družbenikov v javno podjetje na predlog občinskih svetov občin ustanoviteljic,
8. prenehanju in statusnem preoblikovanja javnega podjetja na predlog občinskih svetov občin ustanoviteljic,
9. prevzemu v uporabo in izvzetja iz uporabe infrastrukturnih objektov in naprav gospodarskih javnih služb,
10. ustanavljanju ali soustanavljanju gospodarske družbe,
11. vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
12. sprejemu letnega poročila, obračuna in zaključnega računa podjetja,
13. uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
14. uporabi rezerv javnega podjetja,
15. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
16. nadomestilih članom nadzornega sveta,
17. imenovanju revizorja in družbe za revidiranje računovodskih izkazov na predlog nadzornega sveta.
(2) Skupščina poleg pristojnosti določenem v prvem odstavku:
1. daje soglasje k financiranju in izvajanju skupnih investicijski del na infrastrukturnih objektih in napravah gospodarskih javnih služb,
2. daje soglasje k sklepanju poslov, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev,
3. daje soglasje k najemu posojil, kakor tudi dajanju posojil ali poroštev,
4. po lastni presoji lahko daje veto na sprejete splošne akte in pravilnike direktorja ter o njihovi uporabi oziroma sprejetju sama odloča,
5. nadzornemu svetu predlaga ukrepe za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
6. v sodelovanju z nadzornim svetom lahko daje smernice za delo direktorju.
28. člen
(1) Skupščini predseduje eden izmed vsakokratnih županov občin ustanoviteljic (v nadaljevanju: člani skupščine), pri čemer se pri tem izmenjujejo vsako poslovno leto posebej po naslednjem vrstnem redu:
1. župan Občine Grosuplje
2. župan Občine Ivančna Gorica
3. župan Občine Dobrepolje.
(2) Člani skupščine imajo svojega namestnika, ki ga sami imenujejo izmed zaposlenih v občinski upravi občine ustanoviteljice, ki jo član in namestnik v skupščini predstavljata.
(3) Namestniki lahko sodelujejo pri delu skupščine, vendar imajo pravico glasovati samo v primeru odsotnosti člana, ki ga nadomeščajo. Namestnik člana mora imeti za glasovanje pisno pooblastilo člana skupščine.
29. člen
Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja štiri leta, vezan pa je na mandat posameznega župana kot člana skupščine.
30. člen
Skupščina se bo praviloma sestajala na sejah v poslovnih prostorih javnega podjetja oziroma na podlagi soglasja vseh članov skupščine tudi kje drugje na območju ustanoviteljic.
31. člen
(1) Skupščina se sestaja in odloča na sejah.
(2) Sejo skupščine sklicuje direktor javnega podjetja na lastno pobudo, dolžan pa jo je sklicati na:
– zahtevo posameznega člana skupščine,
– predsednika nadzornega sveta na podlagi sklepa nadzornega sveta.
(3) Direktor skliče skupščino v primerih, določenih z zakonom.
(4) Skupščina se skliče s priporočenim pismom vsem članom, v katerem mora biti naveden tudi dnevni red skupščine, najmanj 25 dni pred dnem zasedanja skupščine. Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe le, če so navzoči vsi člani. V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali korespondenčna seja skupščine. Odločitev take seje je veljavna samo v primerih, da z njo soglašajo vsi člani.
(5) Vabilo za sklic skupščine mora vsebovati kraj in čas zasedanja skupščine, dnevni red zasedanja z besedilom predlaganih sklepov. Že v vabilu se lahko za primer nesklepčnosti določi naknadni dan, ko se bo opravila skupščina. Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. V takem primeru skupščina veljavno sklepa ne glede na število navzočih članov oziroma glasov.
(6) Vsak izmed predlagateljev za sklic skupščine iz drugega odstavka tega člena lahko na dnevni red predlaga uvrstitev dodatne točke dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi skupščine, v kolikor je sam predlagal sklic skupščine. Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema sklepe, če so navzoči vsi člani skupščine.
32. člen
(1) Sejo vodi vsakokratni predsedujoči član skupščine. Skupščina odloča le o vprašanjih, uvrščenih na dnevni red, če ne gre za proceduralno vprašanje. V odsotnosti predsedujočega člana vodi sejo skupščine njegov namestnik.
(2) O sklepih skupščine, izidu glasovanj s številom glasov in zahtevami članov skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi prisotni člani skupščine in morebitno prisotni namestniki.
(3) Članu skupščine, ki na seji ni prisoten, se izda prepis zapisnika.
(4) Člani skupščine lahko s pisno izjavo sklenejo, da se opravi korespondenčna ali telefonska seja. Sklep o tem morajo sprejeti vsi člani skupščine. V tem primeru pošljejo člani skupščine svoje glasove o predlaganih sklepih direktorju javnega podjetja pisno, po faksu ali z uporabo drugih tehničnih sredstev oziroma v primeru telefonske seje telefonsko. Zapisnik korespondenčne oziroma telefonske seje podpišejo vsi člani.
33. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja direktor javnega podjetja.
34. člen
(1) Skupščina lahko kadarkoli odloči, da bo odločitev o določeni zadevi iz svoje pristojnosti prenesla na občinske svete občin ustanoviteljic.
(2) O morebitnih prenesenih zadevah in o pravicah iz 23. člena tega odloka, ki so v pristojnosti občinskih svetov, odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic. Pri glasovanju se upošteva delež ustanoviteljskih pravic, ki pripada posamezni občini, in sicer pripada Občini Grosuplje 49 % ustanoviteljskih pravic, Občini Ivančna Gorica 41 % in Občini Dobrepolje 10 %. Posamezna odločitev je sprejeta, če zanjo glasujejo občinski sveti, ki imajo večino glasov vseh občinskih svetov.
(3) Občinski sveti o preneseni zadevi na podlagi prvega odstavka tega člena odločijo v roku 60 dni od dneva zahteve oziroma zaprosila skupščine. Kolikor v navedenem roku občinski sveti o preneseni zadevi ne odločijo, se šteje, da glasujejo za sprejem predlaganega sklepa.
(4) Skupščina lahko kadarkoli zaprosi občinske svete občin ustanoviteljic za mnenje v posamezni zadevi. Na posredovano mnenje skupščina ni vezana.
35. člen
(1) Skupščina sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
(2) Posamezna odločitev je sprejeta, če zanjo glasujejo člani, ki imajo večino glasov vseh članov skupščine.
(3) Za sprejem posameznih odločitev je potrebno soglasje vseh članov skupščine, in sicer:
– za naknadna vplačila ustanoviteljic,
– o povečanju osnovnega kapitala,
– za spremembo družbene pogodbe in tega odloka,
– vstopu novih družbenikov v javno podjetje,
– izstopu obstoječih ustanoviteljic,
– prenehanju in statusnem preoblikovanju javnega podjetja.
36. člen
Člani skupščine imajo skupaj 100 glasov, in sicer:
– vsakokratni župan Občine Grosuplje ima 49 glasov,
– vsakokratni župan Občine Ivančna Gorica ima 41 glasov,
– vsakokratni župan Občine Dobrepolje ima 10 glasov.
37. člen
(1) Skupščina odloča samostojno.
(2) Skupščina lahko za mnenje o posameznem vprašanju zaprosi zunanje izvedence.
38. člen
Skupščina sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje vsakokratni predsedujoči član skupščine.
39. člen
(1) Sredstva za delovanje skupščine in nadzornega sveta zagotavlja JKP GROSUPLJE d.o.o.
(2) Sredstva za delovanje obsegajo:
1. materialne stroške;
2. ostale potrebne stroške.
(3) Za vsako poslovno leto se ugotovijo vsi stroški delovanja skupščine in višina sredstev.
2. Nadzorni svet
40. člen
(1) Nadzorni svet ima 4 člane, od katerih 3 člane imenuje in odpoklice skupščina, enega člana, ki zastopa delavce, pa imenuje in odpokliče svet delavcev, upoštevaje določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Kolikor, upoštevaje zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, imenovanje člana nadzornega sveta, ki zastopa delavce ni potrebno, ima nadzorni svet 3 člane, ki jih skupščina imenuje in odpokliče, upoštevaje prvi stavek tega odstavka. Nadzorni svet s svojim delovanjem prične, ko so imenovani najmanj 3 člani.
(2) Postopek imenovanja članov nadzornega sveta se mora začeti najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjim članom, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom njihovega mandata. Začetek postopka imenovanja sprejme skupščina s posebnim sklepom.
(3) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
(4) Članu nadzornega sveta preneha funkcija pred iztekom mandata iz tretjega odstavka tega člena:
– na podlagi pisne odstopne izjave ali
– v primeru odpoklica (razrešitve).
(5) Član nadzornega sveta je lahko pred potekom mandata odpoklican v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah.
(6) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta.
(7) Predsednik nadzornega sveta zastopa javno podjetje v razmerju do direktorja javnega podjetja in organov javnega podjetja, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
(8) Predsednik sklicuje in vodi seje ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe. V njegovi odsotnosti opravlja zadeve iz pristojnosti predsednika namestnik predsednika.
41. člen
(1) Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju.
(2) Prvo sejo nadzornega sveta skliče direktor javnega podjetja.
(3) Vsak član nadzornega sveta ali direktor lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta in navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti sklicana najkasneje v sedmih dneh po zahtevi, izvesti pa jo je treba najkasneje v naslednjih 14 dneh.
(4) Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in predlagajo dnevni red.
(5) Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar. Seje nadzornega sveta niso javne. Na sejah so poleg članov in vabljenih oseb lahko navzoči le direktor in osebe, ki jih na sejo povabi predsednik nadzornega sveta.
42. člen
(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča več kot polovica imenovanih članov.
(2) Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega izida odloča glas predsedujočega.
(3) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug ustrezen način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
(4) Nadzorni svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.
43. člen
(1) Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, blagajno javnega podjetja, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga in druge stvari. V tem okviru:
1. pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja, o čemer obvešča skupščino javnega podjetja,
2. na predlog direktorja sprejema poslovni in finančni načrt,
3. skupščini da predlog za imenovanje revizorja in družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
4. daje mnenje k revizijskemu poročilu,
5. imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
6. sprejema ukrepe za pregled in nadzor dela direktorja,
7. sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti direktorja javnega podjetja,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
9. daje smernice za delo direktorju,
10. direktorju javnega podjetja daje soglasje glede podeljevanja zastopstev in neomejenih pooblastil, pri čemer veljajo glede zastopnikov iste omejitve, določene s tem odlokom, kakor za direktorja,
11. na podlagi predhodnega soglasja skupščine odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista,
12. direktorju daje soglasje za sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja in načrt zaposlovanja delavcev javnega podjetja, ki je sestavni del poslovnega načrta javnega podjetja,
13. direktorju daje soglasje k sklepanju zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev in sklepanja kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot tri leta,
14. uveljavljanja zahtevke javnega podjetja proti direktorju ali ustanoviteljicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju.
(2) Nadzorni svet mora, poleg pristojnosti, določenih v prvem odstavku tega člena, preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložil direktor. Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti direktorju, sicer mora direktor nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku ne izroči letnega poročila, se šteje, da ga ni potrdil.
(3) Nadzorni svet lahko zahteva od direktorja poročila tudi o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje javnega podjetja.
(4) Nadzorni svet lahko skladno z zakonom določi, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina poda soglasje, je potrebna večina vseh glasov skupščine.
(5) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča skupščino javnega podjetja.
(6) Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži skupščina javnega podjetja.
(7) Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloča skupščina vsako poslovno leto posebej s posebnim sklepom. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
3. Direktor
44. člen
(1) Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja in javno podjetje zastopa. Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev, dolžan pa je pridobiti soglasje za tiste posle, ki jih določa ta odlok.
(2) Direktor odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovno tajnost javnega podjetja.
(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(4) Direktor odgovarja javnemu podjetju za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, razen če dokaže, da je pošteno in vestno izpolnjeval svoje dolžnosti.
45. člen
Direktor javnega podjetja:
1. izdela poslovni načrt in finančni načrt javnega podjetja in ga predloži v sprejem nadzornemu svetu,
2. sprejema ukrepe za izvajanje poslovnega in finančnega načrta,
3. sestavi letno poročilo in ga po predhodni potrditvi nadzornega sveta predlaga skupščini v sprejem,
4. skupščini predlaga uporabo bilančnega dobička,
5. skupščino zaprosi za soglasje glede odtujitve, pridobitve in obremenitve nepremičnin,
6. skupščini predlaga in zaprosi za soglasje za izvedbo skupnih investicijskih del iz lokalnih javnih služb,
7. skupščino zaprosi za soglasje za najem posojil, kakor tudi dajanje posojil ali poroštev,
8. nadzorni svet zaprosi za soglasje za sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev in za sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot tri leta,
9. redno poroča nadzornemu svetu in skupščini o svojem delu,
10. daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
11. organizira in vodi delovni proces,
12. v soglasju z nadzornim svetom sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja in načrt zaposlovanja delavcev javnega podjetja, ki je sestavni del poslovnega načrta javnega podjetja,
13. izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja,
14. na podlagi predhodnega mnenja nadzornega sveta določa plačno politiko v javnem podjetju na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih in doseženih rezultatih poslovanja,
15. odloča o vprašanjih iz delovnih razmerjih skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
16. imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
17. izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja,
18. zagotavlja zakonitost dela javnega podjetja s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev oziroma drugega organa, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt,
19. pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja,
20. pripravlja predloge za ukrepe povečanja in zmanjšanja kapitala javnega podjetja,
21. pripravlja predloge za spremembe v tehničnih in tehnoloških postopkih,
22. odloča o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine,
23. upravlja s premoženjem javnega podjetja in razpolaga s sredstvi javnega podjetja v okviru poslovnega načrta,
24. sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja,
25. določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti drugih organov javnega podjetja ali občinskih svetov občin ustanoviteljic,
26. opravlja druge naloge določene z zakonom, to pogodbo in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine in nadzornega sveta.
46. člen
Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi lahko določijo skupščina in nadzorni svet.
47. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet na podlagi javnega natečaja pod pogoji, na način in po postopku, določenim s tem odlokom in zakonodajo.
(2) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(3) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
48. člen
Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovnopravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo;
2. da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
3. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet in zasebno lastnino, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
4. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.
49. člen
(1) Javni natečaj za imenovanje direktorja se objavi na spletnih straneh javnega podjetja in občin ustanoviteljic, poleg tega pa v enakem natečajnem roku tudi v javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo javnega natečaja.
(2) Za izvedbo javnega natečaja imenuje skupščina komisijo, ki skrbi za pravilen postopek izvedbe javnega natečaja. Vsakokratni kandidacijski postopek in objavo javnega razpisa izpelje občinska uprava tiste občine, katere župan ob uvedbi postopka, predseduje v skupščini.
50. člen
Objava javnega natečaja vsebuje:
1. Navedbo prostega mesta direktorja javnega podjetja;
2. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat;
3. Navedbo dokazil, kijih mora kandidat priložiti prijavi;
4. Postopek izbire kandidata;
5. Rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav;
6. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
7. Navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja;
8. Kriterije za izbiro kandidata;
9. Druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.
Rok za vlaganje prijav na javni natečaj ne more biti krajši od trideset dni od dneva objave javnega natečaja.
51. člen
(1) Komisija objavi javni natečaj, pregleda prispele prijave in sestavi seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje.
(2) Preden izvede postopek izbire kandidata (v nadaljevanju: izbirni postopek), mora komisija omogočiti kandidatom, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje, da se seznanijo z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja ter predpisi in drugimi akti, ki se nanašajo na pravice in obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
52. člen
(1) Izbira kandidata se opravi po opravljenem izbirnem postopku, v katerem se v skladu s kriteriji, določenimi v javnem natečaju, ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.
(2) Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje.
53. člen
(1) Nadzorni svet imenuje kandidata po opravljenem izbirnem postopku, v katerem se v skladu s kriteriji, določenimi v javnem razpisu, ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.
(2) Direktor javnega podjetja in javno podjetje, ki ga zastopa predsednik nadzornega sveta, skleneta pred nastopom dela direktorja pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja ter medsebojna razmerja z javnim podjetjem.
(3) Če nihče od prijavljenih kandidatov v izbirnem postopku ni dosegel zadovoljivega rezultata, se javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju.
54. člen
(1) Nadzorni svet razreši direktorja pred potekom mandata:
1. če to sam zahteva;
2. če več ne izpolnjuje pogojev za imenovanje;
3. če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem odlokom in splošnih aktih javnega podjetja;
4. če huje ali večkrat krši svoje obveznosti ali prekorači pooblastila;
5. če brez soglasja nadzornega sveta opravlja pridobitno dejavnost s področja dejavnosti javnega podjetja ali če sklepa posle za lasten ali tuj račun;
6. če mu po predpisih delovnega razmerja preneha delovno razmerje po zakonu;
7. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali malomarno opravlja svojo dolžnost tako, da lahko nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti.
(2) Razrešitev lahko predlaga vsak član nadzornega sveta ali skupščine.
55. člen
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, imenuje nadzorni svet vršilca dolžnosti. Vršilec dolžnosti mora izpolnjevati samo zakonske pogoje za imenovanje in ne vseh pogojev določenih v 48. členu tega odloka.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja imenuje nadzorni svet do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti direktorja več kot enkrat, če direktor ni pravočasno imenovan v skladu z določbami tega odloka.
4. Prokurist
56. člen
(1) Javno podjetje ima lahko prokurista, ki zastopa javno podjetje pri vseh pravnih poslih, ki spadajo v pravno sposobnost javnega podjetja, razen pri odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin.
(2) Prokurista, po predhodnem soglasju skupščine, imenuje in odpokliče nadzorni svet s posebnim sklepom.
57. člen
Vse odločitve, soglasja, akte oziroma mnenja posameznih organov javnega podjetja, morajo biti oblikovana oziroma posameznemu organu sporočena (v obliki sklepa ali druge odločitve) v roku največ 20 delovnih dni od prejema zahteve s strani tega organa. Kolikor posamezen organ svoje odločitve ne posreduje v navedenem roku, se šteje, da je njegovo soglasje, odločitev, mnenje pozitivno.
X. FINANCIRANJE, DOBIČEK IN IZGUBA
58. člen
(1) Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
1. sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev),
2. viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
3. donacije in dotacije,
4. s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje,
5. drugi viri, določeni s tem odlokom, z zakonom ali predpisom občine.
(2) Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
59. člen
Pri vlaganju v javno podjetje, spremembi osnovnih vložkov in kritju izgube sodelujejo ustanoviteljice v sorazmerju z vloženim kapitalom v podjetje, razen če se ne dogovorijo drugače. Drugačen dogovor je lahko sprejet s soglasjem vseh članov skupščine.
60. člen
(1) Javno podjetje opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb in vodi evidence o poslovanju ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb ter občinah ustanoviteljicah. Za ostale dejavnosti pa se vodi ločena evidenca v skladu s skupnim dogovorom ustanoviteljic.
(2) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, v skladu s predpisi, pripravi direktor javnega podjetja in ga posreduje v obravnavo organom javnega podjetja.
(3) Letno poročilo je dolžan direktor predložiti skupščini najkasneje 30 dni po potrditvi le-tega s strani nadzornega sveta.
(4) Bilančni dobiček poslovnega leta ali izgubo poslovnega leta, ugotovljeno iz poslovanja gospodarskih javnih služb, se ugotavlja za vsako občino ustanoviteljico posebej.
(5) Bilančni dobiček poslovnega leta, ugotovljen iz poslovanja gospodarskih javnih služb, se razporedi za namene, ki so navedeni v pogodbi o upravljanju sredstev za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb.
(6) V pogodbi se določi tudi vire za pokrivanje izgube poslovnega leta, ki je bila ugotovljena na posamezni dejavnosti gospodarske javne službe za posamezno ustanoviteljico. Izguba do višine obračunane amortizacije infrastrukturnih objektov s pripadajočo opremo se krije tako, da se stroški amortizacije nadomestijo v breme izrednih prihodkov zaradi ustreznega zmanjšanja dolgoročne obveznosti do posamezne občine.
(7) Izgubo, ki je višja od obračunane amortizacije infrastrukturnih objektov s pripadajočo opremo, se krije iz sredstev ustanoviteljic.
(8) Bilančni dobiček poslovnega leta, ugotovljen na ostalih dejavnostih, se na podlagi sklepa skupščine nameni:
1. Delno ali v celoti za oblikovanje rezerv;
2. Delno ali v celoti za izplačilo ustanoviteljicam podjetja v razmerju poslovnih deležev.
(9) Bilančni dobiček lahko ostane delno ali v celoti nerazporejen.
(10) Izguba na ostalih dejavnostih podjetja se krije na podlagi sklepa skupščine iz sredstev rezerv ali iz prenesenega dobička preteklih let.
61. člen
(1) Za učinkovito in uspešno poslovanje podjetja sprejema nadzorni svet na predlog direktorja poslovni in finančni načrt.
(2) Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi institucijami.
XI. PRENEHANJE JAVNEGA PODJETJA
62. člen
Javno podjetje preneha:
– če tako soglasno sklene skupščina,
– s stečajem,
– z združitvijo v kakšno drugo družbo,
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek.
XII. PRAVICA DO INFORMIRANOSTI
63. člen
(1) Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Med dvema zasedanjema skupščine mora direktor skupščini in nadzornemu svetu pisno poročati o svojem delu in o poslovanju in ji omogočiti vpogled v poslovne knjige ali dokumentacijo.
(2) Izjemoma lahko nadzorni svet zahteva poročanje tudi v krajšem časovnem obdobju, vendar ne več kakor enkrat na četrtmesečje.
(3) Direktor javnega podjetja sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih ustanoviteljica lahko uporabila za namen, ki je v nasprotju z interesi javnega podjetja in bi s tem družbi prizadela škodo. O odklonitvi zahteve dokončno odloča nadzorni svet s tričetrtinsko večino vseh glasov.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila ZGD-1.
65. člen
(1) Občine ustanoviteljice so dolžne v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejeti in podpisati družbeno pogodbo javnega podjetja, s katero podrobneje uredijo organizacijo in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov in druga vprašanja.
(2) Za pripravo družbene pogodbe podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je zadolžen direktor.
66. člen
V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi neposredno uporabljajo.
67. člen
(1) Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka je predsedujoči član skupščine župan Občine Ivančna Gorica.
(3) Člane prvega nadzornega sveta javnega podjetja imenuje skupščina v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Mandat prvih članov nadzornega sveta je 1 leto. V tem letu mora skupščina imenovati člane nadzornega sveta, upoštevaje 40. člen tega odloka.
68. člen
Pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju javnega podjetja se podrobneje uredijo z notranjimi akti javnega podjetja skladno z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
69. člen
Javno podjetje mora prilagoditi svojo organiziranost in uskladiti splošne akte javnega podjetja v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
70. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– tretji odstavek 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04);
– tretji odstavek 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94);
– tretji odstavek 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96);
– Odlok o preoblikovanju »Komunalnega podjetja Grosuplje« v »Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo« (Uradni list RS, št. 17/94);
– Odlok o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04).
71. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Ivančna Gorica, stroški objave bremenijo občine ustanoviteljice glede na osnovne vložke.
Št. 007-0003/2013
Grosuplje, dne 28. avgusta 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
Št. 007-0013/2013
Ivančna Gorica, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 007-0004/2013
Dobrepolje, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti