Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3135. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012, stran 9359.

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4), v povezavi s 1. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF, 105/12 – ZUJF-A), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 – ZLS-R) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je občinski svet na 19. redni seji dne 10. 9. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012, ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2013
Videm, dne 10. septembra 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti