Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3123. Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih, stran 9331.

Na podlagi šestega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24. člena in za izvajanje 24. člena, enajstega odstavka 25. člena in za izvajanje 25. člena ter na podlagi osmega odstavka 26. člena in za izvajanje 26. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih morajo v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS) glede prostorov in tehnične opremljenosti izpolnjevati izvajalci usposabljanja, pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj predavateljev za posamezno strokovno področje fitomedicine, vsebino in programe usposabljanja za ravnanje s FFS (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) ter tečajev o pravilni in varni uporabi FFS (v nadaljnjem besedilu: tečaj o FFS), izvedbo usposabljanja, višino in vrste stroškov usposabljanja in tečajev o FFS ter obliko, barvo in strošek izdaje potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: izkaznica).
(2) Ta pravilnik določa vsebino programov usposabljanja in tečajev o FFS v skladu s Prilogo I k Direktivi 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 161 z dne 29. 6. 2010, str. 11).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
II. IZVAJALCI USPOSABLJANJA
3. člen
(pogoji glede prostorov in tehnične opremljenosti)
(1) Prostori, v katerih se izvaja usposabljanje, morajo biti primerno veliki, dobro osvetljeni, zračni, imeti dobro zvočnost ter morajo bili ustrezno tehnično opremljeni za varno in nemoteno izvajanje dejavnosti usposabljanja.
(2) Za ustrezno tehnično opremljen prostor iz prejšnjega odstavka se šteje prostor, ki:
– je opremljen z električnimi inštalacijami in je primerno ogrevan,
– je opremljen z delovnimi mizami in stoli, primernimi za odrasle osebe, predavateljevo mizo z računalnikom ter s tablo in projekcijskim platnom,
– je povezan z ločenimi sanitarnimi prostori.
(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) izvajalcu usposabljanja zagotovi informacijsko okolje za vodenje evidenc, izdajo izkaznic in objavo usposabljanj. Izvajalec usposabljanja mora imeti za dostop do tega okolja zagotovljeno ustrezno tehnično opremo: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali višji in brskalnikom Internet Explorer 8 ali višji, laserski tiskalnik in internetno povezavo s hitrostjo vsaj 1 Mbps. Oprema mora omogočati izdajo izkaznic in vodenje evidenc v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
4. člen
(predavatelji)
(1) Predavatelji morajo imeti naslednjo izobrazbo, ki se pridobi s študijskim programom, po katerem se pridobi sedmo raven izobrazbe, skladno z visokošolsko zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjsko stopnjo):
a) za strokovno področje ukrepov varstva rastlin pred škodljivimi organizmi:
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja agronomije – rastlinska smer ali magistrski študijski program s področja agronomije (2. bolonjska stopnja),
– ne glede na določbo prejšnje alineje lahko usposabljanje s področja naprav za nanašanje FFS izvaja predavatelj z zaključenim visokošolskim univerzitetnim študijskim programom strojništva ali magistrskim študijskim programom s področja strojništva (2. bolonjska stopnja);
b) za strokovno področje vpliva FFS na zdravje ljudi:
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja medicine ali enovit magistrski študijski program medicine,
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja farmacije ali magistrski študijski program s področja farmacije (2. bolonjska stopnja),
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja biologije ali enovit magistrski študijski program s področja biologije (2. bolonjska stopnja) ali
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja kemije ali enovit magistrski študijski program s področja kemije (2. bolonjska stopnja);
c) za strokovno področje vpliva FFS na okolje:
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja agronomije – rastlinska smer ali magistrski študijski program s področja agronomije (2. bolonjska stopnja),
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja biologije ali magistrski študijski program s podrobnejšega področja biologije – ekologija in biodiverziteta (2. bolonjska stopnja),
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja varstva okolja, varstva narave in varne hrane ali magistrski študijski program področja varstva okolja, varstva narave in varne hrane (2. bolonjska stopnja) ali
– visokošolski univerzitetni študijski program s področja kemije ali magistrski študijski program s področja kemije (2. bolonjska stopnja).
(2) Za posamezno strokovno področje fitomedicine morajo imeti predavatelji najmanj pet let delovnih izkušenj s tega področja.
III. VSEBINA, PROGRAMI IN STROŠKI USPOSABLJANJA IN TEČAJEV O FFS
5. člen
(vsebina usposabljanja)
(1) Vsebina osnovnega in nadaljnjega usposabljanja obsega teoretični in praktični del in je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Gradivo za usposabljanje za ravnanje s FFS določi Uprava in je enotno za posamezne vrste programov usposabljanja iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
6. člen
(programi usposabljanja)
(1) Usposabljanje se za svetovalce za FFS, prodajalce FFS ter poklicne uporabnike in druge osebe, usposobljene za ravnanje s FFS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ukrepov varstva rastlin), izvaja po programih, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno preverjanje znanja, pri čemer tečaj traja najmanj:
– 35 šolskih ur za svetovalce za FFS,
– 20 šolskih ur za prodajalce FFS,
– 15 šolskih ur za izvajalce ukrepov varstva rastlin.
(3) Nadaljnje usposabljanje se izvede v obliki tečaja brez pisnega preverjanja znanja in traja najmanj:
– 8 šolskih ur za svetovalce za FFS,
– 6 šolskih ur za prodajalce FFS,
– 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.
7. člen
(stroški usposabljanja)
(1) Strošek osnovnega in nadaljnjega usposabljanja za ravnanje s FFS ne sme presegati najvišje dovoljene cene, določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V ceno osnovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka sta vključena pisno preverjanje znanja ter strošek gradiva iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, ki ga udeležencem osnovnega usposabljanja zagotovi izvajalec usposabljanja.
8. člen
(tečaji o FFS)
(1) Tečaji o FFS obsegajo vsebino, določeno v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer posamezni tečaj traja štiri šolske ure.
(2) Cena štiriurnega tečaja znaša 16,4 eurov brez davka na dodano vrednost.
IV. IZVEDBA USPOSABLJANJA
9. člen
(razpis usposabljanja)
(1) Izvajalec usposabljanja letno razpiše najmanj eno osnovno in dve nadaljnji usposabljanji.
(2) Za vsako izvedbo usposabljanja (osnovnega in nadaljnjega) razpiše izvajalec usposabljanja omejitev števila kandidatov do največ 60.
(3) Izvajalec usposabljanja mora obvestiti Upravo in zainteresirano javnost o odpovedi usposabljanja in razlogu za odpoved najmanj tri dni pred načrtovano izvedbo usposabljanja.
10. člen
(prijava na usposabljanje)
(1) Kandidat vloži prijavo na osnovno usposabljanje in pisno preverjanje znanja ter nadaljnje usposabljanje pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Uprave in na spletni strani pooblaščenega izvajalca. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež prijavitelja,
– vrsta programa usposabljanja (svetovalec za FFS, prodajalec FFS, izvajalec ukrepov varstva rastlin),
– vrsta usposabljanja (osnovno ali nadaljnje usposabljanje),
– vrsta in stopnja izobrazbe (za svetovalca za FFS ali prodajalca FFS),
– številka izkaznice, če gre za prijavo na nadaljnje usposabljanje.
(2) Na osnovno usposabljanje za svetovalca za FFS ali prodajalca FFS se lahko prijavi le kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, ki se za svetovalca za FFS oziroma prodajalca FFS zahteva v skladu s zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Ob prijavi na usposabljanje mora kandidat izvajalcu usposabljanja predložiti dokazilo o izobrazbi.
(3) Kandidat lahko vloži prijavo na nadaljnje usposabljanje pri kateremkoli pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.
11. člen
(pisno preverjanje znanja)
(1) Po zaključenem tečaju osnovnega usposabljanja se opravi pisno preverjanje znanja. Izvajalec usposabljanja mora razpisati najmanj tri izpitne roke za posamezen program usposabljanja. Prvi izpitni rok za pisno preverjanje razpiše izvajalec usposabljanja najprej tri dni in najpozneje 30 dni po končanem tečaju. Zadnji izpitni rok se razpiše najpozneje v roku enega leta od izvedbe tečaja. Datum preverjanja znanja objavi izvajalec usposabljanja na spletni strani Uprave in na svoji spletni strani najpozneje do datuma, ki je bil objavljen na spletni strani Uprave in spletni strani izvajalca usposabljanja kot predviden datum začetka tečaja usposabljanja.
(2) Če udeleženec brez opravičljivega razloga ne pristopi k opravljanju pisnega preverjanja znanja, za katerega se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil. Za opravičljive razloge se štejejo izredni dogodek v družinskem krogu (npr. hujša bolezen ali smrt družinskega člana, rojstvo otroka, naravna nesreča ipd.), bolezen kandidata ter službena odsotnost.
(3) Izpitna vprašanja za pisno preverjanje znanja pripravi Uprava glede na vrsto programa usposabljanja in morajo vključevati vsebine v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(4) Pisno preverjanja znanja se oceni kot »opravil« ali »ni opravil«.
(5) Če udeleženec pisnega preverjanja znanja ne opravi v rokih iz prvega odstavka tega člena, ga lahko proti plačilu opravlja znova, vendar najpozneje v roku dveh let od izvedbe tečaja. Po tem datumu se mora udeleženec ponovno udeležiti tečaja za osnovno usposabljanje. Strošek pisnega preverjanja znanja iz tega odstavka je določen v Prilogi 4.
V. IZKAZNICA
12. člen
(izkaznica)
(1) Izvajalci usposabljanja po uspešno opravljenem pisnem preverjanju znanja udeležencu usposabljanja izdajo izkaznico.
(2) Izkaznica se izda na dvodelnem obrazcu na formatu papirja A5, ki je določen v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika, in je bele barve. Robovi izkaznice v obrazcu so perforirani, da se po tiskanju lahko odtrgajo od obrazca. Udeleženec usposabljanja prejme izkaznico, izvajalec usposabljanja obdrži in arhivira zgornji del obrazca.
(3) Izkaznica se izda preko informacijskega sistema Uprave.
(4) Izvajalec usposabljanja, pri katerem je udeleženec opravljal usposabljanje, izda izkaznico oziroma v primeru nadaljnjega usposabljanja podaljša veljavnost izkaznice.
(5) V primeru izdaje nove izkaznice zaradi izgube, pogrešitve, tatvine, uničenja izkaznice ali sprememb osebnih podatkov je datum veljavnosti nove izkaznice enak datumu veljavnosti predhodne izkaznice. Strošek izdaje nove izkaznice znaša 9,70 eurov brez davka na dodano vrednost.
(6) Izkaznica, ki je bila izdana za višjo vrsto programa usposabljanja, se šteje za izkaznico za nižjo vrsto programa usposabljanja. Vrsta programa usposabljanja od višje proti nižji si sledijo v naslednjem vrstnem redu: usposabljanje za svetovalca za FFS, usposabljanje za prodajalca FFS, usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin.
(7) Če imetnik ne želi podaljševati izkaznice za vrsto programa, za katerega mu je bila izkaznica izdana, lahko zaprosi za izdajo izkaznice za nižjo vrsto programa. To lahko stori pri izvajalcu usposabljanja, pri katerem mu je bila izdana predhodna izkaznica. Veljavnost nove izkaznice se v tem primeru podaljša od dneva pridobitve predhodne izkaznice za obdobje, kot je za posamezno vrsto programa usposabljanja navedeno v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva.
(8) Imetnik izkaznice ima lahko le eno veljavno izkaznico.
(9) Izkaznica se svetovalcem za FFS, prodajalcem FFS in izvajalcem ukrepov varstva rastlin izda za obdobje, ki je navedeno v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, od dneva uspešno opravljenega pisnega preverjanja znanja.
(10) Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje in na način, ki sta navedena v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva, od dneva izteka veljavnosti izkaznice.
(11) Če se imetnik izkaznice udeleži nadaljnjega usposabljanja več kot eno leto pred potekom njene veljavnosti, se veljavnost izkaznice podaljša za obdobje iz prejšnjega odstavka, od dneva opravljenega nadaljnjega usposabljanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(veljavnost izkaznic)
(1) Izkaznice, ki so bile v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05, 92/06 in 99/08) natisnjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdajajo do porabe zalog oziroma največ dve leti od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Veljavne izkaznice, ki so bile izdane svetovalcem za FFS, prodajalcem FFS in izvajalcem ukrepov varstva rastlin pred uveljavitvijo tega pravilnika, se porabijo do zapolnitve prostora za podaljšanje veljavnosti na izkaznici.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05, 92/06, 99/08 in 83/12 – ZFfs-1).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-243/2013
Ljubljana, dne 9. oktobra 2013
EVA 2012-2330-0266
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti