Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3114. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012, stran 9317.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 3. 10. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2012 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2012 je bil realiziranih v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto          | Realizacija|
|                         |    2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  2.917.872|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.660.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.356.424|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.098.824|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   184.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   73.511|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   303.646|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   207.260|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    2.593|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    6.118|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    2.429|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   85.246|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   142.305|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   79.964|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   62.341|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |   10.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   10.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |   105.397|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   105.397|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  2.803.965|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |   728.409|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   154.654|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   29.328|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   523.908|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   17.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   |  1.114.482|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   10.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   743.978|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   145.374|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   214.548|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   829.992|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   829.992|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   131.082|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   84.082|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   47.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |   113.907|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     330|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     330|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     330|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     681|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     681|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     681|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    –351|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH          |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   113.556|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –113.907|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   123.421|
+------+-------------------------------------------+------------+
4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 113.556 EUR se prenese v proračun za leto 2013.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0003/2013-7
Borovnica, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost