Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3115. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2013, stran 9318.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) ter 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 3. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Rebalans|
|                          | proračuna|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.583.015|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.638.151|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.326.801|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.070.921|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  191.180|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   64.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  311.350|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  156.650|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in denarne kazni         |   6.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   3.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  143.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  259.750|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  259.750|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  685.114|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  685.114|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.640.874|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  851.533|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  154.855|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   28.243|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  650.535|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   17.900|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.166.067|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   52.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  749.750|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  132.757|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  231.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.542.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.542.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   80.800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   42.800|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom 38.000             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSAKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –57.859|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |    400|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    750|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |    750|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |    750|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |    –350|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –58.209|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |   57.859|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  200.247|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletnih strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2013-11
Borovnica, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost