Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3118. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško, stran 9322.

Na podlagi 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – odločba US RS, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), 3., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJ40), uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 28. seji, dne 3. 10. 2013, sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Krško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Krško (Uradni list RS, št. 73/09).
2. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območja, kjer se zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo so določena v grafični karti, ki je priloga tega odloka.«.
3. člen
V četrtem odstavku 20. člena se tabela nadomesti z novo tabelo:
»
+-----------+----------------------------------+--------------+
| Zap. št. |Vodovod              |Št. porabnikov|
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  1.   |Ardro pri Raki          |   70   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  2.   |Anže               |   50   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  3.   |Dolenja vas            |   50   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  4.   |Gorenji Leskovec–Ložice      |   150   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  5.   |Gornje Pijavško          |   90   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  6.   |Jevša–Šedem            |   95   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  7.   |Kališovec–Brezje–Dolenji Leskovec |   250   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  8.   |Mali Kamen–Reštanj        |   300   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  9.   |Mali Kamen–Okrog         |   120   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  10.  |Presladol             |   68   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  11.  |Presladol–Kozmus         |   50   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  12.  |Rožno–Hruševje          |   150   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  13.  |Rožno–Kocjan           |   70   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  14.  |Slom–Ilovce            |   298   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  15.  |Šapola–Kostanjek         |   60   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  16.  |Veliki Kamen           |   250   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
|  17.  |Veternik–Mrčna sela        |   100   |
+-----------+----------------------------------+--------------+
                               «.
4. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobo, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti in zmanjšati dobavo vode in mora postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.«.
5. člen
V 45. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejši način obračunavanja obveznosti se določi v Elaboratu, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-O604
Krško, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost