Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3116. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica, stran 9320.

Na podlagi 42. in 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12 – ZSV-E, 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, spremembe 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 3. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o javni službi pomoč družini na domu v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izvajanje, organizacija, namen, način in oblike izvajanja javne službe pomoč družini na domu, upravičence, vrsto in obseg storitve, ceno in način plačila, olajšave, oprostitve ter vodenje dokumentacije.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.
II. IZVAJALCI
3. člen
(1) Javno službo pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe lahko izvajajo javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu in izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev.
(2) Pomoč družini na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci in laični delavci.
(3) Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora, opravlja strokovni delavec z najmanj višješolsko izobrazbo.
(4) Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni sodelavci, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego, lahko pa tudi delavci, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za izvajanje socialne oskrbe na domu.
(5) Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo posamezna opravila na področju gospodinjske pomoči in pomoči pri ohranjanju socialnih stikov tudi laični delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni podlagi.
4. člen
(1) Pomoč družini na domu na območju Občine Borovnica organizira in izvaja Center za socialno delo Vrhnika v obsegu, ki ga omogoča kadrovska zasedba neposrednih izvajalcev.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko Občina Borovnica na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za organiziranje in izvajanje pomoči na domu tudi koncesijo.
(3) Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvajanje pomoči na domu razpiše župan po predhodnem soglasju občinskega sveta v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.
5. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in normativi.
III. UPRAVIČENCI
6. člen
(1) Upravičenci do pomoči na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugih oseb ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu ali drugi družini.
(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci osebe, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Borovnica, in sicer:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– stanovalci oskrbovanih stanovanj,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV POMOČI NA DOMU
7. člen
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
8. člen
(1) Pomoč družini na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec, ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.
(2) Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela:
– prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino in traja povprečno po 8 ur na upravičenca,
– drugi del storitve predstavlja neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu in traja do 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v izjemnih primerih je upravičenec upravičen do storitev v večjem obsegu ur, vendar le po predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe in občino.
(3) Obseg posameznih vrst storitev glede na specifike upravičencev določi strokovna služba izvajalca.
(4) Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
V. CENA IN PLAČILO STORITEV
9. člen
(1) Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
(2) Cene, oblikovane po metodologiji, se usklajujejo po elementih, in sicer:
– stroški dela, skladno s spremembami, ki urejajo oblikovanje plač v javni upravi,
– stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin,
– stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja, skladno z letnim indeksom cen življenjskih potrebščin.
(3) Uskladitev cen po elementih se opravi enkrat letno.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec predlaga spremembo cene tudi med letom, če bi rast posameznih elementov cene imela vpliv na povečanje cene za več kot 3 %.
(5) K ceni storitve mora izvajalec pridobiti soglasje občine.
10. člen
(1) Osnova za plačilo je cena storitve pomoč družini na domu. Storitev se zaračuna po dejansko opravljenih efektivnih urah pri upravičencih.
(2) Cena storitve je sestavljena iz:
– stroškov za neposredno socialno oskrbo upravičencev,
– stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja.
(3) Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine in morebitno drugo subvencijo.
(4) Subvencija občine znaša najmanj 50 % celotnih stroškov storitve.
(5) Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca še osebe, ki jih do upravičenca zavezuje izvršljiv pravni naslov, ter osebe po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
11. člen
(1) Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitve pomoč družini na domu in nimajo zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri pristojnem centru za socialno delo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila.
(2) O delni ali celotni oprostitvi plačila odloča center za socialno delo po postopku in merilih, ki jih določa Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
12. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve pomoči družini na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarno-socialne pomoči,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške storitve v skladu z merili, določenimi v tem odloku.
13. člen
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila storitve le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnin, katerih lastnik je, v korist občine.
14. člen
(1) Upravičenec ali zavezanec za plačilo je dolžan obvestiti center za socialno delo o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev, v roku 15 dni od nastanka spremembe.
(2) Upravičenec, ki je pridobil pravico do delne ali celotne oprostitve plačila storitve pomoč družini na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam ali zavezanec za plačilo vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica, skupaj z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila.
15. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo tako, da se upoštevajo predpisi s področja socialnega varstva.
Center za socialno delo zbira podatke in vodi evidenco socialnega položaja upravičencev, upoštevaje pri tem predpise o varstvu osebnih podatkov.
16. člen
(1) Upravičenec poravna svoje obveznosti na podlagi pogodbe, s katero se dogovori o izvajanju storitve in višini plačila. Pogodba se sklene pred začetkom izvajanja storitve, vsebuje pa podatke o izvajalcu in upravičencu, o vrstah in obsegu storitve, o višini in načinu plačila ter druge obveznosti izvajalca in upravičenca.
(2) Pogodba se uskladi ob vsaki spremembi, ki vpliva na višino plačila upravičenca, vedno pa ob spremembi cene storitve.
(3) Izvajalec je dolžan fotokopije pogodb redno posredovati občini.
VI. VODENJE EVIDENC
17. člen
(1) Izvajalec storitve je dolžan voditi osebni karton upravičenca, ki obsega:
– evidenco o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljeno in vodeno v skladu z določili zakona, ki ureja socialno varstvo,
– evidenco pogodb o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev,
– dnevnik opravljenih storitev,
– podatke o plačilih in oprostitvah za storitve.
(2) Občina Borovnica ima pravico do vpogleda v te evidence.
18. člen
(1) Izvajalec je dolžan občini do 5. dne v mesecu dostaviti poročilo o opravljenih storitvah, na podlagi katerega bo ta upravičencu ali zavezancu izstavila račun.
(2) Izvajalec je dolžan občini posredovati naslednjo dokumentacijo:
– polletno poročilo z opisom opravljenega dela in oceno realizacije plana,
– letno poročilo o izvedenih urah storitve pomoč na domu, ki obsega opis opravljenega dela, realizacijo efektivnih ur, finančno realizacijo,
– najavo finančnega plana za prihodnje leto v skladu s postopkom sprejemanjem občinskega proračuna,
– poročilo na zahtevo občine.
19. člen
V zvezi z izvajanjem storitve pomoč družini na domu se uporabnik lahko pritoži pisno pri županu Občine Borovnica.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št. 45/00).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0013/2012-2
Borovnica, dne 7. oktobra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost