Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3119. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško, stran 9322.

Na podlagi 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – odločba US RS, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), 3., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJ40) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 28. seji, dne 3. 10. 2013, sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12).
2. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
(3) »V kolikor obstoječi stanovanjski objekt, v katerem nastajajo komunalne odpadne vode, nima urejenega ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, skladno s področno zakonodajo, mora izvajalec gospodarske javne službe to prijaviti pristojnemu nadzornemu organu. V času do ureditve ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nastane obveznost plačila storitve po samem odloku.«
(4) »Če uporabnik objekta, ki nima ustrezno urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, tega ne uredi do s strani pristojnih nadzornih organov predpisanega roka, se mu prekine dobava pitne vode.«
(5) »Za obveznost plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je predviden kriterij porabe pitne vode 50 m3 ali več na objekt na leto.«
(6) »V kolikor je letna poraba manjša od 50 m3, se storitev prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvede na osnovi naročila in proti plačilu. Obveznost izvajanja javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo je opredeljena v področni zakonodaji, kjer je predpisana tudi frekvenca opravljanja storitve.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
3. člen
V 46. členu se za besedno zvezo »Fizična oseba – uporabnik« črta besedna zveza »javne kanalizacije« in doda nova alinea, ki se glasi:
»– če ne odvaja komunalne odpadne vode skladno s 23. členom tega odloka.«.
4. člen
V prvem odstavku 47. člena se za besedno zvezo »Pravna oseba – uporabnik« črta besedna zveza »javne kanalizacije« in doda nova alinea, ki se glasi:
»– če ne odvaja komunalne odpadne vode skladno s 23. členom tega odloka.«.
5.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-O604
Krško, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost