Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3120. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., stran 9323.

Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12), so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 17. seji dne 6. 6. 2013, Občinski svet Občine Makole na podlagi 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007) na 17. seji dne 18. 6. 2013, Občinski svet Občine Poljčane na podlagi 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) na 20. seji dne 26. 6. 2013, Občinski svet Občine Oplotnica na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) na 15. seji, dne 26. 9. 2013, Občinski svet Občine Rače - Fram na podlagi 15. člena Statuta Občine Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2011) na 25. seji, dne 9. 9. 2013 in Občinski svet Občine Kidričevo na podlagi 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, UGSO št. 20/2011) na 22. seji dne 12. 9. 2013, sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
(1) S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) v pravnoorganizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Javno podjetje je pravni naslednik družbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki je vpisano v sodni register pod številko 1/00084/00.
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(uporaba predpisov)
(1) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic po tem odloku v javnem podjetju (v nadaljevanju: skupni organ).
5. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljic,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic,
– druge določbe v skladu z zakonom.
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način spremljanja odločitev skupnega organa,
– financiranje dela skupnega organa.
II. USTANOVITELJI JAVNEGA PODJETJA
6. člen
(ime in sedež ustanoviteljic)
Ustanoviteljice javnega podjetja so:
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slov. Bistrica;
– Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole;
– Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;
– Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica;
– Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače;
– Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
7. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
8. člen
(prenehanje javnega podjetja)
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom;
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo;
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
IV. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
9. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
(2) Skrajšana firma je: Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica.
V. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
10. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe.
1. Javno podjetje opravlja na območju Občine Slovenska Bistrica naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– upravljanje s pokopališči. urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.
2. Javno podjetje opravlja na območju Občine Makole naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. Javno podjetje opravlja na območju Občine Poljčane naslednje javne službe:
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. Javno podjetje opravlja na območju Občine Oplotnica naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
5. Javno podjetje opravlja na območju Občine Rače - Fram naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo.
6. Javno podjetje opravlja na območju Občine Kidričevo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo.
(2) Javno podjetje opravlja navedene lokalne gospodarske javne službe na celotnem območju posamezne občine, razen če je z odlokom za posamezno lokalno gospodarsko javno službo določeno drugače.
(3) Javno podjetje lahko opravlja na območju občin ustanoviteljic tudi druge javne službe, če to posamezne občine določijo s svojimi odloki o gospodarskih javnih službah in če s tem soglaša svet ustanoviteljic.
(4) Dejavnosti javnega podjetja so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
20.150  Proizvodna gnojil in dušikovih spojin
35.119  Druga proizvodnja električne energije
35.140  Trgovanje z električno energijo
35.210  Proizvodnja plina
35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300  Oskrba s paro in vročo vodo
36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000  Ravnanje z odpadki
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310  Demontaža odpadnih naprav
38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
     odpadkov
39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100  Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110  Gradnja cest
42.120  Gradnja železnice in podzemnih železnic
42.130  Gradnja mostov in predorov
42.210  Gradnja objektov oskrbe infrastrukture
     za tekočine in pline
42.220  Gradnja objektov oskrbe infrastrukture
     za elektriko in telekomunikacije
42.910  Gradnja vodnih objektov
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110  Rušenje objektov
43.120  Zemeljska pripravljalna dela
43.130  Testno vrtanje in sondiranje
43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih
     in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310  Fasaderska in štukaterska dela
43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330  Oblaganje tal in sten
43.341  Steklarska dela
43.342  Pleskarska dela
43.390  Druga zaključna gradbena dela
43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990  Druga specializirana gradbena dela
45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
46.750  Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760  Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900  Nespecializirana trgovina na debelo
47.762  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410  Cestni tovorni promet
49.420  Selitvena dejavnost
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti
     v kopenskem prometu
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
     in muzikalij
63.990  Drugo informiranje
68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo
     ali po pogodbi
71.112  Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
     projektiranje
71.111  Arhitekturno projektiranje
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost
     na področju biotehnologije
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
     področjih naravoslovja in tehnologije
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
     zakup, razen avtorsko zaščitenih del
80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210  Splošno čiščenje stavb
81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
     in opreme
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
     in okolice
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910  Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
96.030  Pogrebna dejavnost
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(5) Javno podjetje lahko za ustanoviteljice izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(6) Javno podjetje sme opravljati tržne dejavnosti.
(7) Javno podjetje in lokalna skupnost, na območju katere se izvaja določena lokalna gospodarska javna služba, lahko s pogodbo podrobneje uredita način njenega izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
VI. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA
11. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.061,01 EUR.
(2) Občine ustanoviteljice javnega podjetja imajo naslednje deleže v osnovnem kapitalu javnega podjetja:
   – Občina Slovenska
  Bistrica           160.599,9738 EUR   76,4539 %
  – Občina Makole        10.966,9100 EUR    5,2208 %
  – Občina Poljčane       23.528,7100 EUR   11,2009 %
  – Občina Oplotnica       13.996,0000 EUR    6,6628 %
  – Občina Rače - Fram       484,7081 EUR    0,2308 %
  – Občina Kidričevo        484,7081 EUR   0,2308 %.
(3) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(4) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
(5) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
12. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
13. člen
(organi javnega podjetja)
Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor,
– svet ustanoviteljev.
Skupščina
14. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini. Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
– spremembi družbene pogodbe;
– zmanjšanju osnovnega kapitala;
– povečanju osnovnega kapitala;
– statusnih spremembah in prenehanju družbe;
– izključitvi prednostne pravice družbenikov pri prevzemu novih vložkov;
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička;
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
– vračanju naknadnih vplačil;
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
– ukrepih za nadzor dela direktorja;
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca;
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju;
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;
– druge zadeve, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba.
(3) Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega kapitala v javnem podjetju en glas tako, da imajo sedanje ustanoviteljice naslednje število glasov:
   – Občina Slovenska Bistrica    3211
  – Občina Makole           219
  – Občina Poljčane          470
  – Občina Oplotnica         279
  – Občina Rače - Fram         9
  – Občina Kidričevo          9.
(4) Za ustanoviteljico glasuje pooblaščenec, ki ga za glasovanje pisno pooblasti župan občine ustanoviteljice.
Nadzorni svet
15. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima tri člane. Vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Dva člana, ki zastopata interese ustanoviteljic, izvoli in odpokliče skupščina na predlog občin ustanoviteljic javnega podjetja.
(3) Enega člana, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo zaposleni v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev ne more biti izvoljen za predsednika nadzornega sveta.
16. člen
(mandat članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
17. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge zlata ter druge stvari;
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja;
– nadzoruje in usmerja delo direktorja javnega podjetja;
– obravnava poslovni načrt javnega podjetja;
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino;
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče;
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– sprejema splošne akte javnega podjetja, razen tistih, ki so v pristojnosti direktorja;
– sprejema poslovnik o delu nadzornega sveta;
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem;
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem;
– lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem javnega podjetja;
– po potrebi daje pobudo za sklic skupščine javnega podjetja;
– poda skupščini predlog za imenovanje revizorja;
– obravnava in odloča o vseh drugih zadevah za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in splošnih aktih javnega podjetja.
(3) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.
18. člen
(odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost in odločanje na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če sta na seji prisotna najmanj dva člana. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na sejah je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji sodelujoč član nadzornega sveta.
19. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)
Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
Direktor
20. člen
(direktor javnega podjetja)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki vodi javno podjetje na lastno odgovornost ter ga zastopa.
(2) Direktor javnega podjetja:
– vodi in organizira delovni proces;
– določi naloge zaposlenim in nadzira njihovo izvajanje;
– sprejme akt o organizaciji dela;
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest, kadrovski načrt in izvaja kadrovsko politiko ter prerazporeja in sprejema delavce na delo v skladu s sprejetimi akti;
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja;
– sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja;
– izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;
– pripravi letno poročilo;
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu;
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in prenehanje javnega podjetja in predloge za spremembe v tehnično tehnoloških postopkih;
– poroča nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja;
– vodi disciplinske postopke;
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti ter sklepi skupščine.
21. člen
(imenovanje in razrešitev direktorja)
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa. Podrobnejša določila glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati direktor in druga vprašanja, ki se nanašajo na direktorja javnega podjetja, sprejme nadzorni svet s posebnimi sklepi.
(2) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo;
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
22. člen
(mandat direktorja)
Mandat direktorja javnega podjetja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
23. člen
(prenehanje mandata direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev;
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
24. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
S tem aktom, družbeno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
25. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati skupnemu organu iz 4. člena tega odloka na zahtevo, izraženo s sklepom.
IX. IZGUBA IN DOBIČEK JAVNEGA PODJETJA
26. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) O kritju morebitne izgube javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička odloča skupščina javnega podjetja v skladu z zakonom ter družbeno pogodbo.
X. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
27. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s plačili za storitve;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz sredstev ustanoviteljic;
– iz drugih virov.
XI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
28. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz 4. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljev opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
29. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanje ustanoviteljskih pravic po tem odloku.
30. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
– predlaga posebne pogoje za izvajanje dejavnosti in uporabo javnih dobrin;
– obravnava cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin;
– predlaga ustanoviteljicam v sprejem investicijske programe s področja delovanja javnih služb;
– predlaga načrt zagotavljanja finančnih sredstev in ukrepe za zagotovitev finančnih sredstev za realizacijo skupnih projektov,
– daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega podjetja;
– daje soglasje k spremembam družbene pogodbe;
– lahko predlaga razrešitev direktorja;
– obravnava letno poročilo javnega podjetja, ki obvezno vsebuje računovodske izkaze in poslovno poročilo;
– obravnava sklepe o uporabi bilančnega dobička javnega podjetja;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
31. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev in najmanj enega namestnika predsednika. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član Sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
32. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, poslovnih deležev.
33. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj trije člani sveta ustanoviteljev.
34. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotavljajo posamezne občine za svoje člane v tem organu.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta)
Sedanji člani nadzornega sveta in direktor opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
36. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi javnega podjetja zadnji odločal.
(2) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-3/2013-17/4
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
Št. 900-5/2013-24
Makole, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.
Št. 013-0001/2013-11-401
Poljčane, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
Št. 21.15/2013
Oplotnica, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
Št. 034/25-2012/2013
Rače, dne 9. septembra 2013
Župan
Občine Rače - Fram
Branko Ledinek l.r.
Št. 007-2/2013
Kidričevo, dne 12. septembra 2013
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.

AAA Zlata odličnost