Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

65. Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje od 2013 do 2015, stran 458.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje od 2013 do 2015
1. člen
Potrdi se Memorandum o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje od 2013 do 2015, podpisan v Ljubljani 25. julija 2013.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 51002-51/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2013
EVA 2013-1811-0163
Vlada Republike Slovenije
Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
MEMORANDUM
ON INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA
FOR THE PERIOD 2013–2015
The Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia (hereinafter “the Parties”),
Based on the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia, signed on 10 June 2004,
Have agreed on the following:
I FUNDS EARMARKED FOR BILATERAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC
OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF MACEDONIA
FOR THE PERIOD 2013–2015
Article 1
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance of the Republic of Slovenia for the period 2013–2015, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 1,426,788 for bilateral development cooperation between the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia.
Pursuant to the bilateral agreement, development cooperation between the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia focuses on environmental protection, particularly the protection of water resources, waste water management, and energy efficiency. A particular emphasis is placed on the strengthening of economic development, balanced regional development, the modernization of the public administration and trainings in the context of EU accession.
II DEVELOPMENT PROJECTS AIMED AT ENHANCING ECONOMIC AND SOCIAL INFRASTRUCTURE
Article 2
The Parties have agreed to allocate approximately EUR 845,788 in support of development projects aimed at enhancing economic and social infrastructure in the Republic of Macedonia.
When selecting projects, the Parties took into account the strategic priorities of the Republic of Macedonia and the need for its further economic and social development, the promotion of balanced regional development and environmental protection.
In the period 2013–2015, the Parties plan to undertake the following projects in the field of economic and social infrastructure:
1 The final stage of the construction and the start-up of a public waste water treatment plant in the Gjorče Petrov Municipality (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 138,430).
2 The construction and start-up of a public drinking water treatment plant in the Lozovo Municipality (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 291,956).
3 The renovation of the drinking water treatment plant in the Štip Municipality (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 415,402).
Article 3
In case of projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the standard donation of the Republic of Slovenia does not exceed 40%. The remaining funds are ensured by the recipient country.
Any changes to the co-financing share must be authorised by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia on a case-by-case basis.
The recipient country decides at its own discretion how to close the financial construction of a project.
Article 4
The recipient country shall select a contractor in line with its national public procurement legislation and positive practice on development cooperation projects established with other countries. The signatory party of the beneficiary country shall notify the signatory party of the donor of the appointed contractor. The signatory party of the beneficiary country shall ensure that the appointment procedure causes no delays in project start/schedule. The procedure also takes into account the capacity and past experience in similar projects of potential contractors, understanding of the work processes in development cooperation projects between the two countries, and the knowledge of applicable construction laws and standards of the beneficiary country. In special cases in which the Republic of Slovenia provides the major share of funds or at the request of the recipient, the Centre for International Cooperation and Development selects, in agreement and with participation of donation recipient, a contractor on the basis of a tender published in the Republic of Slovenia in line with the Slovenian legislation on public finances and public procurement.
III TECHNICAL ASSISTANCE
Article 5
The Parties have agreed to provide funds in the approximate amount of EUR 276,000 for activities in the field of technical assistance.
Article 6
Taking into account the active support of the Republic of Slovenia for the Republic of Macedonia as regards its European future and integration into the European Union and adoption of EU standards and norms, in the period 2013–2015, the Republic of Slovenia will provide, through its ministries, their agencies and government offices, to the Republic of Macedonia expert technical assistance in the amount of up to EUR 120,000 (EUR 40,000 annually). The technical assistance shall be provided upon request from the Secretariat for European Affairs, as Government institution responsible for management of the EU Accession process.
Article 7
The Republic of Slovenia will provide to the Republic of Macedonia expert technical assistance to be implemented by the Regional Institution – Centre for Excellence in Finance for a public accounting project in the amount of EUR 156,000 (EUR 78,000 in 2013 and EUR 78,000 in 2014).
IV OTHER FORMS OF COOPERATION
Article 8
The Parties shall promote development activities undertaken in the Republic of Macedonia by non-governmental organisations from the Republic of Slovenia, and other forms of bilateral development cooperation, such as projects at the regional level in or for several partner countries concurrently.
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance for the period 2013–2015, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked EUR 85,000 for the co-financing of activities of non-governmental organisations, namely EUR 30,000 for the conclusion of the three-year project and EUR 55,000 for a new project for the period 2014–2015. The area of activities shall be consulted with the Secretariat for European Affairs.
From the funds allocated for international development assistance of the Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia, EUR 220,000, namely EUR 70,000 in 2013, EUR 75,000 in 2014 and EUR 75,000 in 2015, will be channelled through the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) for development projects in tourism.
V FINAL PROVISIONS
Article 9
Specific activities and details of their implementation shall be coordinated by the Joint Committee for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Secretariat for European Affairs of the Republic of Macedonia.
Article 10
In case of any problems during the realization of specific projects, the identification of additional development projects or other unforeseen developments in the Memorandum's implementation, the Parties may agree, via the Joint Committee, to amend the selection of projects. Such arrangements shall be formalized in the form of an annex, which shall be an integral part of the Memorandum and enter into force in accordance with the provisions Article 11 hereof.
Article 11
The Memorandum shall enter into force on the thirtieth day following its signing and shall remain in force until 31 December 2015. Activities that are underway or have not been concluded shall be subject to the provisions of the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Macedonia until their conclusion unless otherwise agreed by the Parties.
Done at Ljubljana on 25 July 2013 in two originals in the English language.
For the
Republic of Slovenia
Karl Erjavec (s)
 
For the
Republic of Macedonia
Nikola Poposki (s)
MEMORANDUM
O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE
ZA OBDOBJE 2013 DO 2015
Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljevanju »pogodbenici«) sta se
na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju, podpisanega 10. junija 2004
dogovorili o sledečem:
I. PREDVIDENA SREDSTVA ZA DVOSTRANSKO RAZVOJNO SODELOVANJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO
ZA OBDOBJE 2013 DO 2015
1. člen
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2013 do 2015 za dvostransko razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo predvidela sredstva v skupni vrednosti do 1,426.788 EUR.
Skladno z meddržavnim dogovorom se razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo osredotoča na varovanje okolja, predvsem na zaščito vodnih virov in gospodarjenje z odpadnimi vodami ter energetsko učinkovitost. Pri tem se daje posebni poudarek krepitvi gospodarskega razvoja in uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter posodobitvi javne uprave in usposabljanju s področja približevanja EU.
II. RAZVOJNI PROJEKTI ZA KREPITEV GOSPODARSKE IN DRUŽBENE INFRASTRUKTURE
2. člen
Pogodbenici sta se dogovorili, da se za podporo razvojnim projektom za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture v Republiki Makedoniji predvidijo sredstva v okvirni višini do 845.288 EUR.
Pogodbenici sta ob določanju projektov upoštevali strateške prednostne usmeritve Republike Makedonije in potrebe po njenem nadaljnjem gospodarskem in družbenem razvoju, spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja ter varovanju okolja.
V obdobju 2013 do 2015 pogodbenici načrtujeta izvedbo naslednjih projektov s področja gospodarske in družbene infrastrukture:
1. Zaključna faza projekta izgradnje in zagona komunalne čistilne naprave za odpadne vode občine Gjorče Petrov (donacija Republike Slovenije 138.430 EUR).
2. Izgradnja in zagon komunalne čistilne naprave za pitno vodo v občini Lozovo (donacija Republike Slovenije 291.956 EUR).
3. Obnova čistilne naprave za pitno vodo v občini Štip (donacija Republike Slovenije 415.402 EUR).
3. člen
Pri projektih za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture znaša delež sofinanciranja Republike Slovenije praviloma do 40 odstotkov vrednosti projekta, preostanek sredstev zagotavlja država prejemnica.
Morebitne spremembe deleža financiranja mora za vsak posamezen primer odobriti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Država prejemnica sama odloča, kako bo zaprla finančno konstrukcijo projekta.
4. člen
Država prejemnica izvajalca izbere v skladu s svojo nacionalno zakonodajo o javnih naročilih in pozitivno prakso na področju razvojnega sodelovanja z drugimi državami. Podpisnik države prejemnice obvesti podpisnika države donatorice o izbranemu izvajalcu. Podpisnik države prejemnice zagotovi, da postopek izbora izvajalca ne povzroča zamude pričetka/časovnega okvirja izvajanja projekta. Postopek izbora izvajalca upošteva zmogljivosti in pretekle izkušnje na podobnih projektih potencialnih izvajalcev, razumevanje delovnega procesa na področju razvojnega sodelovanja med pogodbenicama ter poznavanje veljavnih zakonov in standardov v gradbeništvu države prejemnice. V posebnih primerih, ko večinsko sofinanciranje zagotovi Republika Slovenija, ali na zahtevo prejemnika, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) v dogovoru in v sodelovanju s prejemnikom donacije izbere izvajalca na podlagi razpisa, objavljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s slovensko zakonodajo s področja javnih financ in javnih naročil.
III. TEHNIČNA POMOČ
5. člen
Pogodbenici sta se dogovorili, da se za dejavnosti na področju tehnične pomoči predvidijo sredstva v okvirni višini do 276.000 EUR.
6. člen
V skladu z dejavno podporo Republike Slovenije evropski perspektivi Republike Makedonije in procesu integracije Republike Makedonije v EU ter pri prevzemanju njenih standardov in normativov bo Republika Slovenija v obdobju 2013 do 2015 Republiki Makedoniji nudila strokovno tehnično pomoč v izvedbi ministrstev, organov v sestavi ter vladnih služb v višini do 120.000 EUR (40.000 EUR letno). Tehnična pomoč se zagotovi na pobudo Sekretariata za evropske zadeve Republike Makedonije, kot vladne inštitucije, odgovorne za proces približevanja EU.
7. člen
Republika Slovenija bo Republiki Makedoniji nudila strokovno tehnično pomoč v izvedbi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ v višini do 156.000 EUR (78.000 EUR v letu 2013 in 78.000 EUR v letu 2014) za projekt s področja javnega računovodstva.
IV. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
8. člen
Pogodbenici spodbujata razvojne dejavnosti nevladnih organizacij iz Republike Slovenije v Republiki Makedoniji in druge oblike dvostranskega razvojnega sodelovanja kot so projekti, ki se izvajajo regionalno v več ali za več partnerskih držav hkrati.
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2013 do 2015 za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij predvidela 85.000 EUR, in sicer 30.000 EUR za zaključek triletnega projekta in 55.000 EUR za novi projekt v obdobju 2014–2015. Področje dejavnosti bo dogovorjeno s Sekretariatom za evropske zadeve Republike Makedonije.
Iz sredstev Mednarodne razvojne pomoči Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije je preko Organizacije za industrijski razvoj Združenih narodov – UNIDO predvideno financiranje razvojnih projektov med letoma 2013 in 2015 na področju turizma skupaj v višini 220.000 EUR – 70.000 EUR v letu 2013, 75.000 EUR v letu 2014 in 75.000 v letu 2015.
V. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Konkretne dejavnosti in podrobnosti njihovega izvajanja usklajujeta Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Sekretariat za evropske zadeve Republike Makedonije v okviru Skupnega odbora.
10. člen
Pogodbenici se lahko v primeru težav pri izvajanju posameznega projekta oziroma v primeru ugotovitve o potrebi dodatnih razvojnih projektov ali drugih nepredvidenih okoliščin pri izvajanju memoranduma dogovorita za spremembo nabora projektov prek Skupnega odbora. Takšni dogovori o spremembi nabora projektov se sklenejo v obliki aneksa, ki je sestavni del memoranduma in začne veljati v skladu z odločbami 11. člena tega memoranduma.
11. člen
Ta memorandum začne veljati trideseti dan po podpisu in velja do 31. decembra 2015. Dejavnosti, ki še potekajo in niso dokončane do 31. decembra 2015, se urejajo v skladu z določbami Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju do končne izpolnitve, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Sklenjeno v Ljubljani 25. julija 2013 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za
Republiko Slovenijo
Karl Erjavec l.r.
 
Za
Republiko Makedonijo
Nikola Poposki l.r.

AAA Zlata odličnost