Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2013 z dne 14. 10. 2013

Kazalo

3112. Pravilnik o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov, stran 9311.

Na podlagi 119. člena in za izvrševanje 112. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) ter v skladu s 147. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o obdelavi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja obdelava prometnih podatkov ter snemanje klicev preko telefonske številko 113, govornih radijskih komunikacij v informacijsko-telekomunikacijskem sistemu policije (v nadaljnjem besedilu: ITSP) in vsebine drugih komunikacij.
(2) Shranjeni podatki in posnetki iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za identificiranje, registriranje in reševanje klicev v sili, ki jih prejme policija, ter da se policiji, organom, pristojnim za nadzor nad njenim delovanjem, in drugim organom, pooblaščenim z zakonom, omogoči rekonstrukcija ter preverjanje zakonitosti in strokovnosti postopkov in ukrepov, ki jih je v zvezi s posamezno nalogo izvedla policija.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »prometni podatki« so podatki o prometu, ki se obdelujejo zaradi prenosa komunikacij v okviru ITSP, in podatki o dostopu do policijskih zbirk podatkov;
2. »hramba prometnih podatkov« je hramba neposredno in avtomatsko zapisanih prometnih podatkov v dnevnike posameznih storitev ITSP;
3. »snemanje vsebine komunikacije« je zapis vsebine klica na telefonsko številko 113, vsebine govorne radijske komunikacije uporabnika ITSP ali vsebine drugih komunikacij, ki jih na podlagi 10. člena tega pravilnika s pisno odredbo določi generalni direktor policije ali od njega pooblaščena oseba;
4. »strokovna služba« je notranja organizacijska enota generalne policijske uprave, pristojna za informatiko in telekomunikacije;
5. »vodja enote« je vodja notranje organizacijske enote generalne policijske uprave ali direktor policijske uprave ali komandir območne policijske postaje.
II. HRAMBA PROMETNIH PODATKOV
3. člen
(1) Policija lahko hrani naslednje prometne podatke:
1. o telefonskih komunikacijah:
– klicna številka kličočega in klicanega priključka;
– čas začetka, čas konca in časovno trajanje zveze;
– čas vzpostavljanja neuspešne zveze;
– posredovan klic (glede na način vzpostavitve);
– smer komunikacije;
2. o radijskih komunikacijah:
– identifikacijska številka radijskega terminala;
– čas klica (čas sprejema ali oddaje klica);
– vrsta komunikacije in status;
– podatki o identifikaciji bazne postaje, preko katere uporabnik komunicira;
3. o elektronskih sporočilih:
– čas komunikacijskega dogodka;
– prejemnik sporočila;
– pošiljatelj oziroma podpisnik sporočila;
– identifikatorji uporabnika in strežnika;
– naslov in oznake sporočila;
– velikost sporočila;
– status sporočila (dogodka);
4. o dostopu do internetnih storitev:
– čas dostopa;
– identifikatorji uporabniške naprave in uporabnika;
– naslov internetne storitve;
– status dostopa;
– vrsta prometa;
– količina podatkov;
5. o dostopu do podatkov, obdelovanih v okviru ITSP:
– podatki o uporabniku;
– podatki o času pristopanja do podatkov;
– naslov računalniškega terminala oziroma računalniške delovne postaje;
– uporabljen način dostopa do podatka;
– vsebina zahtevka za dostop do podatka;
– opis aktivnosti na podatku, ki je bil uporabniku predstavljen kot odgovor na njegov zahtevek (npr. gledanje, vnašanje, spreminjanje ali brisanje podatka);
6. o lokaciji uporabnika:
– identifikatorji naprave in uporabnika;
– čas zaznave lokacije;
– podatek o lokaciji.
(2) Podatki iz 1., 2., 3., 4., in 6. točke prejšnjega odstavka se hranijo dve leti od datuma komunikacije, podatki iz 5. točke pa obdobje, predpisano za hrambo tovrstnih podatkov policije.
III. SNEMANJE VSEBINE KOMUNIKACIJ
4. člen
(1) Policija snema vse klice preko telefonske številke 113 in vse govorne komunikacije v radijskih omrežjih ITSP. Policija snema tudi klice na telefonske številke, ki jih na podlagi 10. člena tega pravilnika s pisno odredbo določi generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti.
(2) Podatki o snemanih komunikacijah se vodijo v razvidu komunikacij.
(3) Razvid iz prejšnjega odstavka vodi strokovna služba. Kopijo razvida hrani policijska enota, v kateri je nameščena snemalna naprava.
5. člen
(1) Komunikacije iz prejšnjega člena se snemajo na snemalne naprave, katerih namestitev in uporabo določi generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti.
(2) Za zagotovitev izvajanja prvih nujnih ukrepov policije ob prejemu klica se posnetki komunikacij preko telefonske številke 113 največ 24 ur hranijo tudi na sistemu za sprejem interventnih klicev. Po poteku največ 24 ur od nastanka se posnetki izbrišejo.
(3) Na lokalnem dispečerskem delovnem mestu digitalnega radijskega omrežja TETRA se zaradi zagotavljanja učinkovite rabe radijskih komunikacijskih sredstev izvaja začasen zajem in hramba radijskih signalov. Po poteku največ 72 ur od nastanka se posnetki izbrišejo.
6. člen
(1) Vzpostavitev snemanj na snemalne naprave in upravljanje snemalnih naprav izvaja strokovna služba.
(2) Če so v vzdrževanje snemalnih naprav vključeni zunanji izvajalci, lahko vzdrževalna dela, ob izpolnjevanju pogojev, določenih v predpisih, ki v policiji urejajo varovanje osebnih, tajnih in varovanih podatkov, izvajajo le pod nadzorom uslužbenca strokovne službe.
7. člen
(1) Tehnična izvedba in namestitev snemalnih naprav mora omogočati neprekinjeno snemanje priključenih komunikacij.
(2) Posnetki se hranijo eno leto, nato se izbrišejo.
8. člen
Kadar je treba zaradi učinkovite takojšnje izvedbe določene naloge policije neodložljivo rekonstruirati ali preveriti ukrepe oziroma postopke, ki jih je v zvezi s to nalogo policija že izvedla, lahko vodja enote, v kateri je nameščena snemalna naprava, ali oseba, ki jo pooblasti, izjemoma pisno odredi poslušanje posnetka, vezanega na določeno nalogo. Tako odrejeno poslušanje posnetka lahko obsega največ 72-urno časovno obdobje, merjeno od trenutka dogodka.
9. člen
(1) Strokovna služba hrani dnevnik podatkov o posegih na snemalnih napravah.
(2) Dnevnik iz prejšnjega odstavka sme vsebovati naslednje podatke:
– lokacija naprave,
– tip naprave,
– čas zapisa dogodka,
– čas začetka in konca prekinitve snemanja,
– opis posega,
– osebe, ki so opravile poseg in navzoče osebe.
10. člen
(1) Kadar je treba zaradi ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti izvršenih nalog policije omogočiti kasnejše preverjanje postopkov in ukrepov, se lahko izjemoma snema tudi druge komunikacije.
(2) Snemanje drugih komunikacij na predlog vodje enote pisno odredi generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti. Odredba o snemanju mora vsebovati razloge in utemeljitev snemanja, podatke o informacijski ali telekomunikacijski storitvi ITSP, na kateri se bo izvajalo snemanje, podatke o notranji organizacijski enoti policije, ki bo upravljala s snemalno napravo podatke o obsegu in času snemanja, času hrambe posnetkov, načinu uporabe ter načinu oziroma obliki seznanitve uporabnikov informacijskih ali telekomunikacijskih storitev o odrejenem snemanju.
(3) Odredba iz prejšnjega odstavka lahko velja največ eno leto, iz utemeljenih razlogov pa jo lahko generalni direktor policije na pisni predlog vodje enote podaljša za največ eno leto.
IV. REKONSTRUKCIJA KOMUNIKACIJ, ELEKTRONSKIH SPOROČIL, UPORABE INTERNETNIH STORITEV IN DOSTOPA DO PODATKOV
11. člen
(1) Kadar je treba zaradi ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti izvršenih nalog policije rekonstruirati ali preveriti postopke in ukrepe, ki jih je v okviru posamezne naloge izvedla policija, lahko notranja organizacijska enota policije, pristojna za zaščito podatkov, izpiše shranjene prometne podatke iz 3. člena tega pravilnika ali izdela kopijo posnetka govorne komunikacije, elektronskega sporočila oziroma uporabe internetnih storitev. Izpis prometnih podatkov ali kopije posnetka pisno odredi generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti. Pisna odredba se izda na predlog vodje enote.
(2) Kopija oziroma izpis iz prejšnjega odstavka se uporablja in hrani skladno s pravili postopka, po katerem se obravnava zadeva, zaradi katere je bila odrejena izdelava kopije ali izpisa.
V. VARSTVO OSEBNE INTEGRITETE UPORABNIKOV ITSP
12. člen
Prometni podatki in posnetki, ki se hranijo po določbah tega pravilnika, morajo biti varovani tako, da so dostopni samo pooblaščenim osebam in da je vsak dostop do teh podatkov oziroma posnetkov evidentiran.
13. člen
(1) Uslužbence policije – uporabnike storitev ITSP se na hrambo prometnih podatkov oziroma snemanje vsebine komunikacij opozori z obvestilom v internih telefonskih in radijskih imenikih ITSP, v navodilih o uporabi elektronske pošte in internetnih storitev ter navodilih o dostopu do podatkov ali z obvestilom, ki ga posamezniku pred uporabo sporoči storitev ITSP. Uslužbenci policije s pisno izjavo potrdijo, da so seznanjeni s hrambo prometnih podatkov oziroma snemanjem komunikacij v ITSP.
(2) Druge uporabnike storitev ITSP, razen uporabnikov telefonske številke 113, se na hrambo prometnih podatkov oziroma snemanje vsebine komunikacije opozori z obvestilom, ki ga posamezniku pred uporabo sporoči storitev ITSP, v primeru spletne strani policije ali internetne elektronske pošte domene policija.si pa z obvestilom na spletni strani policije.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Policija uskladi obdelavo podatkov in snemanje vsebine komunikacij z določbami tega pravilnika najkasneje tri mesece po njegovi uveljavitvi.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov (Uradni list RS, št. 103/06, 59/07 in 15/13 – ZNPPol).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-211/2013
Ljubljana, dne 8. oktobra 2013
EVA 2013-1711-0035
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost