Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Ob-3876/13 , Stran 2851
Ob-3876/13
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bovec za leto 2013 (23. redna seja Občinskega sveta Občine Bovec, dne 28. 3. 2013) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, mat. št. 5881498000, davčna številka SI 36828866, tel. 05/384-19-00, faks: 05/384-19-15. II. Predmet prodaje in izhodiščna cena: poslovni objekt ``Hotel šola`,` stavba št. 34 in funkcionalno zemljišče. Prodaja se objekt ``Hotel šola``, Log pod Mangartom 64, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, v izmeri poslovna stavba 184 m2 in dvorišče 776 m2. Objekt ``Hotel šola`` se nahaja v naselju Log pod Mangartom, tik ob državni cesti in ima urejen dostop do objekta z lastnimi parkirišči. Neto uporabne površine stavbe: klet 148,55 m2, pritličje 167,20 m2, 1. nadstropje 161,35 m2, 2. nadstropje 161,15 m2 in mansarda 143,55 m2, s skupno 781,75 m2 neto površine. Lastnika nepremičnine sta Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, in Mangrt razvojna zadruga, Log pod Mangartom 54, 5231 Log pod Mangartom. Predmet prodaje ni vaško korito (``kašta``), ki se nahaja pred objektom, na parc. št. 89/5, k.o. Log pod Mangartom, in je v lasti Krajevne skupnosti Log pod Mangartom. Objekt ima uporabno dovoljenje št. 351-270/2008 z dne 5. 3. 2009 za opravljanje hotelske dejavnosti. Iz OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08) je razvidno, da je: – osnovna namenska raba prostora območje stavbnih zemljišč, – podrobnejša namenska raba prostora SK – površine podeželskega naselja, – območje varovanj in omejitev: nepremičnine se nahajajo v Triglavskem narodnem parku. III. Izhodiščna cena Stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 493.000,00 EUR, oprema 34.000,00 EUR, drobni inventar 14.450,00 EUR, skupaj 541.450,00 EUR. IV. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je 26. 10. 2013. Ponudbe se do tega datuma lahko oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, ali pošljejo s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Pravočasne pošiljke so tiste, ki so oddane na pošto s poštnim žigom do vključno 26. 10. 2013. Na pošiljkah mora biti pripis »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) in nepravilno označene ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o tem obvestila ponudnika. V. Vsebina ponudbe Ponudbo lahko odda domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno odda ponudbo, tako da: – plača varščino in predloži originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene za nakup nepremičnine na račun št. 01206 0100015128, sklicna številka 35280-03/2013, z navedbo »varščina za nakup nepremičnin« in celotno številko računa ponudnika (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine; – predloži pri notarju overjeno pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javnega zbiranja ponudb v primeru, če v imenu ponudnika odda ponudbo pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa; – izjavo o vezanosti na ponudbo do sklenitve pogodbe. Drugi pogoji prodaje Kriteriji, ki jim mora ponudnik zadovoljevati za sodelovanje pri javni ponudbi: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, brez možnosti naknadnih reklamacij; – ponudba je zavezujoča in dokončna; – ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni od izbire ponudnika s strani župana Občine Bovec. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. VI. Merila, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: cena je edini kriterij izbire ponudnika. VII. Posebna določila Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pisna kupoprodajna pogodba v roku 15 dni od sprejema sklepa o izbiri s strani župana Občine Bovec in poziva k podpisu pogodbe. S pogodbo se bo na ponudnika prenesla lastninska pravica na nepremičnini, ki je predmet razpisa. Davek na promet nepremičnin oziroma pripadajoči DDV, stroške sestave in overitve pogodbe ter zemljiškoknjižno urejanje, plača kupec. Rok za plačilo kupnine je 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnina se lahko plača v več obrokih, prvi obrok je 50% kupnine in se plača ob podpisu pogodbe, ostali del pa mora biti plačan do najkasneje 15. 12. 2013. V primeru obročnega plačila mora neplačani del kupnine kupec, ki je pravna oseba, zavarovati z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Rok za plačilo kupnine oziroma obrokov kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in izdalo zemljiškoknjižno dovolilo s pravico vpisa lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiško knjigo. Če kupec ne plača kupnine in ne podpiše prodajne pogodbe v zgoraj navedenih rokih, bo prodajni postopek razveljavljen in se bo štelo, da je kupec odstopil od pogodbe, Občina Bovec pa je upravičena zadržati vplačani znesek varščine. Prodajalec bo overil podpis na prodajni pogodbi oziroma na zemljiškoknjižnem dovolilu po plačilu celotne kupnine s strani kupca. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. VIII. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec, imenovana s sklepom župana, bo v roku 10 dni od poteka roka za zbiranje ponudb na nejavni seji odprla vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepoznih in nepravilno označenih ponudb komisija ne bo obravnavala (prepozno prispele ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudnikom). Razpis se šteje za uspešen tudi v primeru, če se javi le en ponudnik. V primeru nepopolne ponudbe ali v primeru, če je prejetih več najugodnejših ponudb, lahko komisija postopa po določilih 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. IX. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega zbiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni v roku največ 10 dni po opravljeni izbiri s strani župana Občine Bovec. X. Občina Bovec si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. XI. Kontaktna oseba: podrobnejše informacije o javnem zbiranju ponudb lahko ponudniki dobijo na Občini Bovec, pri Miranu Šušteršiču ali pooblaščencu, v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Bovec