Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3083. Pravilnik o posesti in nošenju orožja in streliva v policiji, stran 9263.

Na podlagi 20. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o posesti in nošenju orožja in streliva v policiji
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja pravico in dolžnost policistov do posesti in nošenja orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: oborožitev) ter obveznosti javnih uslužbencev pri prevozu, hrambi in vrnitvi oborožitve.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za posest in nošenje drugih prisilnih sredstev.
2. člen
(posest in nošenje oborožitve)
(1) Policisti pridobijo pravico do posesti in nošenja oborožitve, ko opravijo izpit iz 58. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Policisti prejmejo v osebno zadolžitev kratkocevno orožje in strelivo (v nadaljnjem besedilu: orožje), ki ga smejo imeti v posesti in nositi za opravljanje nalog policije, usposabljanje in v krizi, vojnem ali izrednem stanju. Policisti smejo nositi tudi oborožitev iz kolektivne zadolžitve, ko to odredi vodja policijske enote.
(3) Policisti smejo v krizi, vojnem ali izrednem stanju nositi tudi drugo oborožitev in opremo, ki sta jim dodeljeni.
(4) Policisti imajo v posesti in nosijo tisto oborožitev in pripadajočo opremo, ki je tipizirana kot službena oborožitev in oprema policije.
(5) Če policisti oddajo orožje v popravilo, preizkus ali v drugih upravičenih primerih, se jim dodeli drugo istovrstno orožje. Predlog za začasno dodelitev drugega orožja poda njihov neposredni vodja, če policisti oddajo orožje v popravilo ali preizkus, pa lahko predlog za začasno dodelitev izda tudi javni uslužbenec, pristojen za popravilo ali izdajo oborožitve.
(6) Pomožni policisti imajo pravico nositi oborožitev samo takrat, ko so pozvani na usposabljanje ali opravljanje nalog v skladu s 102. členom zakona.
3. člen
(nošenje oborožitve)
(1) Policisti nosijo oborožitev v skladu s pravili stroke. Kadar nosijo oborožitev v civilni obleki, ne glede na to, ali so v službi ali ne, morajo imeti pri sebi službeno izkaznico.
(2) Dolgocevno orožje nosijo policisti takrat, ko to odredi vodja policijske enote ali če je zaradi narave dela to nujno potrebno.
(3) Vodja policijske enote lahko dovoli, da policistom pri opravljanju posameznih nalog ni treba nositi orožja, če ni ogrožena njihova varnost.
4. člen
(nošenje orožja v uniformi in civilni obleki)
(1) Policisti, ki opravljajo naloge v uniformi, nosijo orožje v za to predpisani torbici, nameščeni na posebnem pasu.
(2) Policisti, ki opravljajo naloge v civilni obleki, nosijo orožje v predpisani torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje orožja.
(3) Glede na vrsto policijskih nalog smejo policisti orožje nositi tudi na drug način, ki omogoča učinkovito in varno uporabo.
5. člen
(prevoz oborožitve)
Prevoz oborožitve, ki ni v osebni zadolžitvi, smejo opravljati policisti in drugi javni uslužbenci na podlagi naloga ali drugega pisnega akta, iz katerega je razvidna vrsta in količina oborožitve ter relacija in namen prevoza.
6. člen
(hramba)
(1) Oborožitev se hrani v prostorih policije tako, da ni dostopno neupravičenim osebam.
(2) Policisti smejo orožje hraniti tudi na svojem domu. Orožje morajo primerno zavarovati pred tatvino, dostopom neupravičenih oseb ter pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.
(3) Orožje morajo policisti vzdrževati in hraniti v skladu s predpisi in akti, ki urejajo hrambo, skladiščenje in vzdrževanje orožja.
7. člen
(vrnitev orožja)
(1) Policist, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi ali je na podlagi 69. člena zakona začasno premeščen na delo v ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ali drug državni organ, najkasneje zadnji delovni dan vrne orožje v skladišče oborožitve in opreme ministrstva.
(2) Vodja, ki policistu odvzame orožje zaradi razlogov, navedenih v 61., 62. in 63. členu zakona, ga takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v sedmih dneh, dostavi v skladišče oborožitve in opreme ministrstva.
8. člen
(uporaba orožja v prostem času)
(1) Policisti smejo uporabiti orožje v prostem času v primerih iz 27. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13), če so izpolnjeni pogoji za uporabo strelnega orožja iz 96. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije.
(2) Policisti smejo uporabljati orožje v prostem času tudi na streliščih. Pri tem morajo upoštevati pravila stroke ter predpise, ki določajo red na strelišču, in pogoje za izvajanje streljanja. Uporabljati smejo le brezhibno tovarniško strelivo.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v policiji (Uradni list RS, št. 55/99 in 15/13 – ZNPPol).
10. člen
(začetek veljave)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-426/2013
Ljubljana, dne 25. septembra 2013
EVA 2013-1711-0064
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost