Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«, stran 9275.

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09) spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež (Uradni list SRS, št. 15/88, 18/88 – popr., Uradni list RS, št. 4/02) – v nadaljevanju: Odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice, pod št. 2905/U-13.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« se nanašajo na manjše dopolnitve in prilagoditve znotraj že obstoječega in urejenega prostora za kampiranje, za preostali del veljajo še naprej določila Odloka, navedenega v 1. členu tega odloka.
3. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« vsebujejo odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
I. ODLOK O Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež – »območje šotorišča«
II. TEKSTUALNI DEL Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«:
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S Spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
III. GRAFIČNI DEL Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U1.  |IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKIH  |  M 1:5000|
|   |SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE BREŽICE   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.  |OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA |      |
|   |NAČRTA TERME ČATEŽ – »območje šotorišča« Z |      |
|   |OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.1 |Pregledna situacija             |  M 1:5000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.2 |Geodetski načrt               |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.3 |Situacija obstoječega stanja        |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U3.  |PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI   |  M 1:5000|
|   |OBMOČJI                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U4.  |UREDITVENA SITUACIJA            |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U5.  |PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN   |  M 1:1000|
|   |PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO   |      |
|   |JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO   |      |
|   |DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U6.  |PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA VAROVANJE   |  M 1:1000|
|   |OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE |      |
|   |IN UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER    |      |
|   |VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI      |      |
|   |NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U7.  |NAČRT PARCELACIJE              |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
IV. SEZNAM PRILOG Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB
4. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
Območje Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež se nanaša na »območje šotorišča«, skupaj s pripadajočimi dovoznimi cestami in pripadajočo infrastrukturo je velikosti cca 3,9 ha in obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.: 555/2, 555/3 (delno), 555/4, 555/5, 555/22, 555/23, 555/24, 555/25, 555/26 (delno), 553/4, 553/5, 553/6, 553/7, 553/198, 553/194, 553/193, 553/192, 553/191 (delno), 553/3, 553/197, 553/196, 553/195, 553/199, 553/202, 553/201, 553/200, 553/203, 553/208, 553/207, 553/206, 553/205, 553/204, 553/213 (delno), 535/50 (delno), 553/216, vse k.o. Mostec.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
V 4. členu Odloka se v točki 1. v drugem odstavku črta besedilo: »obsega 175 mest za 700 gostov in«.
6. člen
V 6. členu Odloka se v prvem odstavku črta številka »9.« in se nadomesti s številko »8.«.
7. člen
Za 7. členom Odloka se doda nov 7.a člen, ki glasi:
»Na »območju šotorišča« so usmeritve za gradnjo in oblikovanje novih objektov in ureditev naslednje:
Ohranijo se obstoječe ureditve in se dopolnijo z manjšim številom kamp parcel, ter manjkajočimi spremljajočimi vsebinami – gostinsko-trgovske enote, pripadajoče zunanje ureditve (dostopi, ozelenitve, igrala).
Splošne usmeritve:
– Dodatne kamp parcele so namenjene postavitvi bivalnih enot (šotori, mobilne hišice – bivalni zabojniki).
– Lega gostinsko-trgovskih enot je definirana z odmikom od obstoječih prometnic in z »območjem pozidave«, katero obenem predstavlja gradbeno mejo.
Gradbena meja je črta, katere novo zgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost parcele.
– Nove pripadajoče zunanje ureditve (dostopi, ozelenitve, igrala) se prilagodijo obstoječim ureditvam.
Vrste dopustnih gradenj in ureditev:
– gradnja novih objektov in ureditev (tudi legalizacije, dozidave)
– rekonstrukcija obstoječih objektov in ureditev
– odstranitev objektov in ureditev
– ureditev okolice objektov
– priključitev novih objektov in ureditev na obstoječo prometno, komunalno, elektro energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
– redna vzdrževalna dela na objektih in napravah.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe – gostinske stavbe (gostilna, restavracija, točilnica); druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kamp); trgovske stavbe.
Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
Skladno s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (danes: Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Uradni list RS, št. 18/13, 24/13) so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
majhna stavba; majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave; pomožni objekt v javni rabi; ograja; podporni zid; vodnjak, vodomet; priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja; pomožni komunalni objekt.
Velikost in zmogljivost objektov:
Dodatne kamp parcele so velikosti min. 55 m2.
Gostinsko-trgovskim enotam se določi »območje pozidave« dim.13 x 10 m, znotraj katerih je možno izoblikovati objekte različnih horizontalnih gabaritov ter vertikalnih gabaritov maks. P+M.
Dovoljene so dozidave obstoječih sanitarnih enot v velikosti maks. 30 % zazidane površine osnovnega objekta in v vertikalnem gabaritu, ki ne presega obstoječega.
Pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov:
Na »območju šotorišča« je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogojem, da so gradbeno in oblikovno kvalitetni, usklajeni z okoliško pozidavo in obstoječimi ureditvami.
Objekti se lahko postavljajo na celotnem »območju šotorišča« in so locirani tako, da spoštujejo in ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov in ureditev oziroma organiziranosti celotnega območja.
Oblikovanje zunanje podobe objektov:
Konstrukcija in oblikovanje vseh objektov, ki so po definiciji stavbe, streh in fasad ter izbira materialov je dovoljeno svobodno, pod pogojem, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura.
Zunanjost mobilnih hišic – bivalnih zabojnikov na celotnem »območju šotorišča« je potrebno dodatno preoblikovati oziroma »maskirati« – s ciljano uporabo montažnih elementov zasnovati koncept oblikovanja posamezne enote ali skupine enot, ki ga bo mogoče replicirati in bo prepoznaven, inovativen, oblikovno dovršen.
Barve naj so umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra.
Flouroscentne in močno intenzivne barve niso dovoljene.«
8. člen
V 8. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
»Na »območju šotorišča« se novi objekti in ureditve priključijo na obstoječo prometno, komunalno, elektroenergetsko infrastrukturo ter omrežje zvez ob upoštevanju smernic in pogojev podanih od upravljavcev cest, vodovoda, kanalizacije, elektrike, TK ter Agencije Republike Slovenije za okolje (Oddelek območja spodnje Save).«
9. člen
Za 8. členom Odloka se doda nov 8.a člen, ki glasi:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Na »območju šotorišča« so objekti projektirani potresno varno, za VIII. stopnjo MCS potresne lestvice, projektni pospešek tal je 0,225 g.
Ker se »območje šotorišča« nahaja na območju poplavne vode, se vsi objekti in ureditve gradijo na koti 141,50 m, 50 cm nad koto gladine 100-letne visoke vode reke Save.
Varstvo pred požarom
Na »območju šotorišča« in okolici ni dejavnosti oziroma tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.
V okviru zaščite pred požarom se izvedejo naslednji ukrepi:
– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.
– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov oziroma ustreznih požarno varstvenih lastnosti obložnih materialov, in sicer glede na določene odmike objektov od parcelnih meja oziroma med objekti.
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene v okviru zadostno dimenzioniranih obstoječih prometnic in manipulativnih površin; pri projektiranju posameznih objektov se dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce določijo v skladu z določili SIST DIN 14090.
– Obstoječe hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.
– Pri projektiranju posameznega objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.
Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti se za objekte izdela skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
10. člen
V 9. členu Odloka se za prvim stavkom doda novi stavek, ki glasi: »Na »območju šotorišča« se gradnje in ureditve lahko izvajajo posamezno.«
11. člen
V 11. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
»Na »območju šotorišča« so dovoljena odstopanja od načrtovanih ureditev ter pri prometnem, komunalnem in elektroenergetskem opremljanju, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim stanjem, primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajavcev.
Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi. Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije predvidenih gradenj in ureditev in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.«
12. člen
V 12. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
»Na »območju šotorišča« se pri projektiranju in izvajanju upoštevajo vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, zahteve podane v smernicah nosilcev urejanja prostora ter projektni pogoji, pridobljeni z dnem izdaje mnenj k Spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«.«
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« so na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Brežice in na Upravni enoti Brežice, v času uradnih ur.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2012
Brežice, dne 23. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost