Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 2013/195 Ob-3866/13 , Stran 2850
Št. 2013/195 Ob-3866/13
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2013 (Uradni list RS, št. 102/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, mat. št. 5883202, ID št. za DDV: SI69533768. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet razpisa je prodaja nepozidanega stavbnega zemljišča v kraju Osojnica, s parc. št. S 153, k.o. Žiri in skupni izmeri 343 m2. Parcela je zazidljiva 75% in je deloma razdeljena z lokalno cesto. Na parceli je bila zgrajena stavba. Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 12.510,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: – Nepremičnina se prodaja po načelu «videno – kupljeno«. – Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank. – Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudb. – Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega poziva. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja da je kupec odstopil od pogodbe. V tem primeru ima prodajalec pravico obdržati dano varščino. – Ponudnik mora plačati kupnino na dan overitve pogodbe, in sicer na TRR Občine Žiri. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre in unovči varščino za resnost ponudbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen je bistvena sestavina pravnega posla. – Overjeno pogodbo se kupcu izroči po izvedenem plačilu kupnine. – Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. – Občina Žiri lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 4. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Žiri, št. 01100-0100014793, odprt pri Banki Slovenije, namen nakazila: varščina, model 00, sklic 714199. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 5. Vsebina ponudbe: Pisna ponudba mora vsebovati: – Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime in priimek/naziv ponudnika, naslov/sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika in pri kateri banki je račun odprt, davčno št. ponudnika, emšo/matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika) na obrazcu – podatki o ponudniku. – Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine (ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine) na obrazcu – ponudba za nakup nepremičnin v lasti Občine Žiri. – Če je ponudnik; pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni starejše od 30 dni; samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra Davčne uprave RS; fizična oseba mora predložiti kopijo osebnega dokumenta. – Ponudnik mora predložiti izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) na obrazcu – izjava ponudnika. – Ponudnik mora predložiti dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ni starejši od 30 dni. – Ponudnik mora priložiti potrdilo o vplačani varščini, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo. – Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje, na obrazcu – izjava ponudnika. 6. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, Žiri, v času uradnih ur, ali na spletni strani http://www.ziri.si/. 7. Rok in naslov za vložitev ponudb Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča Osojnica – Ne odpiraj!« Ovojnica naj vsebuje tudi polni naslov ponudnika. Ponudbe se bodo štele za pravočasne kolikor bodo prispele na prej navedeni naslov do 28. 10. 2013 do 11. ure. Odpiranje ponudb bo dne 28. 10. 2013 ob 11.10, v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, Žiri, I. nadstropje. Odpiranje ponudb bo javno. 8. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so zainteresiranim na voljo na sedežu Občine Žiri pri Nini Poljanšek, tel. 04/505-07-13, e-mail nina.poljansek@ziri.si, kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča. 9. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi najugodnejšo ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 10. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
Občina Žiri

AAA Zlata odličnost