Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 478-133/2013/3 Ob-3862/13 , Stran 2849
Št. 478-133/2013/3 Ob-3862/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Premičnine, in sicer 137 kosov rabljenih prevoznih sredstev in 280 kosov avtomateriala naročnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 84.703,00 EUR. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39915113. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino. 6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji prodaje 137 kom. rabljenih prevoznih sredstev in 280 kom avtomateriala seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na spletni strani naročnika od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS oziroma jo lahko ponudniki dvignejo na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za logistiko, Služba za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi, Vodovodna 93a, Ljubljana. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič, tel. 01/428-44-92, in Franci Kramaršič, tel. 01/428-56-63. 7. Ogled premičnin: ogled premičnin je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave. 8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije. 9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 5. 11. 2013, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 6. 1. 2014. 11. Drugi pogoji: – premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – možen je samo odkup vseh enot skupaj; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb; – uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 14 dni od plačila celotne kupnine; – stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec; – naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 11. 2013, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 13. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, faks 01/428-59-03, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali Jasmina Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost