Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3111. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2013, stran 9309.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 22. seji, dne 2. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 16/13) se 2. člen spremeni tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |     V EUR|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov               | Rebalans 2013|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)             |   3.422.955|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |   2.389.494|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |   2.098.058|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |   1.899.761|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje                |    158.797|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    39.500|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |    291.436|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki          |    227.794|
|   |od premoženja                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |      941|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni           |      582|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |    62.119|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |    152.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |    80.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |    72.000|
|   |in neopredmetenih sredstev              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |    881.461|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |    495.708|
|   |institucij                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna        |    385.753|
|   |iz sredstev proračuna EU               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   3.674.756|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |   1.011.169|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |    224.942|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    35.334|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |    683.780|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |     8.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                      |    59.114|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |   1.198.347|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije                    |    14.455|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom              |    680.775|
|   |in gospodinjstvom                   |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam       |    134.854|
|   |in ustanovam                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |    368.263|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |   1.465.240|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |   1.465.240|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)           |   -251.801|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV               |       |
|   |IN NALOŽB                       |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |     1.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |     1.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |     1.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
|   |(440+441+442+443)                   |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |       0|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja          |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki  |       |
|   |imajo premoženje v svoji lasti            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA              |     1.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)                |    270.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |    270.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |    270.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |    108.820|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |    108.820|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |    108.820|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV               |    –89.621|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    161.180|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)            |    251.801|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|X.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              |    89.621|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA            |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. Občina Mežica se bo v letu 2013 zadolžila za 270.000,00 EUR za investicije, ki se bodo vršile v okviru proračuna.«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 28.000,00 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2013
Mežica, dne 2. oktobra 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost