Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 76-42/2013 Ob-3858/13 , Stran 2840
Št. 76-42/2013 Ob-3858/13
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis za zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča
Parc. št. 955/5, travnik, v izmeri 3321 m2 in parc. št. 956/5, travnik, v izmeri 754 m2, obe k.o. 1379 – Sevnica, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišč znaša 99.430,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 25. 10. 2013, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča k.o. Sevnica – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 76-42/2013 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečana za strošek sestave kupoprodajne pogodbe, v višini 206,40 EUR (z vključenim 22%DDV) skladno z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2013, sprejetim s strani Sklada, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin v višini 286,96 EUR (z vključenim 22% DDV). Kupec se zaveže nositi vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v njegovo korist. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti kupec. Kupec se nadalje zaveže plačati morebitni davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 28. 10. 2013, ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru, tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost