Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 3528-03/2013-7 Ob-3859/13 , Stran 2841
Št. 3528-03/2013-7 Ob-3859/13
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, ki jo zastopa župan Danijel Božič, v skladu Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe) objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem z javnim zbiranjem ponudb
Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Predmet oddaje v najem so naslednji prostori: 1. Poslovni prostor na naslovu Komen 118, parcelna št. 1871/2, k.o. Komen. Poslovni prostor se nahaja v pritličju in delno kleti objekta, obsega dva večja prostora in en manjši v pritličju, v izmeri 69,24 m2 ter manjši prostor v kleti, v skupni izmeri 18,64 m2 (zaradi obdelave in dostopa, v ceni najemnine obračunana 50%). Prostor oddajamo za namen trgovske ali druge mirne poslovne dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 353,52 EUR; 2. Poslovni prostor na naslovu Štanjel 59a, parcelna št. 914/15, k.o. Štanjel. Poslovni prostor se nahaja v prvem nadstropju stavbe, meri 20 m2. Prostor oddajamo za mirno storitveno, pisarniško ali društveno dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 90 EUR; 3. Poslovni prostor na naslovu Štanjel 59a, parcelna št. 914/15, k.o. Štanjel. Poslovni prostor se nahaja v prvem nadstropju stavbe, meri 52 m2. Prostor je prilagojen za frizersko dejavnost, vendar se v njem lahko izvaja tudi druga mirna storitvena, pisarniška ali društvena dejavnost. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 4,5 EUR/m2 oziroma 234 EUR. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov« na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, najpozneje v roku 30 dni od dneva objave tega razpisa. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen, vsak delovni dan, v času delovnih ur. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb ne bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom župana št. 3528-5/2012-6 z dne 1. 10. 2013. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Občine Komen, na naslovu: http://www.komen.si. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo informacije v zvezi s tem razpisom na Občini Komen, Komen 86, 6223 Komen, pri Katji Mulič, tel. 05/731-04-65. Ogled poslovnih prostorov je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Komen

AAA Zlata odličnost